پایان نامه حقوق

تعهدات دولت ها در زمینه مسائل زیست محیطی و آثار نقض آن ها در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تعهدات دولت ها در زمینه مسائل زیست محیطی و آثار نقض آن ها در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار                                                                                                               6

فصل اول: مبانی نظری                        10

گفتار اول: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست در عرصه بین­المللی         10

گفتار دوم: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست در سطح منطقه­ای           21

گفتار سوم: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست در سطح ملی               24

گفتار چهارم: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست در نظام حقوق­بشر بین­المللی                                                                                                25

گفتار پنجم: جایگاه حق بشر بر محیط­زیست در بین نسل­های سه­گانه حقوق بشری     28

گفتار ششم: رویکرد حق­محور نسبت به محیط­زیست    36

فصل دوم: تعهدات دولت­ها در قبال آلودگی­های محیط­زیست با بررسی دعاوی مبتنی بر کنوانسیون حقوق بشر اروپایی در آرای دیوان حقوق بشر اروپایی                       40

گفتار اول: حق حیات و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده دوم کنوانسیون)                                   42

گفتار دوم: منع شکنجه و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده سوم کنوانسیون)                                   47

گفتار سوم: حق بر آزادی و امنیت و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده پنجم کنوانسیون)                         50

گفتار چهارم: حق بر دادرسی منصفانه و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده ششم)                             55

گفتار پنجم: حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی و حریم و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده هشتم کنوانسیون)                                                           72

گفتار ششم: حق آزادی بیان و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده دهم کنوانسیون)                               95

گفتار هفتم: آزادی برپایی اجتماعات و انجمن­های مسالمت­آمیز و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده یازدهم کنوانسیون)                                                                  105

گفتار هشتم: حق حفاظت از اموال و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده یکم پروتکل اول منضم به کنوانسیون)                                                                            109

فصل سوم: تعهدات عمومی دولت­ها در کنوانسیون آرهوس (Aarhus)                                                                                                   116

گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات پیرامون مسائل زیست­محیطی                                            117

بند اول: معیارهای رژیم دسترسی به اطلاعات     121

بند دوم: محدودیت­های دسترسی به اطلاعات        129

بند سوم: حق دسترسی به اطلاعات در آرای دیوان  133

گفتار دوم: مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم­گیری  155

بند اول: معنای حقوقی بین­المللی این اصل      156

بند دوم: معنای این اصل در حقوق معاهدات بین­المللی 157

بند سوم: اصل مشارکت عمومی در سافت­لا (Soft Law)     158

بند چهارم: اصول کلی مشارکت عمومی بر مبنای ماده ششم کنوانسیون آرهوس                             161

بند پنجم: حق بر مشارکت عمومی در نظرات کمیته تطبیق   166

بند ششم: حق بر مشارکت عمومی در آرای دیوان   171

گفتار سوم: دسترسی به عدالت قضایی شایسته     176

بند اول: روش­های نیل به عدالت قضایی در مسائل زیست­محیطی                                            179

بند دوم: دسترسی به عدالت قضایی در نظرات کمیته تطبیق 183

بند سوم: دسترسی به عدالت قضایی در آرای دیوان 187

نتیجه­گیری:                                  194

فهرست منابع و آرای مورد استفاده از رویه دیوان: 200

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تعهدات دولت ها در زمینه مسائل زیست محیطی و آثار نقض آن ها در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه تعهدات دولت ها در زمینه مسائل زیست محیطی و آثار نقض آن ها در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

92