دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اشتباه موضوعی

در تعریف اشتباه موضوعی اذعان گردیده است در اشتباه موضوعی خطا و اشتباه در خود عملی که جنبه مجرمانه دارد صورت می‌گیرد[1].

در تعریف اشتباه موضوعی که از سوی یکی دیگر از حقوق‌دانان ارائه شده این‌گونه بیان گردیده، «اشتباه موضوعی که انسان در ماهیت فعل ارتکابی و نتیجه حاصله از آن اشتباه متشبه باشد»[2].

یکی دیگر از حقوق‌دانان نیز در تبیین اشتباه موضوعی اظهار داشتند:

« اشتباه موضوعی به هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب می‌شود، مشتبه باشد»[3].

بعضی از حقوق‌دانان نیز بصورت کلی بدون اینکه تعریفی از اشتباه ارائه نماید صرفاً مبادرت به ذکر مصادیق اشتباه نموده‌اند و اظهار داشتند:

«اشتباه یا در موضوع است و یا اشتباه در تطبیق حکم بر مورد خاص، می‌باشد صورت اول اشتباه موضوعی است و اشتباه دوم را از انواع اشتباهات حکمی تلقی نموده‌اند»[4].

نظر دیگری که در خصوص اشتباه اعم از حکمی و موضوعی از سوی یکی دیگر از حقوق‌دانان برجسته کشور ارائه گردیده این‌چنین تبیین گردیده:

«اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص اشتباه موضوعی است و نه حکمی، زیرا این اشتباه نشأت گرفته از تفسیر قانون به وسیله قاضی است و در تفسیر قانون هرگاه اشتباه به موضوع برگشت نماید اشتباه موضوعی است و نه حکمی»[5].

در واقع امر اشتباهات موضوعی زمانی محقق می‌شود که اشتباه در تشخیص موضوع و مصداق حادث گردد و حکم موضوع کاملاً مشخص باشد موارد اشتباه که در قانون آئین دادرسی در امور کیفری در باب اعاده دادرسی ذکر گردیده است عموماً موارد احصاء شده در قانون از مصادیق اشتباهات موضوعی می‌باشد. علت این امر این مهم بوده که در قانون آئین دادرسی سابق اشتباهات منحصر به اشتباهات موضوعی بوده و نه حکمی و نظریاتی که از سوی اساتید صاحب نظر  ارائه گردیده نیز حول محور اشتباهات موضوعی بوده است.

[1].  صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چ دوم، انتشارات طرح نو، 1388، ص 542

[2]. باهری، محمد، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، ص 221، به نقل از زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، ج1، انتشارات ققنوس،1383، ص186

[3]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج دوم، چ هجدهم، انتشارات بنیاد حقوقی، میزان، پاییز 1378، ص 100

[4]. زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، چ اول، انتشارات ققنوس، 1383، ص 186

[5]. آزمایش، علی، تقریرات حقوق جزای اختصای، دانشگاه تهران، به نقل از زراعت عباس، منبع پیشین، ص 186

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

در این تحقیق به سؤالات ذیل متناسب با موضوع مورد بحث در حد امکان و بضائت علمی با توجه به تحقیقات انجام شده از منابع موجود پاسخ داده می‌شود که سؤالات اصلی تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

  • آیا پذیرش اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران اصل است یا استثناء؟
  • آیا تصویب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385 احکام و مبانی اعاده دادرسی را تغییر داده است؟

1-5- اهداف تحقیق

1- تبیین جایگاه اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران

2- ارائه راهکارهای علمی به قضات محاکم و وکلا و مشاوران حقوقی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق