پایان نامه حقوق

بررسی نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانین جزایی-دانلود پايان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وتبیین نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانین جزایی

قسمتی از متن پایان نامه :

فايده وهدف موضوع تحقيق

به طور خلاصه مي توان اهداف وفايده اين تحقيق را به صورت ذيل نام برد:

  • بررسي وتبيين نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانين جزايي.
  • تشريح اين نوع ضمانت اجرا ي کيفري با استناد به مواد قانوني.
  • بررسي مراجع ومقامات صالح براي اعمال اين نوع از مجازات.

علاوه بر اهداف علمي فوق الذکر,اين تحقيق داراي مقاصد کاربردي مي باشد که در ذيل به چند نمونه از آن اشاره مي گردد:

– توجه دادن مراجع قانون گذاري وقضائي به مسايل گسترده تري در خصوص کيفر ضبط و مصادره اموال.

– استفاده مؤسسات پژوهشي و آموزشي وادارات از اين تحقيق.

ج)روش تحقيق

روش تحقيق در اين رساله,روش توصيفي مي باشد.پس از انتخاب موضوع پايان نامه وتصويب آن در گروه حقوق جزا وجرم شناسي ,جهت تهيه فيش از کتب مختلف به کتابخانه ها ي دانشکده هاي حقوق مراجعه شد که پس از اتمام فيش برداري از موضوعات مربوطه نهايتآ به تجزيه وتحليل آن پرداخته وبا استفاده از روش توصيفي و يافتن پاسخ نکات مبهم ومجمل پرداخته شد.

 

 

 

د)مشکلات تحقيق

در خصوص مشکلات تحقيق مي توان از عدم توجه خاص اساتيد,صاحب نظران ونويسندگان کتب حقوقي به بررسي دقيق وتحقيق پيرامون ضبط اموال نام برد که بالتبع نگارنده را از دسترسي به منابع بيشتر وجديدترين نظريات علماء وصاحب نظران حقوق کيفري در ارتباط با موضوع محروم ساخت.

و)خلاصه مطلب

اين تحقيق در چهار فصل ارائه مي گردد,فصل اول به کليات اختصاص يافته که در آن به قوانين و سابقه تاريخي ضبط ومصادره اموال پرداخته مي شود.

در فصل بعدي جايگاه ضبط اموال در طبقه بندي مجازات يا اقدام تأميني بودن,روابط آنها با يکديگر,هدف اختصاصي عيني آنهابحث ميگردد در ادامه از انواع مجازاتهاي مالي و همچنين جايگاه ضبط اموال درماده 12قانون مجازات اسلامي سخن به ميان مي­آيد.درفصل سوّم پايان نامه,ضبط ومصادره اموال درقوانين جزائي ايران ازجمله قانون مجازات اسلامي, قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور کيفري مصوب 1378وقوانين مربوط به قاچاق بحث مي گردد وسپس از مراجع صالح براي ضبط ومصادره اموال وپاره اي از امور مربوط به ضبط اموال بحث مي گردد.در فصل چهارم هم بعد از اينکه راجع به ضبط اموال به طور مفصل بحث شد به جواب چند سوال ميپردازيم که آيا ضبط اموال قابل تعليق و تخفيف مي باشد ياخير؟واينکه آيا رعايت مستثنيات دين در اين رابطه الزامي است يا نه؟!و در کل به رفع ابهاماتي در رابطه با ضبط و همچنين در رابطه با نظريه هاي حقوقي صحبت خواهد شد وموادي در قوانين مختلف ديگر که به ضبط اموال اشاره دارد و همچنين نحوه ي ضبط سپرده خارجيان و آراء محاکم قضائي دادگاه شهرستان ها وآراء وحدت رويه در رابطه با ضبط اموال مورد بررسي وبحث واقع خواهد شد.بخش پاياني اين تحقيق هم به نتيجه گيري وپيشنهادات اختصاص دارد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فايده وهدف موضوع تحقيق

به طور خلاصه مي توان اهداف وفايده اين تحقيق را به صورت ذيل نام برد:

  • بررسي وتبيين نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانين جزايي.
  • تشريح اين نوع ضمانت اجرا ي کيفري با استناد به مواد قانوني.
  • بررسي مراجع ومقامات صالح براي اعمال اين نوع از مجازات.

علاوه بر اهداف علمي فوق الذکر,اين تحقيق داراي مقاصد کاربردي مي باشد که در ذيل به چند نمونه از آن اشاره مي گردد:

– توجه دادن مراجع قانون گذاري وقضائي به مسايل گسترده تري در خصوص کيفر ضبط و مصادره اموال.

– استفاده مؤسسات پژوهشي و آموزشي وادارات از اين تحقيق.

92