بررسی مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکننده -پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

گفتار دوم : تعهد صریح ایمنی کالا توسط فروشنده

 

منظور از تعهد صریح یا تضمین صریح ایمنی- Express warranties کالا این است که فروشنده کالا در قرارداد فروش کالا به طور صریح تعهد و تضمین می نماید که کالای او از سلامتی و ایمنی برخوردار است و متعهد می گردد که درصورت اثبات خلاف آن ،زیان های وارده به خریدار را جبران نماید . به عبارت دیگر ، منظور از تعهد صریح کلیه کلمات ،توصیف ها ، عملکرد و علائم مؤکد از جانب تولیدکننده یا فروشنده است که درجریان انعقاد قرارداد به نحوی مشعر بر ایجاد یک شرط در معامله می باشد.

آنچه که مسلم است ، اینکه تضمین صریح از طرف فروشنده و تولیدکننده ، دررابطه با ایمنی کالای خود ، نسبت به تعهد ضمنی ازجایگاه کم اهمیت تری برخوردار می باشد.این بدان دلیل است که فروشندگان و تولید کنندگان درمقایسه با مصرف کننده و خریدار ازقدرت اقتصادی قوی تری برخوردار می باشند وتا آنجا که ممکن است ،تلاش خواهند نمود تا خودرا از زیربار مسئولیت ناشی از کار رهائی ببخشند واین سیاست آنها رامجاب می سازد تا از درج تعهدات و تضمینات صریح دررابطه با ایمنی کالا خودداری ورزند .اما ، درمواردی که فروشنده از لحاظ قدرت اقتصادی از خریدار پائین تر است ویا حداقل مساوی ،ممکن است یک چنین تضمیناتی ازطرف فروشنده و خریدار در قرارداد فروش کالا درج گردد.

اما درخصوص صحت چنین تعهداتی نباید شک و تردید کرد چراکه ، درواقع تعهدی است فرعی که به صورت شرط ضمن عقد درقرارداد آمده است و با ملاحظه مواد مربوط به شروط ضمن عقد درقانون مدنی ،صحت چنین تعهداتی تأئید می شود .

سؤالی که در این خصوص ممکن است مطرح شود ، این است آیا لزومی دارد تادرهر قراردادی عباراتی از قبیل تضمین ویا تعهد به کار گرفته شود ، تا بتوان گفت که در رابطه با ایمنی کالا تعهد صریح صورت گرفته است.

در [1]ucc نیازی به وجود عبارات مذکور دیده نمی شود .بلکه بر طبق بند 2 ماده 313 ucc  ا[2]گر فروشنده در قرارداد فروش کالا موارد ذیل را بیان دارد ،از نظر آن قانون تعهد و تضمین صریح ایجاد می شود .

  1. Uniform Commercial Code

2.2-313. Express Warranties by Affirmation, Promise, Description, Sample.

(1) Express warranties by the seller are created as follows:

  • (a) Any affirmation of fact or promise made by the seller to the buyer which relates to the goods and becomes part of the basis of the bargain creates an express warranty that the goods shall conform to the affirmation or promise.
  • (b) Any description of the goods which is made part of the basis of the bargain creates an express warranty that the goods shall conform to the description.
  • (c) Any sample or model which is made part of the basis of the bargain creates an express warranty that the whole of the goods shall conform to the sample or model.

(2) It is not necessary to the creation of an express warranty that the seller use formal words such as “warrant” or “guarantee” or that he have a specific intention to make a warranty, but an affirmation merely of the value of the goods or a statement purporting to be merely the seller’s opinion or commendation of the goods does not create a warranty.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق

1- نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا چگونه است و در نهایت چه کسی مسئول است؟

سوالات فرعی :

2- مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها چیست؟

3- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکننده چیست؟

Author: 92