پایان نامه حقوق

بررسی پیشگیری از همسر آزاری در پرتو فرهنگ، مذهب و معنویت -دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

   

گفتار اول-فرهنگ به عنوان متغیر مستقل

متغیر مستقل[1] متغیر پیش فرض است (به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه آن است و متغیر وابسته بر اساس تغییرات آن اندازه گیری و تعیین می‌شود. به این متغیر، متغیر محرک یا درون داد گفته می شود و متغیری است که توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می گردد تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر دیگر اندازه گیری شود. به عنوان مثالی ساده در این زمینه می توان تحقیقی با موضوع بررسی میزان ارتباط نوشیدن چای با ابتلا به سرطان معده را در نظر گرفت. در این تحقیق متغیر مستقل نوشیدن چای و متغیر وابسته سرطان معدهمی باشد.

برخی به فرهنگ به عنوان متغیر مستقل یا پیش فرض نگریسته‌اند. در واقع در موضوع مورد بحث و گفتگو یعنی اعمال خشونت علیه زنان که مصداق بارز آن همسر آزاری است و در برخی قوانین کشورها در قالب قوانین عام و خاص کیفری جرم انگاری شده اند. به هر حال بحث در این خصوص مطرح است که فرهنگ آیا نقش مستقل در ارتکاب همسر آزاری دارد یا خیر؟ این ایده را می توان چنین به نقد کشید که نقش فرهنگ اگرچه موثر است و اگرچه ارتکاب بسیاری از اعمال خشونت آمیز منجر به همسر آزاری را می توان به فرهنگ منتسب نمود اما دیگر عوامل اجتماعی در این شرایط جایگاه خود را به عنوان عامل موثر از دست می دهند.

با ذکر مثالی می توان این متغیر را مورد نقد قرار داد. فردی را به عنوان ایرانی در نظر بگیرید که مصداق های متعددی از همسر آزاری را می توان در پیشینه کیفری وی به وضوح مشاهده کرد. فرد مذکور در ایران مرتکب این اعمال شده و سابقه کیفری وی مدعا و گواه بر این امر می باشد. اگر بحث در مورد وی مطرح گردد در ایران بسیاری بر اساس اصالت دادن به متغیر اصلی یا متغیر مستقل وی را مسئول تلقی می‌کنند و حتی اصالت دادن به مباحث روانشناختی در این بین اهمیت و اولویت خود را از دست می‌دهند. همین فرد در خارج از کشور زندگی جدیدی را با همسر خود آغاز می کند. وی در کشوری زندگی می کند که نظام عدالت کیفری پاسخ هایی را به طور جدی برای همسر آزاری در نظر گرفته است. در چنین شرایطی وی نه مرتکب همسر آزاری می شود زیرا رفتارهای جرم انگاری شده در قوانین کیفری برای وی در نظر گرفته شده اند. پس قانون کیفری در این مورد نقش پیشگیرانه را بازی می کند و مانعی برای ارتکاب جرم توسط وی می باشد. پس اصالت دادن بیش از حد به فرهنگ در این شرایط با چالش روبروست.

[1]Independent Variable

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق

1-مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری نقشی دارند؟

2- شیوه های پیشگیری در هر یک به تفکیک کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

92