دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده

شرط ضمن عقد همان الزام و التزام است، به این معنی که هر یک از طرفین عقد می توانند وصـف خـاص، فعـل یـا ترک عمل و یا نتیجه عقد دیگری را در ضمن عقد از طرف مقابل بخواهد، شروط ضمن عقد در یـک تقسـیم بنـدی بـه صحیح و باطل تقسیم میشود، شرط صحیح آن شرطی است که شرایط عمومی صحت شرط را داشته باشد، در غیر این صورت باطل است؛ شرط باطل گاهی مبطل عقد است و آن زمانی است که موجب از دسـت رفـتن یکـی از ارکـان یـا شرایط عمومی صحت عقد شود، مثل اینکه مجهول و یا خلاف متقتضای ذات عقد باشد، شروط صحیح را می توان سه گونه دانست، شرط صفت، شرط فعل، شرط نتیجه. چنانچه یکی از زوجین وصف خاصی را از طرف مقابل در عقد نکاح خواسته باشـد، در صـورت کشـف خـلاف، مشروطله حق فسخ دارد، این نوعی تدلیس است که موجب حق خیار می‌شود؛ با شرط نتیجه زوجه مـیتوانـد وکیـل و وکیل در توکیل طلاق خودش باشد، این شرط، عقد وکالت را لزوم حکمی می دهد و نوعی وکالت بلاعزل است. زن می‌تواند با شرط فعل برخی از حقوق زوج را اسقاط و یا دامنه سلطنت او را نسبت به خود محدود کند . شـرط خیـار در عقد نکاح جایز نیست. اهل سنت توکیل و تفویض طلاق را بـه زوجـه جـایز دانسـته و تخییـر زوجـه در انحـلال نکـاح خودش را خاص پیامبر(ص) ندانسته و گفته انـد هرگـاه زوج، زوجـه را در ادامـه ازدواج و انحـلال آن، مخیـر کنـد و او جدائی و پایان زندگی مشترک را انتخاب کند، عقد نکاح منحل میشود. در فقه امامیـه طـلاق تخییـری، خـاص پیـامبر شناخته شده است.

واژگان کلیدی:

شرط ضمن عقد، شرط فعل، شرط خلاف مقتضای عقد، شرط وکالت، تفویض و تخییر طلاق

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش را می توان از دو حیث تئوریک و کاربردی مورد تحلیل قرار داد. از حیث تئوریک گستری دامنه علمی موضوع مهمترین هدف از انجام این پژوهش می باشد. زیرا با وجود اینکه گذشتگان نیز در مورد آن نوشته اند اما گستره موضوع به حدی است که نیاز به تحلیل های عمیق تری دارد. از حیث عملی نیز با توجه به آنکه نکاح یکی از بیشترین موارد مطروحه در دادرسی است می تواند این موضوع بسیاری از چالشها را در این حوزه رفع نماید.

-سوالات تحقیق

1-آیا شروط ضمن عقد نکاح میتواند نابرابری حقوقی زوجه را در برابر زوج در عقد ازدواج جبران نماید؟

2-آیا قید شرط تنصیف دارایی در ضمن عقد نکاح توانسته مشکلات مالی زوجه را بر طرف نماید؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق