پایان نامه حقوق

جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل اول- کلیات پژوهش…………………………… 2

1-1-بیان مسئله……………………….. 3         1-2-مقدمه……………………………………. 5         1-3-سوالات پژوهش………………………………. 6         1-4-فرضیات پژوهش……………………………… 7

1-5- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………. 7

1-6- اهداف پژوهش……………………… 8

1-7- روش تحقیق……………………….. 8         1-8-سازمان بندی تحقیق…………………………. 9

فصل دوم- مفاهیم ومبانی مسئولیت مدنی………… 10

طرح مطلب……………………………… 11

گفتار اول :مسئولیت مدنی………………….. 12

2-1-1- مفهوم مسئولیت مدنی……………… 12

2-1-2- انواع مسئولیت مدنی……………… 13

2-1-2-1- مسئولیت اخلاقی………………… 13

2-1-2-2- مسئولیت حقوقی و انواع آن………. 13

2-1-2-2-1- مسئولیت قراردادی……………. 15

2-1-2-2-2- مسئولیت قهری……………….. 16

2-1-2-2-2-1- مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر… 16

2-1-2-2-2-2- مسئولیت محض………………. 18

2-1-2-2-2-3- مسئولیت مطلق……………… 18

 

2-1-3- ارکان مسئولیت مدنی……………… 19

2-1-3-1- وجود ضرر…………………….. 19

2-1-3-2- ارتکاب فعل زیانبار……………. 21

2-1-3-2-1- فعل زیان بار در مسئولیت قراردادی 22

2-1-3-2-2- فعل زیان بار در مسئولیت قهری…. 23

2-1-3-3- رابطه سببیت………………….. 23

2-1-4- مبانی نظری مسئولیت مدنی…………. 25

2-1-4-1- نظریه تقصیر………………….. 25

2-1-4-2- نظریه خطر یا مسئولیت نوعی……… 25

2-1-4-3- نظریه مختلط………………….. 26

2-1-4-4- نظریه تضمین حق……………….. 26

2-1-5- منابع مسئولیت در فقه و حقوق……… 27

گفتار دوم : تقصیر………………………. 29

2-2-1- مفهوم تقصیر……………………. 29

2-2-2- معیار تقصیر……………………. 31

2-2-3- انواع تقصیر……………………. 32

گفتار سوم: فرض تقصیر……………………. 34

2-3-1- مفهوم فرض تقصیر………………… 34

2-3-2- تفاوت فرض تقصیر با مسئولیت بدون تقصیر 35

 

2-3-3- فرض یا اماره تقصیر……………… 36                فصل سوم: مبانی وآثار فرض تقصیر…………….. 38                طرح مطلب……………………………… 39                گفتار اول :مبانی فرض تقصیر……………….. 40                3-1-1- مبانی عام در فرض تقصیر………….. 41                3-1-2- مبانی خاص فرض تقصیر به تفکیک مصادیق آن 44              3-1-2-1-مبنای مسئولیت کارفرما………….. 44                3-1-2-2- مبنای مسئولیت والدین، سرپرستان و مربیان  45

3-1-2-3- مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل…… 46

3-1-2-4- مبنای مسئولیت ناشی از محافظت از اشیاءو حیوانات       47

3-1-2-5- مبنای مسئولیت در ماده227 قانون مدنی 49

3-1-2-6- مبنای مسئولیت در بند 2 ماده 113 قانون دریایی ایران  50

 

گفتار دوم : آثار تقصیر…………………… 52

3-2-1- تأثیر فرض تقصیر بر بار اثبات تقصیر در دعوا 52

3-2-2- تاثیر فرض تقصیر بر رابطه سببیت…… 53

3-2-3- تأثیر فرض تقصیر بر عوامل فاعل مسئولیت 55

3-2-3-1- قوة قاهره……………………. 55

3-2-3-1-1- اثر دخالت قوه قاهره…………. 56

3-2-3-2- فعل شخص ثالث…………………. 56

3-2-3-3- تقصیر زیان دیده………………. 57

گفتار سوم: احراز تقصیر…………………… 58

3-3-1- احراز رابطه انتسابی عامل ایجاد ضمان 58

 

3-3-2- شرایط احراز ضابطه………………. 62

فصل چهارم : بررسی و تحلیل مصادیق فرض تقصیر…… 65

طرح مطلب……………………………… 66

گفتار اول: مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قراردادی.. 67

4-1-1- بند 2 ماده 113قانون دریایی ایران…. 67

4-1-2- مسئولیت متصدی حمل ونقل………….. 68

4-1-2-1- فرض تقصیر در حقوق ایران……….. 68

4-1-2-2- فرض تقصیر در کنوانسیونهای بین المللی 70

4-1-2-2-1- کنوانسیون لاهه(بروکسل)1924……. 70

4-1-2-2-2- کنوانسیون ورشو1929…………… 71

4-1-3- فرض تقصیر و فرض سببیت در ماده 227 قانون مدنی   72

4-1-3-1- فرض تقصیر متعهد در ماده 227 قانون مدنی با لحاظ ماده520 قانون آیین دادرسی مدنی………………………………. 73

4-1-3-2- بررسی فرض تقصیر در عقود امانی….. 74

4-1-4- تعهد ایمنی در سایر قراردادها…….. 75

گفتار دوم: مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری….. 76

4-2-1- مسئولیت ناشی از فعل شخصی………… 76

4-2-2- مسئولیت ناشی از فعل غیر…………. 76

 

4-2-2-1- مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران و کارکنان       76

4-2-2-1-1- شرایط تحقق مسئولیت کارفرما…… 78

4-2-2-1-2- کارفرمایان مشمول قانون کار…… 78

4-2-2-1-3- لزوم خسارت درحین انجام کار یا به مناسبت آن 78

4-2-2-1-4- مسئولیت کارفرما منوط به تقصیر کارگر    79

4-2-2-1-5- امکان رجوع کارفرما به کارگر یا کارمند مسئول       79

4-2-2-1-5-1- جبران خسارت زیان دیده توسط کارفرما   80

4-2-2-1-5-2- تقصیر کارگر………………. 80

4-2-2-1-6- موارد معافیت کارفرما………… 81

4-2-2-1-7- فرض تقصیر در مسئولیت کارفرما…. 81

4-2-2-2- مسئولیت سرپرست……………….. 84

4-2-3- مسئولیت ناشی از مالکیت یا تصرف در اموال    87

4-2-3-1- مسئولیت ناشی از داشتن اتومبیل….. 89

4-2-3-2- خسارت ناشی از تلف مال مورد عرضه در بازار 91

4-2-3-3- مسئولیت زیان های ناشی از اشیاء…. 92

4-2-3-3-1- مسئولیت محافظ حیوان ………… 92

4-2-3-3-2- مسئولیت محافظ ساختمان……….. 94

4-2-3-3-3- مسئولیت محافظ اشیاء…………. 94                فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات……………… 97

5-1- نتیجه گیری……………………….. 98

5-2- پیشنهادات………………………… 101

فهرست منابع ومآخذ……………………… 103           چکیده انگلیسی…………………………. 106

 

 

چكيده : دانش منظورشناسي زبان بيگانه با قرار گرفتن زبان اموز در محيط زبان مقصد و افزايش سطح بسنن بالا موضوع این رساله بررسی جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی است. ابتدا مبانی خاص و عام فرض تقصیر را بررسی و سپس به مصادیق این فرض در حوزه مسئولیت قهری و قراردادی و تأثیر این فرض بر ارکان مسئولیت مدنی می پردازیم. در مسئولیت قراردادی، با توجه به مواد 227 و 229 قانون مدنی، بعضی با ارائه دلایلی مانند مصلحت روابط قراردادی و تامین سرعت و امنیت در جریان سرمایه‌گذاری لزوم فرض تقصیر را توجیه می‌نمایند. با این برداشت، در خصوص تعارض ظاهری موجود بین مواد مزبور (از حیث پذیرش فرض تقصیر) و ماده 520 آیین دادرسی مدنی (از حیث پذیرش تقصیر لازم الاثبات) استدلال شده است که مواد 227 و 229 راجع به نقض تعهدات قراردادی هستند و متعهد با انعقاد قرارداد بصورت ضمنی توان خود را جهت اجرای موضوع قرارداد اظهار می‌نماید و عدم انجام تعهد قراردادی برای وی تقصیر فرض می‌شود؛ اما ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارات دادرسی می‌باشد و لذا تقصیر لازم الاثبات این ماده تعارضی با فرض تقصیر در مواد قانون مدنی ندارد. مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری راجع به مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسوولیت ناشی از اموال می‌باشد که می‌توان به مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، مسئولیت سرپرستان، محافظان اشیا و حیوانات اشاره نمود. در نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه برای تمامی این موارد فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز مسئولیت سرپرستان و محافظان اشیا و حیوانات، تقصیر باید به اثبات برسد. در نهایت با بررسی موضوعات مطرح شده در این رساله، این نتیجه حاصل می‌شود که همانند سایر کشورها‌، فرض تقصیر در حقوق ایران در برخی موارد پذیرفته شده است. مهمترین اثر این فرض بر روی بار اثباتی در دعاوی مسئولیت مدنی می‌باشد.

کلید واژه:مسئولیت مدنی ،نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات پژوهش:

1-آیا لازم است در مواردی خاص قانونگذار به صراحت “فرض تقصیر” را بپذیرد؟

2-آیا در حقوق ایران” فرض تقصیر” وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،مصادیق آنها کدام است؟

3-اثر مفروض بودن تقصیر چیست؟ ایا اثبات خلاف” فرض تقصیر” امکان پذیر است؟

اهداف پژوهش:

هدف پژوهش حاضر در وهله اول توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینه موضوع پژوهش و شفاف نمودن جوانب امر مورد تحقیق در حقوق ایران است.

وجود قوانینی که بتواند بدون اثبات تقصیر، مسئولیت را بر شخصی که قانون، او را مسئول فرض کرده، بیش از پیش احساس می شود.به عنوان مثال امروزه با توجه به خسارات سنگین ناشی از حوادث رانندگی، اکثر کشورها بدون توجه به اختلافی که در سیستم های حقوقی آنان وجود دارد، به دنبال تحقق یک هدف مشترک، یعنی تضمین و تأمین حقوق زیان دیده هستند و به همین دلیل قواعد مربوط به جبران اینگونه خسارات در این کشور ها به یکدیگر نزدیک شده است.البته به همان اندازه که جبران خسارت زیان دیده مهم است، اجرای عدالت نیز اهمیت دارد و به همین دلیل”فرض تقصیر” می بایست اماره ای باشد که اثبات خلاف آن از سوی فاعل زیان امکان پذیر باشد.

هدف از این رساله آن است که پس از بررسی دقیق مبانی­ولزوم جبران خسارت از سوی عامل­زیان ، واینکه بار اثباتی مسأله در صورتی که تقصیر شرط مسئولیت بوده وهمچنین در مواردی که تقصیر زیان زننده مفروض فرض شده است ، آثار این فرض را بررسی و پیشنهاداتی در خصوص لزوم فرض تقصیر در موارد خاص ، عرصه را برای جبران خسارت زیان دیده و احقاق حقوق قانونی وی مهیا ساخته و هدف و رسالت خطیر مسئولیت مدنی در راستای جبران خسارت زیان دیده بیش از بیش محقق گردد ودر صورت نیاز اقداماتی جهت تدوین و شفاف سازی قوانین موجود ومورد نیاز انجام شود.

92