تعیین اکراه در قتل در حقوق کيفری ايران و اسلام-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

گفتار اول : اکراه در لغت و اصطلاح

الف- اکراه در لغت

اكراه از ماده‌ي كره (به فتح و ضم اول و سكون ثاني) است[1]؛ هر چند اهل لغت نظر دارند كه كَره (به فتح) مفهومي غير از كُره (به ضم) دارد. (الكُره بالضم ما اكرهت نفسك عليه و بالفتح ما اكرهك غيرك عليه تقول: جئتك كُرهاً وادخلتني كرهاً[2])؛ كره (باضمه)؛ آنچه نفس تو از آن كراهت دارد كره (با فتحه)؛ آنچه كه ديگري تو را بر آن كار وادار مي كند.

در تاج العروس از راغب اصفهاني نقل شده: (الكَره بالفتح المشقه التي تناول الانسان من خارج ممّا يحمل عليه بالاكراه و بالضمّ مايناله الانسان من ذاته[3])؛ كره (با فتحه) مشتقي است كه از خارج به انسان مي رسد و بر او با اكراه تحميل مي شود و كره (باضمه) كراهتي است كه از درون انسان را آزار مي دهد. اما علاوه بر تعاريفي كه اهل لغت در زبان عرب از اكراه ارائه نموده اند در دايره المعارف فرهنگ فارسي معين نيز در معناي اين كلمه بيان گرديده كه:

«اكراه: ekrah ]ع.[ (مص م.) در معناي ناخوش داشتن، ناپسند داشتن كسي را به زور به كاري واداشتن، به ستم بر كاري داشتن. (اِ.) ناخواست، فشار و زور آمده است[4]

 

ب- اکراه در اصطلاح

اکراه از جمله کلماتی است که معنای اصطلاحي آن با معنای لغوی آن چندان تفاوتی ندارد.

معنای اين کلمه در نزد توده‌ي مردم و آنچه که در كتابهاي واژه شناسي به آن پرداخته شده است بسيار نزديك به هم است. استاد شادروان مرحوم دكتر سيدحسن امامي اكراه را چنين تعريف مي نمايند: «اكراه عبارتست از فشار مادي يا معنوي بر شخص تا او را وادار به انجام عملي نمايد. اعمال اكراه نسبت به اراده كننده، آزادي او را در سنجش نفع و ضرر موضوع اراده سلب مي نمايد. شخص مزبور در آن حال براي اينكه از نتايج وخيم اكراه خود را برهاند، تسليم مي گردد و اراده مي نمايد. ايجاد اراده بدين نحو مؤثر نبوده و مولد حق يا مسقط آن نمي باشد.»[5]

[1] . ابن منظور، محمدبن مكرم، لسان العرب، جلد 12، بيروت، دارالتراث العربي، 1408 هـ.ق، ص 80.

[2] . ابن منظور، لسان العرب، جلد 12، ص 80، ذيل ماده كره.

[3] . زبيدي، محمد مرتضي، تاج العروس، بيروت، دارمكتبه الحيات، بي تا، ذيل ماده‌ي كره.

[4] . معين، محمد، فرهنگ فارسي، دوره ي شش جلدي، جلد اول، تهران، اميركبير، چ 13، 1378 هـ.ش، ص 330.

[5] . دكتر امامي. سيدحسن. حقوق مدني. جلد چهارم. بي جا، انتشارات اسلاميه، چ چهارم، 1352، ص 22.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقيق

  1. آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟
  2. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

Author: R2jbMtYu2I