پایان نامه حقوق

تعیین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا-پايان نامه رشته حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم) شفاهی و کتبی بودن دادرسی مدنی

در هر نظام حقوقي يك سري مفاهيم كلي وجود دارند كه بازگو كننده ارزشها و معيارهاي حاكم برآن نظام است. قانونگذار با الهام از اين آرمانها و ارزشهاي مطلوب اقدام به وضع قواعد مي كند؛ به ديگر سخن، همه قواعد و تدوين ها در نظام حقوقي با نشات گرفتن از اين مفاهيم علاي صورت مي گيرد.

 پاره اي از اين مفاهيم در قالب قواعد موضوعه عنوان شده اند، اما پاره اي ديگر خير كه مسلما عدم تصريح آنها از اهميت شان نمي كاهد. به تعبير ديگر، حقوق فوق موضوعه اي وجود دارد كه واضح قانون اساسي را نيز مقيد مي كند. اين مفاهيم يا اصول، ميراث نسلهاي گذشته و ثمره قرون متمادي است،

 محصول تاريخي كه وجدان عمومي آن را پذيرفته است و امروز به عنوان بديهيات نيازي به اثبات آنها احساس نمي شود.اصل وجود آنهاست مگر در صورت احراز خلاف وجود اصول امر قضا را آسان مي سازد؛ درغياب آنها قضاوت مشكل، تصميم گيري طولاني است و در مواردي تصميمات غير عادلانه صادر مي شود. (محمد زاده وادقانی، 1376). رویکرد اصول و قواعد دادرسی عادلانه در برخورد با دادرسان و اصحاب دعوی به نظامهای و نظریه های دادرسی وابسته است ( محسنی، 1384).

از جمله این موارد، قواعد مربوط به کتبی و شفاهی بودن دادرسی مدنی است. در حقیقت در برخی از سیستم های دادرسی، اصل را بر شفاهی بودن دادرسی و در برخی موارد اصل را بر کتبی بودن قرار داده اند، سوالی که در این میان مطرح می شود آن است که کدام یک از این موارد فی الواقع جزءویژگی آیین دادرسی مدنی ( نه آیین دادرسی کیفری) می باشند؟ پاسخ به این سوال می تواند تأثیرات عمده ای را در پذیرش یا رد دعاوی شفاهی به همراه داشته باشد.[1]

[1] .  برای مثال ماده 48 قانون آیین دادرسی جدید مقرر می دارد « شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد ، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد». پذیرش ماده مزبور بدان معنا است که در وضعیت فعلی نباید درخواست شفاهی پیرفته شود و دادخواهی از این طریق غیر ممکن می باشد. امری که ممکن است تبعات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1ـ سوال اصلی

آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟

2ـ سوالات فرعی

الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده  و  تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟

ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟

ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟

ج) اهداف تحقیق

1ـ هدف اصلی

تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

2ـ اهداف فرعی

الف) تبيین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.

ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

92