پایان نامه حقوق

بررسی مصادیق بزه دیدگی بر اساس مکان وقوع بزه-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند اول: مفهوم بزهکاری

برای تبیین بزهکاری ابتدا باید واژه جرم را تعریف کنیم. )از لحاظ لغوی جرم عبارتند از: گناه، خطا؛ تفسیر و کلمه بزهکار اسم فاعل از این کلمه به معنای عامی، تبهکار و گناهکار و در معنای صفتی  مجرمانی ترجمه می شود[1]).

جرم یک قاعده زبانی یا قانون فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتخری از این 2 رابطه با جوامع و مکاتب حقوقی و اجتماعی و غیره حتی در رابطه به مذاهب و  ادیان معنای متفاوتی پیدا می کند و هرکدام را به گونه ای تعریف کرده اند مثلا: گاروفالو حقوقدان معروف جرم را این چنین تعریف می کند: جرم عبارت از عملی است که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه خداپرستانه انجام می شود.

کارارا در تعریف جرم گفته است:«جرم تجاوز از حدود و قوانین کشور است که به وسیله کسی انجام شود به شرطی که شخص مرتکب مکلف یا مجاز به انجام آن باشد و در ضمن برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد»[2]

بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی عبارت است ترک انجام وظیفه قانونی و یا ارتکاب عمل خطایی که الزاما عنوان جرم ندارد. در ایران بزهکار به کسی گفته می شود که مرتکب عملی است که قانونی آن را منع کرده است و یا ترک عملی که انجام آن واجب و ملزم دانسته است گردد بدین ترتیب جرم در این تعریف بر مبنا اصلی قانونی بودن جرایم و مجازات است.

[1] دهخدا، علی اکبر، دایرت المعارف فارسی، ص 484

[2] فیض، علیرضا، تطبیق در حقوق جزای اسلام، جلد اول،تهران 0انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، 1369، ص 59

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) سوالات تحقیق

در این تحقیق ضمن پاسخگویی به عنوان اصلی پژوهش به سوالات دیگری نیز پاسخ داده خواهد شد.

1- آیا خشونت و تجاوز جنسی از موارد بزهکاری زنان محسوب می شود؟

2- آیا د ر صورت وجود رابطه چه عواملی می توان د ر ایجاب وسلب این ارتباط موثر باشد؟

3- آیا زنان و دختران بی سرپرست یا بد سرپرست نسبت به زنان و دخترانی که دارای سرپرست هستند بیشتر در معرض بزه کاری قرار می گیرند؟

اهداف تحقیق

خشونت علیه زنان یا بزه دیدگی خاص جنسیت آنها مخصوصاً در فضایی که آن ها به شدت تحت کنترل هستند. پدیده ای کهن و مساله ای جهانی که و خامت آن به اندازه ای است که ایجاب می نماید کشور های مختلف متناسب با امکانات و ویژگی های خود ریشه های آن را شناخته و با بسیج تمام امکانات به کنترل و مهار آن قیام نمایند و این امر زمانی به بهترین وجه می تواند خود را نشان دهد که این موضوع بایستی فراتر از جانبداری های متعصبانه و جنسیتی صورت گیرد. من در این نوشتار بر آن شدم تا اثرات مخرب بزه دیدگی های زنان و تاثیر آن بر بزهکاری زنان را مطالعه بیان نمایم. هدف این تحقیق تاکید بر ضرورت توجه همه جانبه به موضوع خشونت خانوادگی علیه زنان و جلب نظر جرم شناسان و مدیران و دستاندر کاران این دوره در ارتباط با زمینه ساز بودن این موقعیت در ایجاد جرایم علیه زنان نقشی هرچند ناچیز مطالعات بزه دیده شناسی نموده است.

ث) روش تحقیق

روش تحقیق این پایان نامه توصیفی و کتابخانه ای است. به روش کتابخانه ای که با مطالعه کتاب پایان نامه، مجلات، مقالات و تقریرات اساتید این رشته و سایت های اینترنتی و گونه برداری و جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل آنها و در نهایت توصیف آن ها انجام گرفته است.

92