دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

نظریه های کنترل اجتماعی

همان طور که در مبحث قبل بیان شد، نظریه های کنترل فرض را بر این قرار می دهد که رفتار افراد، رفتاری ضد اجتماعی خواهد بود؛ مگر این که دیگران آن ها را در جهت ترک آن هدایت کنند؛ یعنی افراد به طور طبیعی دست به ارتکاب جرم خواهند زد، مگر در صورتی که آموخته باشند مرتکب خلاف نشوند؛ آموزشی که از طریق «ترکیبی از کنترل های درونی و بازدارنده های بیرونی رفتار» انجام می پذیرد.[1]

در این میان، نظریه ها و تعابیر متفاوتی راجع به ماهیت کجروی یا رفتار بزه کارانه و انحرافی ابراز شده است که مهم ترین آن ها الگوی «کنترل اجتماعی»[2] از تراویس هیرشی و «نظریه مهار»[3] از «والتر رکلس»[4] است.

وجه ممیزه و مشترک نظریه های فوق، توجه آن ها به کنترل کننده های درونی و دادن نقش به ابزارهای درونی کنترل است.

 

  • نظریه کنترل اجتماعی هیرشی

هیرشی در نظریه کنترل اجتماعی خود- که در سال 1969 ارائه داد- به جای آن که مانند دورکیم، افراد را به عنوان منحرف یا منطبق ببینند، بر این باور بود که رفتار افراد بازتاب دهنده ی درجه مختلف اخلاقیات است. او چنین استدلال می کرد که قدرت هنجارهای درونی شده در افراد، آگاهی آنان و تمایل برای تأیید رفتارشان از سوی جامعه، انجام رفتار رایج در اجتماع یا گروه را تشویق می کند.[5] وی «از سویی با پذیرش دیدگاه دورکیم، به نقش ضعیف بودن ابزارهای بیرونی و جمعی کنترل رفتار در شکل گیری کجروی اشاره می کند و بر همین اساس، همانند او ماهیت کجروی را نوعی غلبه ی خواسته های فردی در زمان ضعف اقتدار جمع می داند؛ و از سویی دیگر نیز با مطرح کردن نقش ابزارهای درونی کنترل، بر عنصر جامعه پذیری و یادگیری تکیه می کند و بدین گونه کجروی را پیامد کاستی های این دو فرایند و ماهیت آن را از نوع آموختنی های حاصل آمده در خلال آن ها می داند.»[6]

هیرشی در نظریه خود، علت همنوایی افراد با هنجارهای اجتماعی را «پیوند اجتماعی» آن ها دانسته است. وی مدعی است که پیوند میان فرد و جامعه، مهم ترین علت همنوایی و عامل اصلی کنترل رفتار فرد است و ضعف این پیوند یا نبود آن، موجب اصلی کج رفتاری است. به همین لحاظ، وی چهار عنصر را به عنوان متغیرهای کنترل کننده ی رفتار معرفی می کند که عبارت اند از:

[1]– علی سلیمی و محمد داوری، پیشین، ص 189. 500

[2]– Social control model

[3]– Containment Theory

[4] -Walter Reckless

[5] – فرانکلین پی. ویلیامز و ماری لین دی. مکشین، پیشین، ص 208.

-[6] علی سلیمی و محمد داوری، پیشین، ص 189.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق:

1- سؤال اصلی:

  • پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام دارای چه جایگاهی است؟

2- سؤال های فرعی:

  • آیا علم جرم شناسی و اسلام در زمینه ی پیشگیری از وقوع جرم دارای تفاوت هایی هستند؟
  • آیا علم جرم شناسی و اسلام در زمینه ی پیشگیری از وقوع جرم دارای تفاوت هایی هستند؟
  • آیا باورهای دینی می تواند از جرم پیشگیری کند؟
دسته‌ها: پایان نامه حقوق