تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص-دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حدود اختیارات ضابطین عام قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

    

تقسیم پلیس

پلیس در یک تقسیم بندی به پلیس اداری و پلیس قضائی تقسیم می‌شود و معمولاً این دو پلیس دارای تشکیلات مختلف هستند. پلیس اداری معمولاً مربوط به پیش از وقوع جرم است بدین صورت می‌کوشد تا از وقوع جرم پیشگیری کند اما وظیفه پلیس قضائی مربوط به بعد از وقوع جرم است بدین صورت که به کشف جرم و تعقیب مجرمان و تحقیق از آنان می‌پردازد. پلیس اداری تحت اداره و نظارت مقامات اداری است اما پلیس قضائی تحت اداره و نظارت مقامات قضائی می‌باشد. درقوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی‌ایران تفکیکی میان پلیس قضائی و پلیس اداری بعمل نیامده است بلکه نیروی انتظامی‌بعنوان سازمان واحد شامل هردو می‌شود و قانون نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران مصوب سال 1369 هردو وظیفه را بر عهده نیروی انتظامی ‌قرارداده است. [1]

در یک تقسیم بندی دیگر پلیس به پلیس عمومی‌و پلیس اختصاصی تقسیم می‌شود. پلیس عمومی‌به مجموعه وظایف و اختیاراتی گفته می‌شود که به منظور حفظ نظم عمومی‌یعنی امنیت، آسایش، بهداشت و اخلاق حسنه درکشور به مقامهای اداری تفویض شده است نظامهای آن همان نظامها و مقررات عمومی‌کشور است. درکنار پلیس عمومی‌، پلیس های دیگری وجوددارد که چون اینها تابع نظامهای ویژه هستند و بوسیله  مقامهای ویژه ائی هم اداره می‌شوند آنها را  پلیس اختصاصی می‌نامند. هدف پلیس اختصاصی گاهی اهداف سنتی است مانند پلیس راهنمائی و رانندگی، پلیس انتظامی‌راه آهن و……. وگاهی هدفهای آن به طورکلی از اهداف سنتی متفاوت است مانند پلیس حفظ میراث فرهنگی و آثارباستانی. [2]

بنابراین بطورخلاصه می‌توان گفت، پلیس (Police) واژه‌ای است فرانسوی از ریشه لاتینی Politia . معنای عام پلیس به مجموعه مقرراتی که برای حسن جریان امور اجتماعی ازسوی قدرت عمومی‌وضع می‌گردد، اطلاق می‌شود. در این مفهوم از پلیس مخابرات، راه آهن، ارتباطات، جنگل، صید وشکار و غیره سخنی به میان می‌آید.

در اصطلاح اداری، حقوقی، پلیس را به اداری ( Police   adminstrative ) و قضائی ( Judicative   Police)

تقسیم می‌کنند. پلیس اداری یا تأمینی– عهده دار پیشگیری از ارتکاب جرائم و جلوگیری از بی نظمی ‌و اغتشاش در سطح شهرهاست و مداخله پلیس قضائی اصولاً به مرحله پس ازوقوع جرم اختصاص دارد. در ایران وظایف پلیس در دوره قاجار برعهده فراشخانه بود که در رأس آن فراش باشی قرار داشت .پس از مسافرت ناصرالدین شاه به فرنگ و استخدام کنت دومون فورت بعنوان رئیس نظمیه، نخستین مقررات ناظربه وظایف پلیس که در کتابچه قانونی کنت آمده، تنظیم شد. بعدها اداره سازمان پلیس ایران به سوئدیها واگذار گردید و با تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب قانون تشکیلات ایالات و ولایات در دوره اول مجلس درسال 1362 قمری این  قانون به وظایف پلیس اختصاص یافت. علاوه برنظامنامه نظمیه، مقررات ناظر به وظایف پلیس و اختیارات آن را باید بویژه در مواد 20 لغایت 28  قانون آیین دادرسی کیفری جستجو کرد.

  1. 3. زراعت، عباس، جزوه آیین دادرسی کیفری 1، چاپ دانشگاه کاشان،1383، ص87.
  2. قاسم‌پور، ابوالقاسم، ضابطین قوه قضائیه و وظایف آنها، نشریه مأوا، شماره23، ص 110.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

– آشنایی و شناخت ضابطین عام قضایی

– حدود اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود

– تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص

– شناخت معایب و نواقص اقدامات پلیس بعنوان ضابطین عام

– ارائه راهکار منطقی و معقول جهت ضابطه مند ساختن اقدامات ضابطین عام قضایی

د: سئوال های تحقیق

1- ضابطین عام قضایی چه کسانی هستند؟

2- دامنه اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود چیست؟

3- تفاوت اساسی ضابطین عام و ضابطین خاص چیست؟

4- راهکار اساسی برای داشتن پلیسی آگاه و مطلع به قوانین و مقررات موجود و تاثیر آن در امنیت اجتماعی و قضایی چیست؟

Author: 92