تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول :کلیات. 6

مبحث اول تعاریف : 7

گفتار اول : مسئولیت ناشی از ساخت و فروش کالای معیوب. 7

گفتاردوم : تاریخچه: 9

مبحث دوم: منابع  مسئولیت تولیدکنندگان وفروشندگان. 11

گفتار اول : منابع قانونی. 11

بند اول : قواعداستاندارد 12

بند دوم :  مسئولیت نهاد استاندارد 13

بندسوم: دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی ( در اتحادیه اروپا) 15

بند چهارم: دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی. 18

1- قطعنامه شورای اروپا 22

2- استانداردهای ایزو. 22

گفتار دوم : منابع فقهی. 23

بند اول : قاعده لا ضرر. 23

الف – نفی حکم ضرری. 23

ب- نفی حکم به لسان نفی موضوع. 24

ج- نفی ضرر غیر متدارک.. 24

د- عدم مشروعیت ضرر در اسلام 24

2- نفی قاعده لا ضرر در رابطه با مسئولیت تولیدکننده و فروشنده 25

بند دوم : قاعده من له الغنم و علیه الغرم 27

گفتار سوم : منبع عرفی. 29

مبحث سوم : بررسی مفاهیم 29

گفتار اول : عیب و نقص: 29

گفتاردوم : کالای معیوب و خطرناک.. 30

گفتار سوم : کالای معیوب و نامرغوب. 32

فصل دوم :   انواع مسئولیت. 34

مبحث اول : مسئولیت قراردادی. 34

گفتار اول – تعهد ضمنی. 35

گفتار دوم : تعهد صریح ایمنی کالا توسط فروشنده 43

گفتارسوم : فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا. 48

گفتار چهارم : تسری این فرض به عرضه کننده غیرحرفه ای کالا و خدمت. 53

گفتار پنجم : آثارمسئولیت قراردادی عرضه کننده کالا و خدمت. 54

بند اول : معافیت مصرف کننده از اثبات تقصیر. 55

بند دوم : اثبات رابطه سببیت توسط مصرف کننده 56

بند سوم : تنها مورد معافیت عرضه کننده از مسئولیت.. 57

گفتار ششم: شرط عدم مسئولیت. 59

بند اول : معایب و فواید شرط عدم مسئولیت.. 59

بند دوم : اثر شرط عدم مسئولیت یا تحدیدمسئولیت.. 61

مبحث دوم : مسئولیت غیر قراردادی ناشی از عرضه کالا. 63

گفتار اول : مسئولیت محض… 64

بند اول : دفاع موجه مسئولیت محض… 65

بند دوم : آثار پذیرش مسئولیت محض تولید کننده 67

گفتاردوم : تقصیر. 69

بند اول : مسئولیت مبتنی بر تقصیر. 69

بند دوم : تقصیر در تولید و فروش کالا. 70

بند سوم : اثبات تقصیر. 70

بند چهارم : تسبیب.. 71

مبحث چهارم : انواع رابطه قراردادی و غیر قراردادی. 73

گفتار اول : واحد بودن تولید کننده و فروشنده : 73

گفتاردوم : آخرین مصرف کننده کالا را از جزئی فروش خریده است. 74

گفتارسوم : فروشنده حرفه ای. 76

گفتار چهارم : رابطه ناظران و سازندگان. 77

گفتار پنجم : رابطه تولید کننده و فروشنده درقالب نمودار. 78

بند اول : رابطه عمودی. 79

بند دوم : رابطه حقوقی افقی. 81

فصل سوم : مسئولیت ناشی از عیب کالا. 83

مبحث اول : عیب. 83

مبحث دوم :  شرایط عیب موجد مسئولیت. 84

گفتاراول : مخفی بودن عیب و نقص موجود در کالا. 84

گفتاردوم : ورود ضرر در اثر عیب و نقص… 85

گفتارسوم: زمان ایجاد عیب و نقص در کالا. 86

مبحث سوم : انواع عیب و نقص موجود در کالا. 88

گفتار اول :  عیب در طراحی کالا. 89

بند اول:   اثبات عیب در طراحی کالا. 90

بند دوم : معیارهای تشخیص عیب در طراحی کالا. 92

1- ضابطه انتظار مصرف کننده 92

2- ضابطه سود- خطر. 93

3- ضابطه دو گانه 93

بند سوم :  فرق میان عیب در تولید و عیب در طراحی. 94

گفتار دوم : عیب در ساخت کالا. 95

گفتار سوم : عیب در راهنمائی و هشدار. 95

فصل چهارم :   توزیع مسئولیت. 99

مبحث اول :  ﻧﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ تولید کنندگان وﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ. 99

گفتار اول :  در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﯾﺎن دﯾﺪه (ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ) 99

گفتار دوم : درزﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ : مسئولیت نسبی. 101

مبحث دوم : ﻣﺴﻮوﻻن اﺻﻠﯽ 106

گفتاراول :  ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 106

‫بند اول : ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ 106

بند دوم : ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻي ﻧﻬﺎﯾﯽ 108

بند سوم : ( ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزان) 111

بند چهارم : ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ 114

بند پنجم : ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻇﺎﻫﺮي. 116

گفتار دوم : واردﮔﻨﻨﺪﮔﺎن 117

مبحث سوم : ﻣﺴﻮوﻻن ﻓﺮﻋﯽ 119

گفتاراول :  ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن 119

بند اول  : ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺮدهﻓﺮوش و ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي آن 119

بند دوم : فروض مختلف مسئولیت خرده فروش.. 121

گفتار دوم : عمده فروشان. 123

بند اول :  تعریف عمده فروشان و شاخه های آن. 123

بند دوم : فروض مختلف مسئولیت عمده فروش.. 126

مبحث چهارم : ﻣﺴﻮوﻻن ﺧﺎص 127

گفتاراول : اﺟﺎره دﻫﻨﺪﮔﺎن 127

گفتار دوم :  اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪﮔﺎن راﯾﮕﺎن 131

گفتار سوم :  ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎي دﺳﺖ دوم (ﮐﺎرﮐﺮده) 132

گفتارچهارم : ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. 135

گفتار پنجم : تکالیف فروشنده در مقابل خریداردر قانون مدنی. 137

بند اول : تسلیم مبیع به خریدار. 138

بند دوم : تسلیم مبیع مطابق نمونه در بیع. 141

بند سوم : تسلیم مبیع با اوصاف مورد وصف در بیع. 142

بند چهارم : خودداری از فریب و تدلیس.. 142

بند پنجم: سالم بودن مبیع. 143

مبحث ششم : اثبات مسئولیت. 145

گفتار اول : طرفین دعوای مسئولیت. 145

گفتار دوم : راه ههای قانونی اثبات تقصیر تولید کننده و فروشنده 148

مبحث هفتم: بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان وعرضه کنندگان کالادر قوانین خاص… 153

گفتار اول : قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني. 153

گفتاردوم : قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو. 156

مبحث هشتم: نمونه هائی از پرونده های مطرح شده در دادگاه ها 157

گفتار اول : مواد شیمیائی و پاک کننده 157

گفتار دوم : دخانیات. 158

گفتار سوم : اتومبیل سازی. 160

گفتار چهارم : پرونده هایی که نقشی بنیادین در خلق مسئولیت محض داشته اند. 160

نتیجه گیری. 163

منابع و مأخذ 166

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق

1- نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا چگونه است و در نهایت چه کسی مسئول است؟

سوالات فرعی :

2- مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها چیست؟

3- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکننده چیست؟

 

Author: 92