تعیین چالش های حقوقی بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

-سالمندان بزه دیده[1]

آزار و سوء استفاده از سالمندان با وجود آن که یکی از تازه ترین گونه های خشونت خانگی از دید جرم شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی شناخته شده است، در مجموع پدیده ی تازه ای نیست و از سالهای پیش این معضل به صورت موضوعی پیچیده در تمام جوامع وجود داشته،اما هنوز به درستی شناخته و تبیین نشده و توافقی در معنی و مفهوم آن وجود ندارد. نبود تعریفی جامع و ارزشمند در مورد آزار سالمندان ممکن است به تفاوتهایی در تعاریفی که سازمانهای یک جامعه و حتی جوامع دیگر ارایه می دهند منجر شود.این اطلاعات به طور کلی عوامل موثر در مورد وقوع بزه را دشوار می سازد.آزار و سوء استفاده از سالمندان به صور گوناگون جسمی،عاطفی یا روانی،سوء استفاده مالی یا استثمار،آزار جنسی ،آزار دارویی و بالاخره نقض حقوق مدنی و انسانی شکل می گیرد.[2]

تا به امروز جامع ترین مطالعات محققان کانادایی در مورد نظر خواهی درباره آزار و سوء استفاده از سالمندان موسوم به مطالعات «رایسون»[3] به اجراء در آمده است.این نظر خواهی  تلفنی از 2000 سالمند صورت گرفت که د رمحل اقامت خصوصی خود زندگی  می کردند.یافته های این تحقیق نشان داد که حدود 4 درصد افراد سالمند مورد آزار یا سوء استفاده قرار گرفته اند.با تعمیم این تعریفها می توان تخمین زد که تقریبا 98000 نفر از سالمندان درکانادا برخی از انواع سوء استفاده را تجربه نموده اند.[4]حمایت از سالمندان در قالب برنامه «اقدام بین المللی درباره سالمندی» به موجب قطعنامه51/37 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و «اصول ملل متحد برای سالمندان»  نمود یافته است که هدف آن رسیدگی به نیازهای این قشر با تقویت توانایی های حکومتها و جامعه مدنی است.

[1] elder abuse

[2] عباسی، مصطفی، اس‍لام‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍ت‍ه‍م‌ در م‍راح‍ل‌ دادرس‍ی‌، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا  و جرم شناسی، دانشگاه تهران مرکز،سال1386،ص49

[3] Raison

[4]مهدی زادگان،ایران، ابعاد مختلف آزار سالمندان، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان 1382،ص 165 و 166

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف پژوهش را می توان به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم بندی کرد. در ابتدا به شرح و ذکر اهداف اصلی پژوهش و پس از آن به توصیف اهداف فرعی به طور مختصر اشاره خواهد شد. چارچوب بنیادین پژوهش بر مبنای این اهداف تشکیل شده اند.

2-3-1-اهداف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش را می توان توسعه موضوعی ادبیات و رفع چالش هایی دانست که در ارتباط با حقوق بزه دیده در حوزه عمل وجود دارد.

2-3-2-اهداف فرعی

آگاه سازی عمومی و پیشنهاداتی در راستای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان از اهداف فرعی این پژوهش اند.

2-4-سوال های تحقیق

2-4-1-سوال های اصلی

1-حقوق بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مطابق با استانداردهای مطلوب است؟

2-چالش های حقوقی بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چیست؟

2-4-2-سوال های فرعی

 1-چه راه حل هایی برای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان وجود دارد؟

2-آیا نظام حقوقی ایران از ظرفیت های موجود را راستای تضمین حقوق بزه دیدگان برخوردار است؟

Author: 92