پایان نامه حقوق

بررسی مسئولیت حمایت از یک ایده تا یک هنجار بین المللی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نظریه مسئولیت حمایت از دیدگاه حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم: نظریه امنیت انسانی­[1]

     «مفهوم و قلمرو امنیت از زمان امضا شدن منشور ملل متحد در 1945 بسیار وسیع­تر گردید. امنیت انسانی به معنای، امنیت افراد از حیث سلامت جسمانیشان و بهتر زیستن اجتماعی و اقتصادی با توجه به شأن و ارزششان به عنوان یک انسان و همچنین حمایت از حقوق انسانی و آزادی­های اساسیشان، گردیده است.»[2] «… تحت تأثیر ناکارآمدی مبتنی بر امنیت ملی، شاهد حضور پارادایم [نمونه ای از] امنیت انسانی هستیم که نقطه تمرکز آن بر تهدیدات نسبت به فرد انسانی است و نه دولت. … دیدگاه سنتی امنیت، اختصاص مقادیر هنگفتی از ثروت ملی و منابع انسانی به تسلیحات و نیروهای مسلح را توجیه می­نمود، در حالی که کشورها در حمایت شهروندان خود در برابر ناامنی­های مزمنی نظیر گرسنگی، بیماری، نداشتن سرپناه، عدم اشتغال و منازعات اجتماعی و خطرات زیست محیطی ناکام بودند، زمانی که تجاوز به عنوان ابزار جنگ و پاکسازی قومی بکار برده می­شود و زمانی که هزاران نفر در حوادث طبیعی از بین می­روند و یا شهروندان به دست نیروهای امنیتی دولت خود کشته می­شوند، نمی­توان در مورد امنیت، تنها براساس امنیت سرزمینی و ملی اندیشید.»[3]

نظریه امنیت انسانی رسماً، در سال 1994 برای اولین بار با گزارش توسعه انسانی ملل متحد[4] تحت عنوان ابعاد جدید امنیت انسانی[5]، مطرح شد. در این گزارش مفهوم جدید امنیت انسانی، به شکلی توصیف شده که امنیت مردم برابر با امنیت مرزها و کشورها در نظر گرفته شده است. این گزارش، امنیت ملی و بین­المللی را در کنار هم می­نگرد و همچنین پیشنهاد می­کند تا نشست جهانی توسعه اجتماعی[6]، منشور اجتماعی جهانی[7] را تصویب و نمونه توسعه انسانی پایدار[8] را تأئید و موسسه امنیت انسانی جهانی[9] را ایجاد نماید.[10]

به نظر می­رسد، این نظریه از گستردگی بسیاری برخوردار است و سطح وسیعی از حقوق انسانی را در خود جای داده است و از حیث نظری از جامعیت خوبی نیز برخوردار است اما از حیث عملی، به دلیل همین گستردگی، دشوار به نظر می­­آید که به سادگی انجام پذیرد.

[1]– Doctrine of  Human Security

[2] – See G. Weiss, Thomas and Hubert, Don, Op.cit, p 15.

1- جوانشیری، احمد، همان منبع، ص 229.

[4]– United Nations Human Development  Report 1994

[5]– New Dimensions of Human Security

[6] -World Summit for Social Development

[7]– World Social Charter

[8]– Sustainable Human Development Paradigm

[9] – Global Human Security Fund

[10] – Human Development Report, Summery of New Dimensions of Human Security, 1994, Available at http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1994/ ( last visited 2009-06-30)

92