پایان نامه حقوق

بررسی ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي – پايان نامه

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تخلفات انتظامي‌در امور پزشكي و دارويي

براي ايجاد نظم و حفظ شئون حرفه پزشكي و نيز منظم ساختن امور دارويي مقررات و ضوابط خاصي پيش‌بيني شده و تخلف از اين ضوابط و مقررات به عنوان تخلف انتظامي‌قابل پيگرد و مجازات دانسته شده است. ما در اينجا به اختصار به تخلفات انتظامي‌در امور پزشكي و دارويي اشاره مي‌كنيم.

1. تخلفات انتظامي‌در امور پزشكي:

به موجب تبصره مادة‌24 «قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي»: «عدم رعايت موازين شرعي و قانوني و مقررات و نظامات دولتي و صنفي و حرفه اي و عدم رعايت شئونات شغلي و صنفي و سهل انگاري در انجام وظايف قانوني و اجحاف به بيماران و مراجعين به وسيلة شاغلين حرف پزشكي و وابسته به پزشكي تخلّف محسوب و متخلفين با توجه به شدّت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازات هاي زير محكوم مي‌گردند:

الف) تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور هيئت مديره نظام پزشكي محل.

ب) اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پروندة نظام پزشكي محل.

ج) توبيخ كتبي با درج در پروندة نظام پزشكي و نشرية نظام پزشكي محل يا الصاق در تابلوي اعلانات نظام پزشكي محل.

د) محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يكسال در محل ارتكاب.

هـ) محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يكسال در تمام كشور.

و) محروميت از اشتغال به حرفه‌هاي پزشكي و وابسته از بيش از يكسال تا پنج سال در تمام كشور.

ز) محروميت دائم از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته در تمام كشور.

در ادامة اين تبصره آمده است كه مصاديق تخلفات مذكور و نوع و ميزان مجازات ها در هر مورد و نحوة رسيدگي به آنها و اجراي احكام مربوطه به شرح آيين نامه اي است كه پس از تشكيل شوراي عالي نظام پزشكي توسط هيأت عالي انتظامي‌سازمان تهيه و پس از تأييد شوراي عالي نظام پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. و به استناد همين تبصره،‌ هيأت وزيران در تاريخ 9/5/1373 «آيين نامة‌ انتظامي‌رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته» را تصويب كرد و تخلفات صنفي و حرفه اي پزشكي و مجازات آنها را به تفصيل بيان نمود.

براي رسيدگي به تخلفات مزبور نيز مادة‌ 24 «قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي» مقرر مي‌دارد:« به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته به پزشكي، سازمان نظام پزشكي در مركز و شهرستان ها داراي هيأت عالي انتظامي‌و هيأت هاي بدوي انتظامي‌خواهد بود كه مطابق مواد بعدي اين قانون تشكيل مي‌گردد.»


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:

– روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران

– بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

– بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.

– بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.

 

92