پایان نامه ها و مقالات

تجزیه و تحلیل آماری

دانلود پایان نامه

کشندگی……………………………………………………۳۵
۲-۱۰-۳-۱ تعیین MIC عصاره…………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۱۰-۳-۲ تعیین MBC عصاره……………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۱۱ بررسی خواص فیتوشیمیایی اولیه……………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۱۱-۱ آلکالوئید……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

۲-۱۱-۱-۱ معرف مایر………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۱۱-۱-۲ معرف بوشاردا…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱۱-۲ آنتوسیانین……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۱۱-۳ تانن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۱۱-۴ ساپونین………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱۱-۵ اندازهگیری میزان فنل عصارههای گیاهی……………………………………………………………………………………………۳۹
۲-۱۱-۵-۱ رسم منحنی استاندارد اسید گالیک………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۱۱-۶ بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۲-۱۱-۶-۱ توانایی بهدام اندازی DPPH…………………………………………………………………………………………………………..39
۲-۱۱-۶-۲ تعیین قدرت احیاکنندگی……………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۱۲ تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
فصل سوم : نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۳-۱ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصارهها………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۳-۱-۱ نتایج ضد میکروبی حاصل از تست دیسک دیفیوژن……………………………………………………………………………..۴۳
۳-۱-۱-۱ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره بادام کوهی……………………………………………………………………………….۴۴
۳-۱-۱-۲ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره بومادران……………………………………………………………………………………۴۵
۳-۱-۱-۳ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره کلپوره……………………………………………………………………………………….۴۶
۳-۱-۱-۴ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره گلپر………………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۱-۱-۵ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره مریم گلی…………………………………………………………………………………۴۸
۳-۱-۱-۶ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره ترکیبی……………………………………………………………………………………..۴۹
۳-۱-۲ نتایج ضد میکروبی حاصل از تست آنتیبیوگرام…………………………………………………………………………………….۵۰
۳-۱-۲-۱ حساسیت سویههای باکتریایی به آنتیبیوتیکهای انتخابی……………………………………………………………..۵۰
۳-۱-۲-۲ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصارهها و آنتیبیوتیکهای مورد مطالعه علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱

۳-۱-۲-۳ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصارهها و آنتیبیوتیکهای مورد مطالعه علیه باکتری باسیلوس سرئوس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۳-۱-۲-۴ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصارهها و آنتیبیوتیکهای مورد مطالعه علیه باکتری اشرشیاکلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۳-۱-۲-۵ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصارهها و آنتیبیوتیکهای مورد مطالعه علیه باکتری سالمونلا انتریتیدیس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۳-۱-۳ تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) عصارهها…………………………………………………………………………….۵۵
۳-۱-۴ تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MBC) عصارهها…………………………………………………………………………..۵۶
۳-۲ ارزیابی خواص فیتوشیمیایی عصارهها………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۳-۲-۱ تشخیص آلکالوئید………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

۳-۲-۲ تشخیص آنتوسیانین………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۲-۳ تانن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۲-۴ ساپونین……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………۵۸
۳-۲-۵ ارزیابی میزان فنل…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۳-۲-۵-۱ نتایج میزان فنل عصاره بادام کوهی………………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۲-۵-۲ نتایج میزان فنل عصاره بومادران……………………………………………………………………………………………………….۶۱
۳-۲-۵-۳ نتایج میزان فنل عصاره کلپوره………………………………………………………………………………………………………….۶۲
۳-۲-۵-۴ نتایج میزان فنل عصاره گلپر……………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۳-۲-۵-۵ نتایج میزان فنل عصاره مریم گلی…………………………………………………………………………………………………….۶۴
۳-۲-۵-۶ نتایج مقایسهای میزان فنل عصارهها و اسید گالیک………………………………………………………………………….۶۵
۳-۲-۶ ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی…………………………………………………………………………………………………………………۶۶
۳-۲-۶-۱ توانایی مهار رادیکالهای آزاد DPPH عصارهها………………………………………………………………………………..۶۶
۳-۲-۶-۱-۱ نتایج مهار رادیکالهای آزاد عصاره بادام کوهی…………………………………………………………………………….۶۷
۳-۲-۶-۱-۲ نتایج مهار رادیکالهای آزاد عصاره بومادران………. ………………………………………………………………………۶۸
۳-۲-۶-۱-۳ نتایج مهار رادیکالهای آزاد عصاره کلپوره……………………………………………………………………………………۶۹
۳-۲-۶-۱-۴ نتایج مهار رادیکالهای آزاد عصاره گلپر……………………………………………………………………………………….۷۰
۳-۲-۶-۱-۵ نتایج مهار رادیکالهای آزاد عصاره مریم گلی………………………………………………………………………………۷۱
۳-۲-۶-۱-۶ نتایج مقایسهای درصد مهار عصارهها و اسیدآسکوربیک………………………………………………………………۷۲
۳-۲-۶-۲ قدرت احیاکنندگی عصارهها………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۳-۲-۶-۲-۱ نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره بادام کوهی……………………………………………………………………..۷۴
۳-۲-۶-۲-۲ نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره بومادران………………………………………………………………………….۷۵
۳-۲-۶-۲-۳ نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره کلپوره…………………………………………………………………………….۷۶
۳-۲-۶-۲-۴ نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره گلپر………………………………………………………………………………..۷۷
۳-۲-۶-۲-۵ نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره مریم گلی……………………………………………………………………….۷۸
۳-۲-۶-۲-۶ نتایج مقایسهای قدرت احیاکنندگی عصارهها و اسیدآسکوربیک………………………………………………….۷۹
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
۴-۱ فعالیت ضد میکروبی عصارههای مورد بررسی……………………………………………………………………………………………۸۱
۴-۱-۱ فعالیت ضد میکروبی حاصل از تست دیسک دیفیوژن………………………………………………………………………….۸۱
۴-۱-۲ فعالیت ضد میکروبی حاصل از تست آنتیبیوگرام…………………………………………………………………………………۸۵
۴-۱-۳ حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC)……………………………………………86
۴-۲ خواص فیتوشیمیایی عصارههای مورد بررسی……………………………………………………………………………………………۸۹
۴-۲-۱ فیتوشیمیایی کمی…………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۴-۲-۲ ارزیابی محتو

92

دیدگاهتان را بنویسید