پایان نامه حقوق

تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری-دانلود پايان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

فهرست مطالب                                                                                                                                                       صفحه

 

علایم اختصاری  ………………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده            ………………………………………………………………………………………………………………….                   1

مقدمه         ………………………………………………………………………………………………………………………….              2

الف( بيان مسأله       ……………………………………………………………………………………………………………….            6 

ب) پرسش هاي اصلي پژوهش      ……………………………………………………………………………………………          10                                                                                   

پ) پيشينه پژوهش        ………………………………………………………………………………………………………….          10

ج) فرضيه هاي تحقيق       …………………………………………………………………………………………………….           11

د) روش كار           …………………………………………………………………………………………………………………….    11

ز) ساماندهي تحقيق      ………………………………………………………………………………………………………             11

 

 

فصل نخست- مفاهیم و مبانی

مقدمه             ………………………………………………………………………………………………………………..                13

مبحث  اول – مفاهیم              …………………………………………………………………………………………                 13

گفتار اول- اسناد تجاری         …………………………………………………………………………………………..              13

بند اول – اسناد تجاری در مفهوم عام        ………………………………………………………………………………..          13

بند دوم ـ اسناد تجاری به معنای خاص          ………………………………………………………………………..             14

گفتار دوم- اسناد تجاري( چک،سفته،برات)        ………………………………………………………………………….        15

بند اول- مفهوم چک      …………………………………………………………………………………………………….             15

بند دوم- مفهوم برات      ………………………………………………………………………………………………………….        15

بند سوم- مفهوم سفته     …………………………………………………………………………………………………………..         16

گفتار سوم- فوت        ……………………………………………………………………………………………………………         16

بند اول- موت حقیقی   …………………………………………………………………………………………………………..          17

بند دوم- موت فرضی  …………………………………………………………………………………………………………..          17

بند سوم- موت حکمی ……………………………………………………………………………………………………………         18

بند چهارم- مرگ مغزی ……………………………………………………………………………………………………              19

مبحث  دوم – مبانی           …………………………………………………………………………………………………               19

گفتار اول – تجریدی بودن اسناد تجاری       ……………………………………………………………………….             19

گفتار دوم- مسؤلیت تضامنی و شرط تحقق آن        ……………………………………………………………………        23

گفتار سوم – دارنده سند تجاری       …………………………………………………………………………………..            26

گفتار چهارم- مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت          …………………………………………….             31

بند  اول- حال شدن دیون تاجر ورشکسته         …………………………………………………………………..            32

بند دوم حال شدن  دیون در اسناد تجاری        ……………………………………………………………………          33

بند سوم – حال شد ن دیون ضامنین        ………………………………………………………………………………..         34

بند چهارم -دیون موجل متوفی       ………………………………………………………………………………….             38

نتیجه گیری فصل اول   …………………………………………………………………………………………………..             38

فصل دوم- تأثیر فوت در مسئولین برات وسفته و بررسی کنوانسیون آنسیترال و ژنو

مقدمه            …………………………………………………………………………………………………………..                 41

مبحث اول – برات           ……………………………………………………………………………………………………        41

گفتار  اول- ظهر نويسي    ……………………………………………………………………………………………………….     43

بند اول- مفهوم ظهرنويسي  ……………………………………………………………………………………………………      44

بند دوم- تعريف و شرايط ظهرنويسي براي وكالت  ……………………………………………………………….     44

  • اثار ظهرنويسي ………………………………………………………………………………………………….    45
  • شرايط شكلي و ماهوي ظهرنويسي براي وكالت در حقوق داخلي و تطبيقي …………………. 46

بند سوم- تاثیر فوت یا حجر ظهر نویس بر وکالت در وصول برات      ……………………..                  47 

بند چهارم نظریات مختلف در این باب       ………………………………………………………………………..    49

گفتار دوم – حال شدن  دیون ضامنین در برات      ……………………………………………………….             56        

گفتار سوم- فوت براتگیر    ………………………………………………………………………………………………..     58

مبحث  دوم – سفته           …………………………………………………………………………………………………     58

گفتار اول – فوت متعهد سفته و مسْوليت ورثه    ……………………………………………………………………..   58

بند اول- فوت متعهد سفته       ……………………………………………………………………………………..         58

بند دوم مسئوليت ورثه متعهد يا ظهرنويس سفته    ………………………………………………………….         61

گفتار دوم فوت ظهرنويس براي وكالت    ……………………………………………………………………….       61

گفتار سوم مراحل پیگیری اخذ وجه از وراث متوفی اسناد تجاری  ………………………….                63

بند اول مدارک لازم       …………………………………………………………………………………….               63

بند دوم- اشخاص صلاحیت دار براي ارايه دادخواست انحصار وراثت  ………………………………..      65

بند سوم- تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست………………………………………………………………………            65

گفتار چهارم- ورشکستگی  ………………………………………………………………………………………………………………      66

نتیجه گیری فصل دوم    ……………………………………………………………………………………………………………………     67

فصل سوم- تأثير فوت در امضاء كنندگان چك و آرای محاکم……………………………………………………                70

مقدمه          …………………………………………………………………………………………………………………………….……..   71          

مبحث اول- شرایط شکلی و ماهیت حقوقی چک   …………………………………………………………………                71

گفتار اول- شرایط شکلی      …………………………………………………………………………………….…………             71

گفتار دوم- ماهیت حقوقی چک       …………………………………………………………………………….………            72

مبحث دوم- فوت صادر کننده یا یکی از شرکا   ………………………………………………………..……….               73

گفتاراول – فوت صادر کننده چک        …………………………………………………………………………….            73

گفتار  دوم  ـ   فوت، حجر يا ورشكستگي يكي از شركاء حساب جاري (حساب جاري مشترك)……        76

گفتار  سوم – فوت ظهرنویس       ……………………………………………………………………………..               77

گفتار  چهارم – فوت امین چک        ………………………………………………………………………..               81

مبحث سوم- صلاحيت محاكم و اراي مربوطه         …………………………………………………….             82       

گفتار اول – چک تضمین شده     ……………………………………………………………………………..              82

گفتار دوم – دادگاه صلاحیت دار و منع تعقیب کیفری متوفی       ………………………………              85

بند اول- دادگاه صلاحیت دار        ……………………………………………………………......                   85

بند دوم- بررسی منع تعقیب کیفری متوفی       …………………………………………………...                 86

گفتار سوم-  رويه قضايي       ………………………………………………………………………..                 87

نتیجه گیری فصل سوم       …………………………………………………………………………………….          91

نتیجه گیری و پیشنهادات            …………………………………………………………………                     93

الف-نتیجه گیری          ……………………………………………………………………………….                  93

ب- پیشنهادات       ………………………………………………………………………………….                           94

منابع و مآخذ          ………………………………………………………………………………………………        96

چکیده انگلیسی                 ……………………………………………………………………….                    100   

 

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش هاي اصلي پژوهش

آیا دارنده ی سند تجاری می تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟

طبق ماده ی 231 قانون امور حسبی “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.” اسناد تجاری نیز پس از فوت مسئولین سند حال می شود؟

92