تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده……………………………………… 1

 

 

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه…………………………………. 3

1-2- بيان مسئله…………………………….. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………….. 7

1-4- اهداف تحقیق……………………………. 7

1-5- سوال­های تحقیق………………………….. 7

1-6- فرضیه­های تحقیق…………………………. 8

1-7- روش تحقیق…………………………….. 8

1-8- ساختار تحقیق…………………………… 9

 

فصل دوم – تعاریف، طبقه بندی و

سابقه تقنین جرایم رایانه­ای

 

2-1- تعاریف……………………………….. 11

2-1-1- تعریف جرم…………………………… 11

2-1-2- تعریف جرم شناسی……………………… 11

2-1-3- تعریف پیشگیری……………………….. 11

2-1-4- تعریف عوامل جرم­زا……………………. 12

2-1-5- تعریف فضای سایبر……………………. 12

2-1-6- تعریف جرم رایانه­ای………………….. 14

2-1-7- تعریف سرقت سنتی……………………… 15

2-1-8- تعریف سرقت رایانه­ای………………….. 16

2-2-  طبقه بندی جرایم رایانه­ای………………. 16

2-2-1- جرایم رایانه­ای سنتی………………….. 16

2-2-2- جرایم رایانه­ای مدرن………………….. 17

2-3- سابقه تقنین جرایم رایانه­ای در ایران…….. 17

2-3-1- سابقه تقنین سرقت رایانه­ای…………….. 19

 

فصل سوم –  تبیین سرقت رایانه­ای

با توجه به سرقت سنتی

 

3-1- مبانی جرم انگاری سرقت سایبری…………… 24

3-1-1- ویژگی­­های سرقت رایانه­ای……………….. 25

3-1-1-1- عدم مجاورت مرتکب و بزه­دیده………….. 25

3-1-1-2- سهولت ارتکاب نسبت به سرقت سنتی………. 25

3-1-1-3- وسعت ضرر نسبت به سرقت سنتی………….. 26

3-1-1-4- مخفی بودن هویت مجرم………………… 27

3-1-1-5- ملموس نبودن سرقت رایانه­ای…………… 27

3-1-1-6- فراملی و بین المللی بودن سرقت رایانه­ای.. 28

3-1-1-7- اطلاعاتی بودن محیط مجازی…………….. 28

3-1-2- تفاوت در عنصر مادی سرقت رایانه­ ای وسنتی.. 29

3-2- مقایسه ارکان سرقت رایانه­ای با توجه به سرقت سنتی    29

3-2-1- رکن قانونی سرقت رایانه­ای و سنتی……….. 30

3-2-1-1- رکن قانونی سرقت رایانه­ای……………. 30

3-2-1-2- رکن قانونی سرقت سنتی……………….. 31

3-2-2- رکن مادی سرقت رایانه­ای و سرقت سنتی……. 32

3-2-2-1- رکن مادی سرقت رایانه­ای……………… 33

3-2-2-1-1- مرتکب جرم……………………….. 37

3-2-2-1-2- موضوع بزه سرقت…………………… 38

3-2-2-1-3- رفتار مرتکب……………………… 39

3-2-2-1-4- وسیله ارتکاب جرم…………………. 40

3-2-2-2- رکن مادی سرقت سنتی…………………. 40

3-2-2-2-1- ربودن…………………………… 41

3-2-2-2-2- مال…………………………….. 41

3-2-2-2-3- تعلق به غیر……………………… 42

3-2-3- رکن معنوی سرقت رایانه­ای و سرقت سنتی…… 43

3-2-3-1- رکن معنوی سرقت رایانه­ای…………….. 43

3-2-3-2- رکن معنوی سرقت سنتی………………… 44

3-3- مجازات سرقت رایانه­ای و سنتی……………. 44

3-3-1- مجازات سرقت رایانه­ای…………………. 44

3-3-2- مجازات سرقت سنتی…………………….. 45

3-3-2-1- سرقت مستوجب حد…………………….. 45

3-3-2-2- سرقت مستوجب تعزیر………………….. 46

3-3-2-2-1-  سرقت تعزیری ساده………………… 46

3-3-2-2-2- سرقت تعزیری مشدد…………………. 46

3-3-2-2-2-1- سرقت اسناد…………………….. 46

3-3-2-2-2-2- سرقت توسط امانت­دار……………… 47

3-3-2-2-2-3- عنف مهر……………………….. 47

3-3-2-2-2-4-  سرقت اموال تاریخی و فرهنگی……… 47

3-3-2-2-2-5- سرقت اشیا و اموال نظامی توسط نظامیان 48

3-3-2-2-2-6- زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقین و یا هتک حرز………………………………………. 48

3-3-2-2-2-7- سرقت اسناد، دفاتر ثبت و ظبط نیروهای مسلح    48

3-3-2-2-2-8- سرقت به اعتبار زمان، مکان، وسائل…. 49

3-3-2-2-2-9- سرقت همراه با آزار و مسلحانه…….. 49

3-3-2-2-2-10- سرقت دسته جمعی………………… 50

3-3-2-2-2-11- سرقت به اقتضای محل وقوع یا زمان وقوع یا تعدد مرتکبین یا وجود رابطۀ خاص بین سارق و مالباخته.. 50

3-3-2-2-2-12- کیف زنی و جیب بری……………… 51

3-3-2-2-2-13- سرقت در مناطق حادثه زده………… 51

3-3-2-2-2-14- سرقت وسایل عمومی………………. 51

 

فصل چهارم – عوامل سرقت رایانه­ای

و پیشگیری از آن

 

4-1- عوامل سرقت رایانه­ای……………………. 54

4-1-1- عوامل جرم زای سرقت رایانه­ای…………… 54

4-1-1-1- میزان تحصیلات………………………. 54

4-1-1-2- عوامل ذهنی………………………… 54

4-1-1-3- سن……………………………….. 55

4-1-1-4- علل و انگیزه­های روانی-عاطفی…………. 55

4-1-1-4-1- فقر عاطفی……………………….. 56

4-1-1-4-2-  ناکامی…………………………. 57

4-1-1-4-3-  حسادت………………………….. 57

4-1-1-4-4- راحت طلبی و تنبلی اجتماعی…………. 57

4-1-1-4-5- خودنمایی………………………… 58

4-1-2- عوامل جرم زای اجتماعی………………… 58

4-1-2-1- محیط فیزیکی……………………….. 59

4-1-2-1-1- محیط اقتصادی…………………….. 59

4-1-2-1-1-1- بیکاری………………………… 60

4-1-2-1-1-1-1- وجود فرصت­های اضافی……………. 60

4-1-2-1-1-1-2- نداشتن درآمد کافی برای گذران زندگی 60

4-1-2-1-2-  محیط سیاسی……………………… 60

4-1-2-1-3- آماده نبودن کشور برای ارائه خدمات رایانه­ای    60

4-1-2-2- محیط مجازی………………………… 61

4-1-2-2-1- گمنامی………………………….. 61

4-2- پیشگیری از سرقت رایانه­ای……………….. 62

4-2-1- پیشگیری غیر کیفری سرقت رایانه­ای……….. 62

4-2-1-1- پیشگیری اجتماعی از سرقت رایانه­ای…….. 63

4-2-1-1-1-  تبیین پیشگیری اجتماعی……………. 63

4-2-1-1-2- اعمال پیشگیری اجتماعی از سرقت رایانه­ای 64

4-2-1-1-2-1- گسترش و توسعه مهارتها و صلاحیتهای تربیتی والدین  64

4-2-1-1-2-2- ترغیب و تسهیل بروز انگیزش­های مشروع و سودمند 64

4-2-1-1-2-3- بر حذر داشتن از سرقت رایانه­ای……. 65

4-2-1-1-2-4- آموزش و آگاهی افراد…………….. 65

4-2-1-1-2-5- نهادینه کردن اخلاق دینی در فضای مجازی 66

4-2-1-2 : پیشگیری وضعی از سرقت رایانه­ای………. 66

4-2-1-2-1- تبیین پیشگیری وضعی سرقت رایانه­ای…… 66

4-2-1-2-2- اعمال پیشگیری وضعی در سرقت رایانه­ای… 68

4-2-1-2-2-1- افزایش زحمات ارتکاب جرم…………. 69

4-2-1-2-2-1-1-  تکنیک­های سخت تر کردن هدف……… 69

4-2-1-2-2-1-2- تکنیک­های کنترل­کننده یا محدود­کننده دسترسی  70

4-2-1-2-2-1-3- کنترل یا محدود کردن دسترسی به ابزارهای تسهیل کننده جرم………………………………………. 71

4-2-1-2-2-1-3-1- اعطای حق دسترسی محدود به کاربران 71

4-2-1-2-2-1-3-2-  نصب نرم افزارها……………. 72

4-2-1-2-2-1-3-3- رمز نگاری اطلاعات و داده­ها……………………………………………………………..72

4-2-1-2-2-1-3-4- فیلترینگ……………………. 73

4-2-1-2-2-1-4- منحرف نمودن جهت ارتکاب جرم…….. 74

4-2-1-2-2-2- افزایش خطرات قابل پیش بینی جرم…… 75

4-2-1-2-2-2-1- تدابیر نظارتی………………… 75

4-2-1-2-2-2-2- نظارت غیر رسمی……………….. 76

4-2-1-2-2-3- کاهش سود و منافع حاصل از ارتکاب سرقت رایانه­ای   77

4-2-1-2-2-3-1- تقویت محافظت از آماج جرم………. 77

4-2-1-2-2-3-2-  کاهش یا حذف منافع قابل پیشبینی… 78

4-2-1-2-2-3-3-  کاهش جذابیت امکانات ارتکاب جرم… 78

4-2-1-2-2-3-4-  کاهش عوامل محرک در ارتکاب جرم…. 79

4-2-2- پیشگیری کیفری از سرقت سایبری………….. 79

4-2-2-1- تبیین مشکلات پیشگیری سرقت سایبری……… 80

4-2-2-1-1- حقوق کیفری ماهوی…………………. 80

4-2-2-1-2- حقوق کیفری شکلی………………….. 82

نتيجه‌گيری و پیشنهادها……………………… 85

فهرست منابع……………………………….. 90

1- منابع عربی……………………………… 90

2- منابع فارسی…………………………….. 90

2-1- کتابها……………………………….. 90

2-2- مقاله­ها و نشریه­ها……………………… 91

3-2 پایان نامه­ها و تقریرها………………….. 92

چکیده انگلیسی ……………………………. 94

 

چكيده

اگر چه نمی­توان هیچ جامعه­ای را بدون جرم تصور نمود. در مقابل، انسان نیز هیچ گاه نسبت به وقوع جرم بی تفاوت نبوده و در راستای مبارزه با آن در تلاش است. سرقت رایانه ای به عنوان یک پدیده خطرناک در عصر الکترونیک و ارتباطات، نسبت به سرقت­های کلاسیک از قابلیت­های بسیار زیاد همچون دقت بالا، سرعت زیاد، ذخیره سازی حجم زیاد اطلاعات، سهولت ارتکاب، خستگی ناپذیری و سایر محاسن از طرفی و فراملی بودن و محدود به مکان خاص نبودن گسترگی فضای کامپیوتر و کاربران از طرف دیگر، سبب شد که اینگونه جرایم را نتوان در قالب سرقت سنتی قرار داد.

در جهت تبیین جرم شناختی سرقت رایانه­ای که یکی از جرایم مالی رایانه­ای محسوب می­شود، شخصیت شناسی بزهکاران سایبری و ریشه یابی بزهکاری با روش های پیشگیرانه موثر است. آنچه در عوامل سرقت سایبری مورد تاکید است، شناسایی عوامل  فردی و اجتماعی تاثیر گذار در این جرم است و در بحث پیشگیری اجتماعی آنچه مد نظر است خنثی سازی انگیزه ارتکاب جرم در مرتکب می­باشد و در پیشگیری وضعی، محیط ارتکاب جرم را مورد توجه قرار می­دهد. در نهایت، پیشگیری کیفری الزامات قانون گذار به جرم انگاری رفتارهای قابل ارتکاب در محیط رایانه­ای و همچنین اعمال کیفر بر مرتکب و چالش هایی که در این زمینه وجود دارد را مورد بحث قرار می­دهد.

 

 

 

 

 

واژگان كليدی

سرقت، رایانه، جرم، عوامل، پیشگیری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

–  بررسی عوامل موثر بر بروز و افزایش سرقت سایبری.

– ارزیابی موضع عملکرد مقنن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پیشگیری و مقابله باسرقت سایبری.

– سیاست جنایی پیشگیرانه در برابر سرقت سایبری.

– ارائه راهکارها و پیشنهاد­ها جهت پیشگیری و کاهش سرقت در فضای سایبری.

1-5- سوال­های تحقیق

 

1-آیا پیشرفت اینترنت در سرقت سایبری موثر است؟

2-آیا بین فقر و سرقت سایبری رابطه ای وجود دارد؟

3-آیا عوامل سیاسی در سرقت سایبری موثر است؟

4-آیا نبود قانون با مجازات شدید در سرقت سایبری موثر است؟

Author: 92