تعیین اصل برائت و تعارض آن با منافع عمومی-دانلود پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل برائت و تعارض آن با منافع  عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سوالات تحقیق

تحقیقی که پیش رو دارید در پی پاسخ به یک پرسش اساسی است و آن اینکه آیا اصل برائت با منافع عمومی در تعارض می باشد یا خیر؟در صورتی که به این پرسش پاسخ مثبت داده شود در صدد بررسی و مطالعه این مسئله خواهیم بود که اصل برائت در چه مواردی با منافع عمومی در تعارض می باشد.

فرضیه های اصلی تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق آن است که «اصل برائت در مواردی با منافع عمومی در تعارض است.»بنابراین مواردی که اصل برائت با منافع عمومی جامعه در تعارض است مبنای اصلی بحث پس از ذکر کلیات و مبانی موضوع است.

 

 

ضرورت انجام تحقیق

تقدم و اولویت منافع عمومی  و جمعی بر منافع شخصی و خصوصی افراد که جنبه سطحی و زودگذر و آنی دارند،همچنین اهمیت اصل برائت به عنوان یکی از مهمترین اصولی که باید در دادرسی رعایت شود اسباب مهمی برای انجام این تحقیق است.

این دو منفعت یعنی منافع عمومی و منافع خصوصی افراد را نمی توان با یک میزان و محک سنجید و در جاییکه پای منافع عموم به وسط می آید منافع خصوصی  رنگ می بازد و صحبت از از آن ازاهمیت بسیار کمتری برخودار می شود.

در مباحثی که راجع به اصل برائت خواهیم داشت این نکته را در می یابیم که اصل برائت در مواردی با منافع جمعی و عمومی جامعه در تعارض می افتد.از آن جا که منافع عمومی به شرحی که رفت دارای اهمیت بسیار بیشتری از منافع خصوصی هستند بحث در باب تعارض آن با اصل برائت توجیه مهمی برای ضرورت انجام تحقیق می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیقی که پیش رو دارید در پی پاسخ به یک پرسش اساسی است و آن اینکه آیا اصل برائت با منافع عمومی در تعارض می باشد یا خیر؟در صورتی که به این پرسش پاسخ مثبت داده شود در صدد بررسی و مطالعه این مسئله خواهیم بود که اصل برائت در چه مواردی با منافع عمومی در تعارض می باشد.

اهداف تحقیق

امروزه اصل برائت به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی در تمام نظامهای  حقوقی مدرن پذیرفته شده است.اما این اصل در همان نظامهای حقوقی دارای استثنائاتی است که ریشه در تعارض با منافع عموم دارد.آنجایی که صحبت از منافع عمومی افراد یک جامعه می شود، اصل مذکور نیز دارای استثنائاتی می باشد.بدین منظور پس از توضیح در باب کلیات و مفاهیم اصل برائت در پی آنیم که موارد استثناء را به طور مفصل شرح دهیم.

Author: 92