پایان نامه حقوق

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………صفحه

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل دوم: کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………….9

بخش نخست: مفهوم وماهیت ادغام وتجزیه ازدیدگاه حقوق تجارت ومقایسه آن باتبدیل،انحلال وتصفیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

گفتار اول: مفهوم وماهیت ادغام وتجزیه(اهداف وانگیزه)…………………………………………………………………….10

بند اول: تبیین موضوع ادغام…………………………………………………………………………………………………………10

بند دوم: تبیین موضوع تجزیه……………………………………………………………………………………………………….14

گفتار دوم: بررسی نظریه های حقوقی راجع به ادغام وتجزیه……………………………………………………………….16

بند اول: بررسی نظریات موافقان…………………………………………………………………………………………………..17

الف: دیدگاه موافقان تجزیه شرکتها…………………………………………………………………………………………….17

ب: دیدگاه موافقان ادغام شرکتها…………………………………………………………………………………………………17

بند دوم: بررسی نظریات مخالفان………………………………………………………………………………………………….19

الف: دیدگاه مخالفان ادغام شرکتها……………………………………………………………………………………………..19

ب: دیدگاه مخالفان تجزیه شرکتها……………………………………………………………………………………………….20

گفتار سوم: اصول کلی مرتبط با ادغام وتجزیه شرکتها…………………………………………………………………………21

بند اول: بین المللی شدن شرکت ها وکسب قدرت………………………………………………………………………….21

الف: بین المللی شدن شرکتها………………………………………………………………………………………………………21

ب: کسب قدرت………………………………………………………………………………………………………………………..22

بند دوم: اصل آزادی خرید و فروش وتسهیل رقابت………………………………………………………………………….23

الف: آزادی خرید وفروش…………………………………………………………………………………………………………..23

ب: تسهیل رقابت……………………………………………………………………………………………………………………….24

گفتارچهارم: تحلیل جایگاه ادغام وتجزیه درحقوق شرکتها ومقایسه آن باتبدیل انحلال وتصفیه………………..25

بند اول: تبدیل شرکتها ومقایسه آن با ادغام وتجزیه………………………………………………………………………….26

الف: مفهوم وفلسفه تبدیل درانواع شرکتهای تجاری………………………………………………………………………26

ب: مقایسه تبدیل با ادغام و تجزیه………………………………………………………………………………………………27

بند دوم: انحلال شرکتها تجاری ومقایسه آن با ادغام وتجزیه……………………………………………………………..29

الف: معنا ومفهوم انحلال……………………………………………………………………………………………………………29

ب: مقایسه بین انحلال با ادغام وتجزیه………………………………………………………………………………………..32

بند سوم: تصفیه شرکت ها ومقایسه آن با ادغام وتجزیه…………………………………………………………………….33

الف: معنا ومفهوم تصفیه…………………………………………………………………………………………………………….33

ب: مقایسه بین تصفیه با ادغام وتجزیه…………………………………………………………………………………………34

بخش دوم: تحلیل وبررسی ادغام و تجزیه ازدیدگاه حقوق رقابت تجارت………………………………………………35

گفتار اول: مفهوم و ماهیت حقوق رقابت وتحلیل جایگاه آن……………………………………………………………..36

بند اول: معنا ومفهوم حقوق رقابت از نگاه حقوقدانان داخلی وخارجی…………………………………………….36

الف: تبیین موضوع حقوق رقابت………………………………………………………………………………………………..37

ب: حقوق رقابت  تجاری در سیستم حقوقی ایران………………………………………………………………………..39

ج: حقوق رقابت تجاری دراروپا و ایالات متحده وآسیا………………………………………………………………….39

  • در اروپا…………………………………………………………………………………………………………………….39
  • در ایالات متحده آمریکا……………………………………………………………………………………………….40
  • درآسیا……………………………………………………………………………………………………………………….42

بند دوم: تحلیل جایگاه ادغام و تجزیه در حقوق رقابت تجاری………………………………………………………..42

فصل سوم: تحلیل وبررسی ادغام شرکتها تجاری لایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن با قوانین فعلی………45

بخش اول: تعریف و معنا و مفهوم ادغام در شرکتهای تجاری…………………………………………………………….46

گفتار اول: معنا و مفهوم ادغام و بررسی جایگاه آن…………………………………………………………………………46

بند اول: تعریف ادغام و جایگاه آن در معاهدات…………………………………………………………………………..46

الف: تعریف ادغام…………………………………………………………………………………………………………………46

ب: جایگاه ادغام در معاهدات…………………………………………………………………………………………………51

1- معاهده ی رم………………………………………………………………………………………………………….51

2- جونیت ونچر(سرمایه گذاری مشترک)……………………………………………………………………….53

بند دوم: انواع ادغام و تاثیرات آن برسهامداران شرکتهای تجاری………………………………………………….54

الف: انواع ادغام………………………………………………………………………………………………………………….54

1- ادغام ساده …………………………………………………………………………………………………………………55

1-1ادغام با تشریفات مختصر……………………………………………………………………………….57

1-2 ادغام باتشریفات طولانی……………………………………………………………………………..59

1-3 ادغام شرکت تجاری کوچک درشرکت تجاری بزرگ……………………………………..60

2- ادغام مرکب………………………………………………………………………………………………………………..63

ب: تاثیرات ادغام برسهامداران شرکتهای تجاری و بررسی سهامدار ساکت……………………………………….64

1- تاثیرات ادغام برسهامداران………………………………………………………………………………………….64

2-  بررسی جایگاه سهامدار ساکت…………………………………………………………………………………..68

1-1                   سهامدار مجنون……………………………………………………………………………………………….69

1-2 سهامدار سفیه…………………………………………………………………………………………………..70

1-3 سهامدار صغیر……………………………………………………………………………………………..70

گفتار دوم: گستره قابلیت اعمال ادغام درانواع شرکتهای تجاری و غیر تجاری…………………………………..72

بند اول: گستره قابلیت اعمال ادغام  در انواع شرکتهای موضوع ماده 143لایحه جدید……………………..72

الف: ادغام درانواع شرکتهای تجاری……………………………………………………………………………………….72

ب:  ادغام در شرکتهای تعاونی……………………………………………………………………………………………….75

ج: ادغام در شرکتها و موسسات……………………………………………………………………………………………78

1- ادغام در شرکتهای ایرانی و خارجی (چند ملیتی)………………………………………………………………78

2- ادغام در موسسات مالی و غیر مالی…………………………………………………………………………………81

  • ادغام بانکها و موسسات………………………………………………………………………………………82

بخش دوم: تحلیل حقوقی جایگاه ادغام در حقوق شرکتها با رویکرد جدید قانون تجارت و مرجع حل      اختلاف آن……………………………………………………………………………………………………………………………………..85.

گفتار اول: جایگاه عمل ادغام در حقوق شرکتهای لایحه جدید قانون تجارت…………………………………..85.

بند اول: مبحث رضایت یا عدم رضایت شرکا و مسئولیت شرکای ضامن………………………………………85

بند دوم: ثبت وطرح ادغام (جایگاه نمایندگی وشعبه) و اظهارنامه مربوط به آن………………………………87

بندسوم: مفهوم قائم مقامی درعمل ادغام و بررسی جایگاه مدیران…………………………………………………. 97

الف: قائم مقامی درادغام……………………………………………………………………………………………………….97

ب:  جایگاه مدیران در طرح ادغام………………………………………………………………………………………….99

بندچهارم: جایگاه طلبکاران شرکت ادغام شونده وادغام پذیر(ایمنی حقوق بستانکارن)……………………..99

بندپنجم: حل وفصل اختلافات راجع به ادغام…………………………………………………………………………….102

فصل چهارم: تحلیل وبررسی تجزیه شرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….105

بخش نخست: تعریف وتحلیل تجزیه درانواع شرکتهای تجاری……………………………………………………….106

گفتاراول: معنا ومفهوم تجزیه وبررسی عوامل ایجاد آن ……………………………………………………………….106

بند اول: تعریف تجزیه وتحلیل جایگاه آن……………………………………………………………………………..106

بند دوم: انواع تجزیه وتاثیرات آن برسهامداران……………………………………………………………………….109

الف: انواع تجزیه…………………………………………………………………………………………………………….109

1 -تجزیه کلی…………………………………………………………………………………………………………..110

2-تجزیه جزئی………………………………………………………………………………………………………….111

ب: تاثیر تجزیه بر سهامداران شرکتهای تجاری……………………………………………………………………112

بند سوم: عوامل ایجاد تجزیه درحقوق شرکت های تجاری……………………………………………………..114

الف: اختلاف بین سهامداران ومدیران شرکت (تئوری نمایندگی)……………………………………………114

ب: احتراز از تراکم زیاد امور ……………………………………………………………………………………………116

ج: عدم پویایی در جلب سرمایه و توسعه شرکت…………………………………………………………………117

بخش دوم: گستره ی قابلیت اعمال تجزیه درانواع شرکتهای تجاری وتحلیل جایگاه آن درلایحه جدیدقانون تجارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………118

گفتاراول: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای تجاری و موسسات……………………………………………………118

بند اول: تجزیه درشرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت …………………………………………………118

الف: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای موضوع ماده597………………………………………………………..118

ب: قابلیت اعمال تجزیه درموسسات………………………………………………………………………………….120

بند دوم: تحلیل حقوقی تجزیه با رویکرد لایحه جدید قانون تجارت……………………………………………121

الف: مسولیت شرکای ضامن و رضایت شرکا ………………………………………………………………………121

ب: تحلیل جایگاه مدیران…………………………………………………………………………………………………..122

ج: مسئول تادیه دیون وایفای تعهدات ونحوه ی تقسیم اموال ومطالبات…………………………………….123

د: تحلیل انحلال وعدم توقف درتجزیه………………………………………………………………………….125 فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….128

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………136

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ح: اهداف مشخص تحقیق

مهمترین اهداف نگارنده عبارتند از: الف) بررسی و تبیین ادغام و تجزیه شرکت های تجاری در لایحه جدید و بیان مسائلی مجهول در این مقوله و ارائه راهکارهایی برای تسریع در عمل ادغام و تجزیه

ب) شناخت اصول حقوقی حاکم بر عمل تجزیه و ادغام

 

د:  سؤالات تحقیق

  • آیا بین قوانین فعلی و لایحه جدید تفاوتی در باب ادغام و تجزیه وجود دارد؟
  • آیا ادغام شرکت تجاری خارجی با شرکت ایرانی از نظر حقوقی امکان پذیر است؟
  • در صورت قابل اعمال بودن عمل ادغام و تجزیه آیا این فرآیند در همه شرکتها به یک صورت رخ می دهد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

92