پایان نامه حقوق

تعیین ماهیت حقوق بشر وضمانت اجرای آن-دانلود پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

آئین شکایتی

اصطلاح «آیین عرض حال» یا «دادخواهی» یا «شكایت» یا «مكاتبه»به مجموعه‌ای از آیین‌ها و فرآیندهای حقوقی رسمی كه از طریق آن افراد، گروه‌ها یا دولت‌ها تقاضای ملاحظه و تصمیم گیری به وسیله برخی نهادهای بین المللی ‍‍‍[یا منطقه‌ای] حقوق بشری را مطرح می‌نمایند، اطلاق می‌گردد. این مجموعه مشتمل بر سند رسمی مكتوبی است كه نقض یا تعرض نسبت به حمایت از حقوق بشر را كه در معاهده یا دیگر قواعد حقوقی الزام آور گنجانده شده، به دولت مشخصی منتسب می‌نماید.

آیین عرض حال یا دادخواهی را به اعتبار سطح، محدوده و قلمرویی كه دادخواهی در آن گستره صورت می‌پذیرد اعم از آن كه در سطح بین المللی یا منطقه‌ای باشد می‌توان به «آیین دادخواهی بین المللی»و «آیین دادخواهی منطقه‌ای» تقسیم بندی نمود. اما تقسیم بندی مهم تر، تقسیم‌بندی آن به اعتبار شیوه‌های طرح شكایت یا دادخواهی است. بر این اساس، معاهدات بین المللی در راستای حمایت از حقوق بشر، دو شیوه متفاوت از آیین دادخواهی را تدارك دیده‌اند:

1- آیین دادخواهی ‍[شكایت] بین دولت‌ها:مطابق چنین شیوه‌ای، دولت‌های عضو معاهدات خاصی می‌توانند، علیه دولت‌های عضو دیگر به جهت عدم ایفای تعهدات آنها، مطابق مقررات مندرج در آن معاهدات به نهادهای نظارتی مربوطه شكایت نمایند، مشروط بر آن كه پیش تر چنین صلاحیتی را مورد شناسایی قرار داده باشند.چنین شیوه‌ای، تنها در برخی از اسناد بین المللی و منطقه‌ای حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. معاهدات بین المللی حقوق بشری كه مشتمل بر مقرراتی مبنی بر جواز طرح شكایت بین دولت‌ها هستند، عبارتند از؛ مواد 11 تا 13 كنوانسیون بین المللی درباره محو تمامی اشكال تبعیض نژادی (1965) و مواد 41 تا 43 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) ، ماده 21 كنوانسیون منع شكنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز (1984) ، ماده 74 كنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی كارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان (1990). در تمامی این اسناد به استثناء كنوانسیون بین المللی محو تمامی اشكال تبعیض نژادی، شكایت بین دولت‌ها، منوط به صدور اعلامیه ویژه‌ای مبنی بر پذیرش چنین صلاحیتی از جانب دو دولت عضو این معاهدات است.

92