تحلیل حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری -پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث چهارم- تعزیرات

در ابتدا لازم به نظر می رسد که معنای لغوی تعزیر معلوم شود.تعزیر از ریشه عزر به معانی گوناگونی به کار رفته است.تعزیر در لغت به معانی از جمله،رد و منع،ضرب شدید،توقیف به جهت دین،سرزنش و ملامت،اجبار بر انجام عمل و… به کار رفته است.زبیدی در تاج العروس تعزیر را به معنای ملامت و سرزنش آورده است.[1]ابن اثیر در النهایه می گوید:«تعزیر در اصل به معنای جلوگیری و بازداشتن است ،لذا تادیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر نامیده می شود…»[2]راغب اصفهانی تعزیر را به معنای نصرت و یاری کردن گرفته است.[3]اما آنچه که بیشتر بر روی آن بحث می شود تعزیر به معنای «ضرب مادون»(زدن کمتر از حد) است و این خود دلیل بر این است که تعزیرمنحصر در ضرب بوده،چرا که اهل لغت تصریح نموده اند که این کلمه بیشتر در این معنا به کار می رود.[4]

یکی از فقهای معاصر بعد از نقل کلمات تعدادی از لغویین در مورد تعزیر در تایید ادعای خود می گوید:

«اگر کسی در کلمات اهل لغت بررسی و تتبع داشته باشد درمی یابد که آنها بر این معنا اتفاق نظر دارند که تعزیر در لسان شارع به معنای ضرب کمتر از حد به کار رفته است و حبس از این کلمه استفاده نمی شود.در این صورت چگونه می توان ادعا کرد که تعزیر اعم از حبس و غیر آن است»نویسنده در ادامه مدعی می شود که تعزیر در روایات و کلمات فقها نیز در همین معنا ظهور دارد.[5]

به طور کلی لغت دانان تعزیر را در معنای مختلف ضرب کمتر از حد به کار برده اند و هیچ کدام از آنها معتقد نیستند که تعزیر باید منحصرا در ضرب کمتر از حد به کار برده شود.همچنین در بین آنها هیچ گونه توافقی مبنی بر این که تعزیر در لسان شارع و عرف متشرعه فقط به معنای ضرب کمتر از حد باشد دیده نمی شود و معنای لغوی بیشتر در پی بیان استعمال کلمات است نه توافق بر معنای حقیقی یا غالبی آنها.[6]

[1] به نقل از ،محقق داماد،قواعد فقه،بخش جزایی،نشر علوم اسلامی،چاپ هشتم،ص 196

[2] ابن اثیر،مبارک بن ابی الکرم،النهایه فی غریب الحدیث،دارالحیاء،التراث العربی،بیروت،بی تا،ص 228

[3] راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القران،با تحقق محمد سید گیلانی،دارالمعرفه،بیروت،بیتا،ص 345

[4] ابن منظور،محمد،لسان العرب،بیروت،موسسه دارالحیات التراث العربی،1416ق و 1996م،جلد 9،ص 184،کلمه عزر

[5] صافی گلپایگانی،لطف الله،التعزیر انواعه و ملحقاته،قم،انتشارات جامعه مدرسین،1404 ق ،1363 ه.ش ،ص 22

[6] تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا،تالیف جمعی از نویسندگان،نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،ص 210

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و… از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

Author: 92