بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه  
چکیده 1  
مقدمه 2  
الف- بیان مساله 2  
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 2  
ج- اهداف تحقیق 3  
د- سؤال­های تحقیق 3  
هـ- فرضیه­های تحقیق 3  
و- روش تحقیق 4  
ز- ساختار تحقیق 4  
بخش اول: کلیات 5  
فصل اول: ماهیت، اصول، سابقه تقنینی، مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات 6  
مبحث اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات و سابقه تقنینی آن 7  
گفتار اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات 7  
بند اول: ماهیت قرار موقوفی تعقیب و مجازات 7  
بند دوم: اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات 9  
گفتار دوم: سابقه­ی تقنینی قرار موقوفی تعقیب و مجازات در ایران 9  
بند اول: قوانین قبل از انقلاب اسلامی 9  
بند دوم: قوانین بعد از انقلاب اسلامی 11  
مبحث دوم: مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مسائل مربوط به آن 12  
گفتار اول: مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات 12  
بند اول: در مرحله تحقیقات مقدماتی 12  
بند دوم: در مرحله دادرسی 13  
بند سوم: در مرحله اجرای مجازات 13  
گفتار دوم: زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات 13  
بند اول: زمان صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات 13

 

 
بند دوم: مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات 14  
فصل دوم: تجدید نظرخواهی،آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مقایسه آن با سایر قرارها 14  
مبحث اول: تجدید نظرخواهی و آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات 14  
گفتار اول: تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مرجع صالح آن 14  
بند اول: تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی تعقیب 14  
الف- مرجع دادسرایی 15  
ب- مرجع دادرسی 16  
1: دادگاه کیفری استان 16  
2: دادگاه عمومی و انقلاب 17  
بند دوم: مرجع صالح پس از نقض قرار 17  
گفتار دوم: آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات 17  
بند اول: نسبت به حقوق شاکی خصوصی 17  
بند دوم: نسبت به قرارهای اعدادی صادره در مراحل دادرسی 18  
مبحث دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری 18  
گفتار اول: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی 19  
بند اول: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب 19  
بند دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب باقرار مجرمیت 20  
بند سوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار ترک تعقیب 21  
گفتار دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی 22  
بخش دوم: موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری و مجازات 23  
فصل اول: فوت متهم یا محکومٌ علیه، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، نسخ قانون و عفو 24  
مبحث اول: فوت متهم یا محکومٌ علیه، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت 24  
گفتار اول: فوت متهم یا محکومٌ علیه 24  
بند اول: تعاریف 25  
الف- معنای فوت 25  
1- مرگ ظاهری 25  
     
2- کما 25  
3- مرگ مغزی 26  
4- حکم موت فرضی 26  
ب- معنای مجازات شخصی 27  
بند دوم: تأثیر فوت بر انواع مجازات­ها 27  
الف- تأثیر فوت بر دیه 27  
ب- تأثیر فوت بر جزای نقدی 28  
ج- تأثیر فوت بر حکم مصادره اموال 28  
بند سوم- اثر فوت بر مراحل دادرسی 29  
الف- فوت متهم قبل از تعقیب 29  
ب- فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی 29  
ج- فوت محکومٌ علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم 31  
د- فوت محکومٌ علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت 31  
و- فوت محکومٌ علیه پس از صدور حکم قطعی 31  
ی- فوت محکومٌ علیه حین اجرای حکم 32  
گفتار دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت 32  
بند اول: مفهوم گذشت، جرایم قابل گذشت و ضابطه تشخیص جرم قابل گذشت 32  
الف- معنای گذشت 32  
ب- جرایم قابل گذشت 32  
ج- راه­های شناسایی جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت 33  
1- روش ضابطه قانونی 33  
2- روش احصای قانونی 33  
3- روش قانونگذار ایران 33  
بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 35  
الف- تعریف شاکی 35  
ب- تشریفات گذشت 35  
ج- شرایط گذشت کننده 36  
     
1- حق تمتع 36  
2- اهلیت استیفاء 36  
بند سوم: مسائل مربوط به گذشت شاکی 36  
مبحث دوم: نسخ قانون و عفو 37  
گفتار اول: نسخ قانون 37  
بند اول: تعریف نسخ قانون 38  
بند دوم: آثار نسخ بر مراحل دادرسی 38  
الف- نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب متهم 38  
ب- نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی و قبل از صدور حکم 39  
ج- نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم 39  
گفتار دوم: عفو 39  
بند اول: تعریف عفو 39  
بند دوم: انواع عفو 39  
الف- عفو عام 40  
ب- عفو خاص 40  
بند سوم- آثار عفو 40  
الف- آثار عفو عام 40  
ب- آثار عفو خاص 41  
فصل دوم: اعتبار امر مختومه، مرور زمان، جنون، توبه و قاعده درأ 42  
مبحث اول: اعتبار امر مختومه و مرور زمان 42  
گفتار اول: اعتبار امر مختومه 42  
بند اول: تعریف اعتبار امر مختومه و استثنائات آن 42  
الف- تعریف اعتبار امر مختومه 42  
ب- استثنائات قاعده امر مختومه 42  
بند دوم: شرایط حصول امر مختوم کیفری 43  
الف- وحدت موضوع 43  
ب- وحدت اصحاب دعوا 43  
     
ج- وحدت سبب 43  
د- قطعیت رأی پیشین 44  
گفتار دوم: مرور زمان 44  
بند اول: تعریف و علت وضع مرور زمان 44  
الف- تعریف 44  
ب- علت وضع مرور زمان 44  
1- دلایل موافقان 45  
2- دلایل مخالفان 45  
بند دوم: انواع مرور زمان 45  
الف- مرور زمان شکایت 45  
ب- مرور زمان تعقیب 46  
ج- مرور زمان مجازات 46  
بند سوم: قطع مرور زمان 46  
الف- علل انقطاع مرور زمان 46  
ب- آثار انقطاع مرور زمان 47  
بند چهارم: تعلیق مرور زمان 47  
بند پنجم: آثار مرور زمان 47  
مبحث دوم: جنون، توبه و قاعد درأ 48  
گفتار اول: جنون 48  
بند اول: تعریف جنون 48  
بند دوم: انواع جنون 48  
الف- جنون ادواری 48  
ب- جنون دائمی 48  
بند سوم: تأثیر جنون بر مسئولیت متهم 48  
الف- جنون در حین ارتکاب جرم 48  
ب- جنون در زمان تعقیب 49  
ج- جنون پس از صدور حکم قطعی و حین اجرای مجازات 49  
     
گفتار دوم: توبه 49  
بند اول: تعریف و شرایط توبه 50  
الف- تعریف توبه 50  
الف-1- تعریف لغوی 50  
الف-2- تعریف اصطلاحی 50  
ب- شرایط توبه 50  
بند دوم: آثار توبه و کیفیت احراز آن 51  
الف- آثار توبه 51  
الف-1- آثار ثبوتی توبه 51  
الف-2- آثار اثباتی توبه 51  
ب- کیفیت احراز توبه 52  
ب-1- توبه قبل از علم قاضی 52  
ب-2- توبه بعد از علم قاضی 54  
بند سوم: نقش توبه در انواع مجازات 56  
اول- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم 56  
دوم- توبه بعد از اقرار به جرم 56  
سوم- توبه بعد از اثبات جرم و شهادت شهود 57  
الف- مجازات حدی 57  
الف- 1- زنا 57  
الف-2- لواط 57  
الف- 3- مساحقه 58  
الف-4- شرب خمر 58  
الف- 5- قوادی 58  
الف- 6- سرقت 59  
الف- 7- قذف 59  
الف- 8- محاربه 59  
ب- مجازات قصاص 60  
     
ج- مجازات دیه 61  
د- مجازات تعزیری 61  
د-1- تعریف تعزیر 61  
د-1-1- تعریف لغوی 61  
د-1-2- تعریف اصطلاحی 62  
د-2- تأثیر توبه در سقوط مجازات­های تعزیری 62  
گفتار سوم: قاعده درأ 63  
بند اول: تعریف قاعده درأ 63  
بند دوم: قلمرو قاعده درأ 64  
الف- دیدگاه قائلین به جریان قاعده درأ در قصاص 65  
ب- دیدگاه قائلین به عدم جریان قاعده­ درأ در قصاص 67  
بند سوم: آثار قاعده درأ 68
نتیجه­گیری و پیشنهاد 70  
الف- نتیجه­گیری 70  
ب- پیشنهاد 72  
منابع و مأخذ 73  
الف- قوانین 73  
ب- منابع فارسی 73  
ج- منابع عربی 75  
د- پایان نامه­ها 76  
هـ- مقاله­ها و نشریه­ها 76  

        

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران.

2- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب1392.

3- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راه­کارها و راه­حل­های منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران.

د- سؤال­های تحقیق

1- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه می­شود؟

2- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟

3- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 و ب-ق.م.ا مصوب 1392 با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

Author: 92