دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عدم النفع محقق

جهت تشریح مفهوم عدم النفع محقق باید گفت که منظور از منفعت محقق و مسلم،منفعتی است که مقتضی حصول آن فراهم شده است لکن اگر فعل زیانبار معینی پدیدار نشود آن نفع و فایده محققا عاید شخص خواهد شد.بنابراین عدم تحصیل این منفعت منحصرا به واسطه حدوث عهد شکنی و یا ارتکاب فعل زیانبار خواهد بود.از دست دادن چنین منفعتی اصطلاحا عدم النفع نامیده می شود .به عنوان نمونه اگر شخصی کارگری را بازداشت کند و او را از کار روزانه باز دارد،مانع از رسیدن مزد یعنی منفعت محقق شده است.[1]

 

 

 

2-5-2-عدم النفع محتمل

مراد از منفعت محتمل منفعتی است که هر گاه فعل معینی به وقوع نمی پیوست ،احتمال داشت که عاید طرف گردد.یعنی منفعتی که پیدایش آن در صورت ایفای تعهد نیز مسلم نیست و احتمال دارد که متعهد له به آن نرسد.محروم ماندن از کسب چنین منفعتی اصطلاحا عدم النفع محتمل نامیده می شود.

به عنوان مثال توزیع کننده روزنامه روزنامه ای را که در آن اعلام مزایده ملکی درج شده است،به مشترک آن روزنامه نمی رساند و او در مزایده شرکت نمی کند.مشترک پس از اطلاع  بر این امر از علیه توزیع کننده اقامه دعوی می کند و خسارت وارده خود را از او می خواهد،به این دلیل که هر گاه توزیع کننده روزنامه را به او می رسانید،او در مزایده ای که وزارت دارایی اعلان نموده شرکت می کرد و برنده می شد و از آن مبلغ استفاده می کرد و چون توزیع کننده روزنامه را به او نرسانده است باید خسارت وارده به مشتری را بپردازد.[2]

1-5-3-عدم النفع ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد

در این دو مورد تعهدی از قبل به متعهد وجود داشته است که در موعد مقرر می بایست انجام شود،ولی به علت اینکه متعهد به تعهد خود عمل نمی نماید یا تعهد خود را با مدتی تاخیر انجام می دهد،متعهد له از منفعتی که در صورت انجام تعهد در موعد مقرر تحصیل می کرده ،محروم می گردد .این نوع از عدم النفع در ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مورد تصریح قرار گرفته بود.

 

[1] امامی،سید حسن،حقوق مدنی،نشر انتشارات کتابفروشی اسلامیه،چاپ پانزدهم،1374،ص 244

[2] همان منبع،ص 244 و 245

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.

2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.

3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق