تعیین تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص-پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حدود اختیارات ضابطین عام قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

    

: ضابطین خاص

ضابطین خاص دادگستری مأمورینی هستند که مستقیماً بموجب قانون یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضائی درحدود وظایف محوله درمورد جرایم خاصی یک یا چند وظیفه از وظایف قانونی را از قبیل کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراقی و اجرای تصمیمات قضائی را انجام داده و مراتب را به مقام قضائی اعلام می‌نمایند.

به عبارت دیگر مأمورینی که بموجب قوانین خاص در انجام  وظایف خود ضابط دادگستری به حساب می‌آیند ضابطین خاص گفته می‌شوند. این ضابطین ازکلیه اختیارات ضابطین دادگستری برخوردار نیستند و فقط از لحاظ انجام وظایف  یا درزمان معین ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. و به عبارتی ضابط خاص به مأمورینی گفته می‌شود که دارای قدرت عام ضابطیت نیستند اما به اعتبار شغل و وظیفه خاصی که دارند اولاً می‌توانند بعضی از اقدامات را درحد اقدامات تعقیبی و تحقیقی انجام دهند. ثانیاً، گزارش آنها ازحیث ارزش در ردیف اعتبار گزارش ضابطین دادگستری ارزیابی می‌شود. [1]

ضابطین عام صلاحیت اقدام درباره کلیه جرایم را دارند مگر آنچه قانون منع کرده است. بعکس ضابطین خاص اقدام درباره هیچ جرمی‌ را ندارند مگر آنچه که قانون اجازه داده است .[2]

ضابطین خاص با توجه به امکانات محدودشان در محدوده وظایف محوله ضابط هستند یعنی فقط صلاحیت انجام بعضی از وظایف قابلیت را دارند. لذا مقامات قضائی باید کاملاً به این نکته توجه داشته باشند که تکالیفی خارج از حدود وظایف محوله قانونی برآنها تحمیل نکنند.  ضابطین عام صلاحیت انجام همه وظایف ضابطیت را دارند. [3]

صلاحیت دخالت ضابطین خاص، محدود به جرائمی‌خاص با شرایطی معین است و درغیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط، حق مداخله و اقدام ندارند. درعین حال، باید توجه داشت که ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه ای خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه رانفی ویا محدود نمی‌کند، بلکه اشخاص اخیر درهمه حال ضابط دادگستری شناخته می‌شوند.[4]

اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان به استثنای بند اول ماده 15  قانون آیین دادرسی درامور کیفری که بعنوان ضابط عام تلقی می‌گردد، مابقی بندها  را بعنوان  ضابطین خاص می‌دانند که شامل موارد ذیل می شود:

الف: رﺅسا  و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

  1. 1. کاظم زاده، علی، ضابطین قوه قضائیه چه کسانی هستند، مجله دادرسی، ش 43 ، ص 34.

2 . آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج 1 ، انتشارات وزارت ارشاد ، 1367، ص 46،

  1. ضابطین دادگستری تکالیف و مسئولیت‌ها، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ص 21.
  2. خالقی، علی ، آیین دادرسی کیفری، ص 51، انتشارات شهردانش، 1390.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

– آشنایی و شناخت ضابطین عام قضایی

– حدود اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود

– تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص

– شناخت معایب و نواقص اقدامات پلیس بعنوان ضابطین عام

– ارائه راهکار منطقی و معقول جهت ضابطه مند ساختن اقدامات ضابطین عام قضایی

د: سئوال های تحقیق

1- ضابطین عام قضایی چه کسانی هستند؟

2- دامنه اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود چیست؟

3- تفاوت اساسی ضابطین عام و ضابطین خاص چیست؟

4- راهکار اساسی برای داشتن پلیسی آگاه و مطلع به قوانین و مقررات موجود و تاثیر آن در امنیت اجتماعی و قضایی چیست؟

Author: 92