پایان نامه حقوق

تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز-دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: یکی سازی اجباری[1]

این نوع از یکی سازی در بهره برداری از میادین نفت و گاز در قلمرو داخلی کشورها کاربرد دارد. بدین ترتیب حقوق داخلی برخی از کشورها، به منظور اجتناب از حفاری های متعدد توسط دارندگان مجوز بهره برداری در بلوک های مختلف نفت و گاز، حفظ محیط زیست، پیشگیری از آلودگی، توجه به حقوق به هم پیوسته و حفظ کارآمدی مخزن، شرکت  های نفتی سرمایه گذار را ملزم به توسعه میدانهای نفت و گاز بر اساس مدل یکی سازی می نماید. به  عبارت دیگر، یکی سازی اجباری از طریق مقررات حکومتی و اجرای قانون داخلی محقق می شود[2].به عنوان مثال می توان به قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا، برزیل، انگلستان و موزامبیک اشاره کرد[3]. در ایالات متحده درهنگام برداشت ثانویه و رقابت دارندگان امتیاز بهره برداری در توسل به شیوه هایی چون تزریق آب و گاز،  به منظور حفظ کار آمدی مخزن و جلوگیری ازحفاریهای بی رویه وحفاظت از محیط زیست و کاهش هزینه ها یکی سازی ضروری می گردد.درعین حال، ممکن است برخی از دارندگان امتیاز مخالف یکی سازی باشند.از اینرو در تمام ایالت هابه جز تگزاس  یکی سازی اجباری پیش بینی شده وکمیسیون حفاظت[4] درهر ایالت مجوز یکی سازی صادر می کند[5].

یکی سازی اجباری  در حقوق بین الملل و معاهدات بین المللی فاقد پیشینه و نمونه است[6]. به عبارت دیگر یکی از اصول حقوق بین الملل اصلی ارادی بودن معاهدات بین المللی بوده که بر مبنای آن، بدون اراده دولت ها و سایر تابعان حقوق بین الملل، آنها را نمی توان وادار به قبول ساز و کارهای قراردادی بین المللی نمود. برخلاف حقوق داخلی که حکومت، سامان بخش نظم داخلی بر اساس قوانین و مقررات داخلی می باشد، در حقوق بین الملل اجبار دولت ها به پذیرش چارچوب خاص قراردادی با اصل مذکور منافات دارد. اگرچه ممکن است در میادین مشترک نفت وگاز در مرز بین کشورها بهره برداری یک جانبه صورت پذیرد و دولتها با به کار گیری عملیات حفاری انحرافی یا تزریق آب وگاز  مبادرت به بهره برداری غیر اصولی از این میادین بنمایند ،با این حال نهادی ماورای حاکمیت دولتها وجود ندارد که با اقتدار عالیه خود آنها را ملزم به یکی سازی نماید .

گفتار چهارم: یکی سازی اختیاری[7]

این نوع یکی سازی براساس توافق دارندگان حقوق و منافع بر میادین نفت وگاز صورت می گیرد[8]. به سخن دیگر در مواردی که دارندگان مجوز بهره برداری از میادین نفت وگاز در بلوک های مجاور هم فعالیت کرده مبادرت به حفاری های جداگانه و عملیات توسعه مستقل نموده و در نتیجه متحمل هزینه های مضاعف شوند، به لحاظ حفظ منافع اقتصادی و تکنیکی می توانند با توافق یکدیگر در قالب قرارداد یکی سازی، مبادرت به توسعه میدان به شکل میدان واحد کنند[9]. در میان کشور های جهان جمهوری آذربایجان دارای مقررات یکی سازی اختیاری است.[10]تعریف یکی سازی اختیاری در مورد موافقت نامه های بین المللی میان کشورها در زمینه بهره برداری از میادین فرامرزی نفت و گاز بر اساس این مدل، به جهت حاکمیت اصل آزادی اراده نیز صدق می کند.

[1]Compulsory Unitization.

[2]  Hooshmand, Jaber, International Unitization of Oil and Gas (with Focusing to Potential of Iran), Dissertation as a Partial Fulfillment of the Requirements for Master of law degree (in English), Shahid Beheshti University of Tehran, Faculty of Law: Tehran, 2008, p.13.

[3] ibid. p. 14.

3-Conservation Commission            

4-Jacquline Lang Weaver, Unitization of oil and gas fields in Texas; A Study of Legislative, Administrative and Judicial Polices, p. p7-12.

 

[6] – Hoosmand, op.cit, p. 14.

[7] – Voluntary Unitization.

[8] – Hooshmand, op.cit.p14..

[9] ibid.

2 -Jacquline Long Weaver and David Asmus, op.cit  .p24   

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سؤالات تحقیق

در خلال مباحث این رساله به سؤالات اصلی و فرعی متعددی پاسخ داده می شود.

1-2- سؤالات اصلی

سؤالات اصلی این تحقیق عبارتند از:

1- آیا حقوق بین الملل دارای قواعد خاصي در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی می باشد؟

2- خاستگاه قواعد حقوق بین الملل  وماهیت تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی چیست؟

3- رژیم حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس ، دریای مازندران و خلیج مکزیک و وجوه اشتراک و افتراق آنها چیست؟

2-2- سؤالات فرعی:

مهمترین سؤالات فرعی مطروحه در این رساله به شرح زیر می باشند:

1- چه رابطه ای میان تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز وجود دارد؟

2- تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، تابع چه مؤلفه هایی است؟

3- کدامیک از اشکال همکاری در بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس،دریای مازندران وخلیج مکزیک پذیرفته شده است؟

4- ساز و کار قراردادی موجود در موافقت نامه هایی یکی سازی و توسعه مشترک چیست. ؟

5- آیا قالب قراردادی موجود در حقوق ایران جهت بهره برداری مشترک از میادین مشترک نفت وگاز مناسب است؟

هدف تحقیق:

هدف از این تحقیق واکاوی قواعد حقوق بین الملل در مورد منابع مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی و استخراج این قواعد وتحلیل آنها وسپس مطالعه تفصیلی و تطبیقی موضوع در سه منطقه خلیج فارس، دریای مازندران وخلیج مکزیک وتوصیف رژیم حقوقی موجود در این منطقه می باشد.به نحوی که نواقص وباید ونبایدهای آن بالاخص در ارتباط با مسائل ایران آشکار شده و بتواند مورد استفاده سیاستگذاران و دست اند کاران صنعت نفت وگاز کشور قرار گیرد.

92