تأثیر تنبیه بر بزهکاری دانش آموزان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تنبیه بر بزهکاری دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده……………………………………… 1

مقدمه……………………………………… 2

الف) بیان مسئله…………………………….. 2

ب) سابقه، اهمیت و ضرورت تحقیق………………… 3

ج) اهداف پژوهش……………………………… 3

د) پرسش ها ………………………………… 3

هـ) فرضیات…………………………………. 3

و) روش­های پژوهش و مشکلات آن…………………… 4

ز) سازماندهی مطالب………………………….. 4

بخش اول: کلیات تحقیق

فصل اول:تنبیه

مبحث اول: تعریف تنبیه

گفتاراول: تنبیه درلغت……………………….. 7

گفتاردوم:  تنبیه دراصطلاح عرف…………………. 8

گفتار سوم: تنبیه در عرف مدارس………………… 8

مبحث دوم: تنبیه درقرآن وروایات ودیدگاه­های دانشمندان و روانشناسان

گفتاراول: دیدگاه قرآن وروایات………………… 9

گفتاردوم: دیدگاه دانشمندان علوم………………. 11

1-نظریه افراط گرایانه……………………….. 11

2-نظریه تفریط گرایانه……………………….. 12

3-نظریه اعتدال گرایانه………………………. 12

گفتار سوم: تنبیه از نظرروانشناسان…………….. 13

مبحث سوم: انواع تنبیه

گفتار اول: تنبیه مادی……………………….. 14

1-تنبیه تحریمی……………………………… 14

2-تنبیه کلامی……………………………….. 14

3-تنبیه نوشتاری…………………………….. 14

4-تنبیه جسمی……………………………….. 14

5-تنبیه قضایی………………………………. 15

گفتاردوم: تنبیه معنوی……………………….. 15

مبحث چهارم: ویژگی های تنبیه

گفتار اول : ویژگی های اصلی…………………… 16

 • ز مان محور……………………………….. 16
 • ناظر بر دانش آموزان……………………….. 16
 • چند عاملی بودن……………………………. 16
 • کنشی و تربیت مدار…………………………. 17

گفتاردوم: ویژگی های فرعی ……………………. 17

1-آسانی در اجرا یا عدم اجرای تنبیه…………………………………………………………………………………………17

2-پایدار بودن………………………………. 18

3-عرفی بودن………………………………… 18

مبحث پنجم: مخاطبان تنبیه

گفتار اول : کودکان………………………….. 18

1-مرحله شیر خوارگی………………………….. 19

2-مرحله نوپایی……………………………… 20

3-مرحله کودکی………………………………. 21

گفتار دوم : نوجوانان و جوانان ……………….. 22

1-دوره دبیرستان(متوسطه اول)………………….. 22

2-دوره دبیرستان(متوسطه دوم)………………….. 22

گفتار سوم : خانواده…………………………. 23

فصل دوم: بزهکاری

مبحث اول:تعریف بزهکاری

گفتار اول:  بزهکاری درلغت……………………. 25

گفتار دوم: بزهکاری دراصطلاح عرف……………….. 25

گفتارسوم: انواع بزهکاری……………………… 26

مبحث دوم: بزهکاری دانش آموزان

گفتاراول: تعریف بزهکاری دانش آموزی……………. 27

گفتاردوم: عوامل موثردربزهکاری نوجوانان(دانش آموزان) 27

گفتارسوم:دلایل بزهکاری درمدرسه………………… 28

1- خانواده………………………………….. 28

2-محیط……………………………………… 29

3-همسالان……………………………………. 29

4- مربیان…………………………………… 30

مبحث سوم : مبانی نظری در بزهکاری

گفتار اول:نظریات اجتماعی…………………….. 31

1-نظریه محرومیت مادری و بزهکاری بولبی…………. 31

2-نظریه یادگیری بزهکاری……………………… 31

3- نظریه تداعی افتراقی………………………. 31

4- نظریه یادگیری اجتماعی…………………….. 32

گفتار دوم: نظریه روانشناسانه…………………. 33

1-نظریه پرخاشگری رسانه ای……………………. 33

2-نظریه رشد اخلاقی…………………………… 34

3-نظریه پیشگویی خودکام بخش…………………… 34

4-نظریه تعاملی  تورن بری…………………….. 35

5-نظریه پایه سنی لوب و لمپسون………………… 35

مبحث چهارم:تاثیرات تنبیه بر بزهکاری دانش آموزان

گفتار اول:تاثیرکوتاه مدت…………………….. 36

1-واکنش فوری درمدرسه………………………… 36

2-واکنش بیرون ازمدرسه……………………….. 37

گفتار دوم:تاثیرات بلند مدت…………………… 38

1-برچسب زنی………………………………… 38

2-مجرمیت……………………………………. 38

مبحث پنجم: اسناد موجود در ممنوعیت تنبیه

گفتاراول: آیات وروایات………………………. 40

گفتاردوم: قوانین موضوعه……………………… 40

گفتارسوم: آیین نامه ها و بخشنامه ها…………… 41

بخش دوم: حقوق دانش­آموزان و نحوه­ی رفتار با آنان و پیشگیری

فصل اول: حقوق ورفتار

مبحث اول:حقوق کودک و دانش آموز

گفتار اول : حقوق اولیه………………………. 44

1-حق هویت و تضمین های آن…………………….. 44

2- حق تابعیت………………………………… 45

3- حق حمایت…………………………………. 45

4-حق عدم تبعیض……………………………… 46

5- حق تحصیل علم…………………………….. 46

گفتار دوم : حقوق ثانویه……………………… 47

1-حق رفاه…………………………………… 47

2-حق برخورداری از خانواده……………………. 48

3-حق اجتماعی شدن……………………………. 48

4-حق مراقبت…………………………………. 49

5-حق حفاظت در برابر بی توجهی و سوء رفتار………. 49

6-حق ترمیم بزه دیدگی………………………… 50

مبحث دوم: کلیدهای رفتار با نوجوانان و دانش آموزان

گفتار اول: راهکارهای دینی و اجتماعی…………… 51

1- پرورش روحیه دین داری در کودکان…………….. 51

2-آموزش مهارت های اجتماعی …………………… 52

3- ایجاد اعتماد…………………………….. 53

گفتار دوم: راهکارهای آموزشی در مدارس………….. 54

1- شناسایی اولیه کودکان……………………… 54

2- تهیه و اجرای برنامه مبارزه با رفتارهای نامناسب. 55

3- تضمین حمایت از قربانیان رفتار نامناسب ……… 55

4- کمک به دانش آموزان خشونت گرا………………. 56

گفتارسوم: راهکارهای تربیتی و معنوی کودکان ونوجوانان 57

الف: برنامه های پیش ازتولد…………………… 57

1-انتخاب همسر………………………………. 57

2-روزی حلال…………………………………. 58

3-حق بقاء…………………………………… 58

4-نام گذاری کودک……………………………. 59

5-خواندن ادعیه هنگام بارداری…………………. 60

ب: برنامه های پس از تولد…………………….. 60

 • خواندن اذان واقامه در گوش کودکان…………….. 60
 • حمایت و مراقبت از کودک در خانواده…………… 61
 • حمایت ومراقبت ازکودک دراجتماع……………….. 61

مبحث سوم : نا رسایی­های روانی و توصیه های پیشگیرانه 

گفتار اول : نارسایی های روانی………………… 62

 • جهل………………………………………. .62
 • سوءظن…………………………………….. 62
 • کینه ورزی…………………………………. 63
 • بخل………………………………………. 63
 • هوای نفس………………………………….. 64

گفتاردوم : توصیه های پیشگیرانه مقابله بانارسایی­های روانی    64

گفتار سوم: رویکردحمایتی پیشگیری………………. 65

 • توجه به آینده…………………………….. 65
 • ارزشمند بودن اطفال………………………… 66
 • کاهش بزهکاری……………………………… 66

فصل دوم: آموزش و پرورش وپیشگیری

مبحث اول: اهداف و ساختار آموزش و پرورش

گفتاراول : آموزش و پرورش…………………….. 68

1- تعریف آموزش و پرورش………………………. 68

2- اهمیت اموزش و پرورش………………………. 69

گفتاردوم: مسائل و هدف آموزش و پرورش…………… 69

گفتارسوم: محتوای آموزش و پرورش……………….. 71

 

مبحث دوم : شمول آموزش و پرورش

گفتار اول : آموزش و پرورش و آموزه های دینی…….. 72

گفتار دوم : آموزش و پرورش وآموزه های بین المللی… 72

گفتار سوم : مبانی مشترک اسناد بین المللی وآموزش وپرورش  73

1-رایگان  بودن آموزش………………………… 73

2-همگانی بودن آموزش…………………………. 73

3-رشد و کمال انسانی…………………………. 73

4-استقلال والدین درانتخاب نوع آموزش وپرورش……… 73

5-سهیم بودن دولت در آموزش و پرورش…………….. 73

6-ممنوعیت هر گونه تنبیه در مدارس……………… 73

مبحث سوم: رده بندی مسائل آموزش و پرورش با پیشگیری رشد مدار

گفتار اول : رده بندی از نظر ارتباط هدف………… 74

گفتار دوم : رده بندی از نظر بازده کاری………… 74

گفتار سوم : رده بندی از نظر علت و ماهیت……….. 74

فصل سوم: ساختار و تعالیم آموزش و پرورش برای تحقق پیشگیری رشد مدار

مبحث اول : ساختارها

گفتار اول : مدرسه…………………………… 76

گفتار دوم : معاونت پرورشی و تربیت بدنی………… 76

گفتار سوم : هسته مشاوره و فعالیت های رشدی……… 77

1-مسئول پیشگیری…………………………….. 77

2-مسئول آشنا سازی…………………………… 77

3-رشد تحصیلی – شغلی………………………….. 77

4-مشورت…………………………………….. 78

5-مشاوره شخصی و فردی………………………… 78

مبحث دوم : تعلیمات آموزش و پرورش در اجرای پیشگیری با توجه به آموزه های دینی و قوانین و آیین نامه ها

گفتار اول : محیط های تحصیلی و اجتماعی شدن……… 78

1-تعلیم و تربیت و باز اجتماعی شدن…………….. 79

2-سازماندهی توسط بزرگسالان و اجتماعی شدن……….. 79

3-تفاوت های جنسی و اجتماعی شدن……………….. 79

4-معلمان به عنوان الگو در اجتماعی شدن…………. 80

گفتار دوم : آموزه های دینی و اجتماعی شدن………. 80

گفتارسوم: آموزه های بین المللی واجتماعی شدن……. 80

1-مشارکت……………………………………. 80

2-آموزش در مدارس (معلمان)……………………. 81

3-خانواده…………………………………… 81

4-جامعه…………………………………….. 81

گفتارچهارم: کنترل خشونت دانش آموزان…………… 81

گفتار پنجم : کنترل پرخشاگری دانش آموزان……….. 82

گفتار ششم : آموزش های اخلاقی………………….. 82

مبحث سوم : پیشگیری در سطح خانواده

گفتار اول : آموزش خانواده …………………… 83

گفتار دوم : دانش آموزان به عنوان پدران و مادران آینده   85

گفتار سوم : آموزه های دینی موثر برای آموزش خانواده 86

مبحث چهارم : پیشگیری در سطح همسالان و محیط

گفتار اول : پیشگیری در سطح محیط تحصیلی و غیر تحصیلی 86

گفتاردوم : مدرسه و مسجد کانون پیشرفت محلی……… 87

گفتار سوم : آموزه های دینی و بین المللی برون مدرسه ای آموزش و پرورش……………………………………… 88

گفتار چهارم : پیشگیری محیطی و ساختارها………… 89

1-معماری و طراحی مدرسه………………………. 89

2-کنترل دانش آموزان با ابزار مدرن…………….. 90

نتیجه و پیشنهادها…………………………… 92

فهرست منابع………………………………… 96

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

به لحاظ اینکه در مطالعات کتابخانه­ای ایران هیچ تحقیقی در این زمینه بویژه در قالب پایان­نامه صورت نگرفته است مضافاً براین که به لحاظ اهمیت پیشگیری ازجرم به طور بنیادی در مقاطع ابتدائی و متوسطه اول ودوم درآموزش و پرورش و ایجاد یک جامعه­ی پویا و قانون مدار نیاز به تحقیقات جدید گسترده برای تنویر افکار عمومی وجود دارد. اهمیت این پایان­نامه زمانی افزون­تر می­شود که با توجه به
آموزه­های دینی و تعالیم نوین آموزشی، نظام آموزش و پرورش جامعه را به اهدافی چون 1- شناخت جایگاه تنبیه و بزهکاری 2- ارائه راهکارهای مناسب پیشگیری از تنبیه و بزهکاری 3- ساخت جامعه­ای سالم و عاری ازهرگونه بزهکاری و جرائم رهنمون می­سازد.

 

د)پرسش­ها

با توجه به ترکیبی بودن این پژوهش در جهت روشن شدن موضوع سئوالات زیر قابل طرح است. که تاکنون به آن پاسخ داده نشده و یا بطور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است به همین خاطر پژوهش حاضر در پی پاسخ­گویی به این پرسشهاست.

1- تنبیه چه تأثیری در افزایش یا کاهش بزهکاری دارد؟

2- تنبیه چه تأثیری در برچسب­زنی دانش­آموزان و سوق دادن آنها به سمت ارتکاب جرائم دارد؟

3- جایگاه تنبیه دانش­آموزان در حقوق کیفری ایران چگونه است و مجازات آن چیست؟

4- راهکارهای پیشگیرانه­ از تنبیه منجرب به بزهکاری و عواقب ناخوشایند آن چیست؟

 

Author: 92