بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 2

الف) بیان مسئله 2

ب) سوالات تحقیق 4

ج) فرضیات 4

د ) اهداف تحقیق 4

ه) پیشینه تحقیق 5

و)روش تحقیق 5

ز)ساختار تحقیق 5

فصل اول: بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان 6

1-1تعاریف و مفاهیم مالیت و مالکیت 7

1-1-1- تعريف مال در لغت واصطلاح 7

1-1-2- تعريف مالكيت در لغت واصطلاح 7

2-1 اوصاف مالکیت 8

1-3 انواع حق مالكيت (ملكيت) 8

1-3-1 ملكيت اشراقي- قيومي 9

1-3-2  ملكيت ذاتي – تكويني 9

1-3-3 ملكيت عرضي – مقولي 9

1-3-4 ملكيت اعتباري 9

4-1بررسی رابطه انسان و اعضای بدن خویش 11

5-1 مالکیت انسان و تسلط بر خودش از دیدگاه قرآن مجید 11

1-5-1  رابطه انسان با اعضای بدن خویش از دیدگاه فقه امامیه 14

1-5-1 رابطه انسان با اعضای بدن خویش و تصرف در آن 14

1-5-2-1 کلام قائلان به سلطه انسان بر بدن خود 15

1-5-2-1 کلام قائلان به مالکیت اعضاء 17

1-5-2-3 ادله قائلین به وجود سلطه و مالکیت انسان نسبت به اعضایش 18

1-5-2-4  کلام قائلان به فقدان سلطه و مالکیت بین انسان و اعضایش 22

1-5-2-5 ادله قائلان به نبود مالکیت انسان نسبت به اعضایش 23

1-5-2-6 تبیین ادله مخالفان و موافقان توانایی تصرف انسان دراعضایش 24

1-5-2-7 رابطه امانت بین انسان و اعضایش 27

1-5-3 دلایل مخالفان مال بودن و مالکیت داشتن اعضا ی بدن 27

1-3-5-1 دلیل اول : قیاس عدم مالیت انسان حر بر اعضایش 27

2-3-5-1 دلیل دوم: عدم مالیت اعضای بدن قبل از قطع 28

3-3-5-1دلیل سوم: نفس،علت موجده و سبب فاعلی برای بدن نمی باشد. 28

4-3-5-1دلیل چهارم : انسان در مالکیت خداوند است. 28

1-5-4 دلایل موافقان مال بودن و مالکیت داشتن اعضا ی بدن 29

1-4-5-1دلیل اول : وجود مالیت و مالکیت ذاتی اعضا ی بدن 29

2-4-5-1دلیل دوم: وجود مالیت اعتباری بر اعضای بدن 30

3-4-5-1دلیل سوم : مالیت یک مفهوم نسبی است. 30

4-4-5-1دلیل چهارم: انسان علت قریب برای زنده ماندن اعضای بدن است. 30

5-4-5-1دلیل پنجم: مالکیت انسان بر بدن خود مالکیت شرعی است و انسان بر خود ولایت دارد. 31

6-4-5-1 دلیل ششم: وجود مالیت اعضای بدن نزد عقلا 33

1-5-4-7دلیل هفتم: : قاعده ( کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام ) (قاعده اصاله الحل )……………. 33

7-4-5-1دلیل هشتم : اختیار قصاص و یا دریافت شیء در قبال جنایت بر عضو 35

5-5-1 ارتباط مالکیت با مسئله تصرف در اعضاء 36

6-5-1 ارتباط حق با مسئله تصرف در اعضاء 36

فصل دوم: آثار مالکیت انسان بر اعضای بدن ومحدوده تصرفات او 39

1-2 حق مالکیت انسان بر اعضاء و جوارح در عقد معوض 40

2-2 دلایل مخالفان بیع اعضای بدن ( اعضای انسان زنده و مرده ) 40

1-2-2دلیل اول : بیع میته جایز نیست . 40

2-2-2دلیل دوم : خرید و فروش خون ( که یکی از اجزای بدن انسان است ) حرام است . 43

3-2-2دلیل سوم : اعضای بدن بی فایده است و گرفتن مال در قبال آن اکل مال به باطل است . 45

4-2-2دلیل چهارم : اعضای بدن جزء نجاسات است و بیع نجاسات حرام است . 47

5-2-2دلیل پنجم : تغییر در خلقت خداوند حرام است ( آیه تبتیک ) 48

6-2-2دلیل ششم : دفن عضو مبان از حی لازم است . 50

7-2-2دلیل هفتم : جداکردن اعضای بدن انسان مثله کردن بدن و حرام است . 52

8-2-2دلیل هشتم : انسان کرامت دارد و قطع عضو با کرامت انسان در تعارض است . 54

2-2-9 دلیل نهم : تقطیع جسد با حفط احترام میت در تعارض است . 54

10-2-2دلیل دهم : اضرار به نفس حرام است . 59

11-2-2دلیل یازدهم : ثمن میته سحت است . 62

12-2-2دلیل دوازدهم : تجاوز به نفس و بدن ( قطع عضو ) موجب قصاص است و دیه دارد . 64

13-2-2دلیل سیزدهم : اعضای بدن انسان مال نیست و برای آن قیمتی در زمان تلف وجود ندارد . 66

14-2-2دلیل چهاردهم : اعضای بدن انسان جزء محرمات است و مداوا با محرمات حرام است . 66

15-2-2دلیل پانزدهم : این کار با قاعده « الضرر لا یزال بالضرر » در تعارض است . 68

3-2 دلایل موافقان بیع اعضای بدن ( اعضای انسان زنده و مرده ) 69

1-3-2دلیل اول : سلطنت انسان برخود 69

2-3-2دلیل دوم : اراده خداوند مبنی بر رفع سختی و حرج از زندگی انسان ها 70

3-3-2دلیل سوم : لزوم  انجام کارهای خیر ( آیه کریمه فاستبقوا الخیرات ) 71

4-3-2دلیل چهارم : اصل برائت 72

5-3-2دلیل پنجم : ضرورت احیای نفوس 74

6-3-2دلیل ششم : پیوندهای انجام شده در عصر معصومین (ع) 77

7-3-2دلیل هفتم : قاعده اهم و مهم 78

8-3-2دلیل هشتم : قاعده ایثار 80

9-3-2دلیل نهم : جسم انسان  مال بوده و قابلیت انتقال به صورت تبرعی را دارد . 81

10-3-2دلیل دهم : کمک به رفع ضرر از مسلمان وظیفه شرعی است . 81

11-3-2 دلیل یازدهم : انسان دارای حق تصرف در اعضای بدن خود می باشد . 81

4-2 معامله اعضای بدن میت 82

5-2 بررسی بیع اعضای بدن انسان در فتاوای فقهای معاصر 83

6-2 مبنای حقوقی اهدا و پیوند اعضای بدن 91

1-6-2 حکم فروش و اهدای عضو در زمان حیات و مرگ از نگاه 5 مرجع 95

2-6-2 جدول خلاصه نظرات فقهی مراجع عالیقدر پیرامون مرگ مغزی و پیوند اعضاء 98

2-7 حقوق مورد تردید و مسئله تصرف در اعضاء 100

2-8 وضعیت مصادیق مشکوک بین حق و حکم در ارتباط با تصرف در اعضاء 101

2-9  مالکیت اعضای بدن در فتاوای فقهای معاصر 102

نتایج 107

پیشنهادات 109

منابع و مآخذ 110

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) سوالات تحقیق

1- آیا اعضای بدن انسان مالیت دارد؟

2- آیا انسان دارای حق مالکیت براعضای بدن خود می باشد؟

3- آیا امکان معامله اعضای بدن انسان زنده و مرده وجود دارد؟

د ) اهداف تحقیق

لازم است اشاره شود که موضوعی مانندمالکیت اعضاء و اهدای عضو ، علاوه بر اجازه مراجع دینی و قانونی و پزشکی ، نیازمند یک آگاهی مسئولانه و مقبولیت مردمی و فرهنگی و اجتماعی نیز  می باشد . اقتضای شکل گیری  چنین باوری این است که :

1- تلاش کنیم تمام توهمات روانی و غیر روانی موجود در بین خودمان را از بین ببریم. ممکن است چیزهایی به دین نسبت داده شود که نگذارد انسان وصیت کند که بعد از مرگش اعضای بدن او به افراد نیازمند داده شود.

2- تاکید روی صدقه جاری با عمل به فرمایش پیامبر گرامی اسلام(ص) که فرمود : « فرد می میرد ، مگر به سه چیز ، علمی از خود به جای بگذارد که مفید واقع شود  و فرزند صالحی که برای او دعا نماید و صدقه  جاری از خود به جای بگذارد »  باید برای گسترش مفهوم صدقه جاری کوشش شود تا اهدای عضو را نیز در بر بگیرد و اهدای عضو  نیز صدقه ی جاریه در نظر گرفته شود .

3- فراگیر ساختن اهدای عضو ، بطوری که تحت عنوان آیه « من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا »

( مائده :32 ) قرار بگیرد .

4- همین طور امیدواریم که ایده ها و طرح های فقهی نیز الهام بخش و پیگیرانه باشند . زیرا توجه به مصالح انسان و مدارای با او احیای وی در راس اولویت پژوهش های فقهی قرار دارد و می تواند از زوایای گوناگون جسمی و معنوی ، فردی و اجتماعی به موضوع نگاه کند . از سوی دیگر پژوهش های فقهی با مجموعه های اخلاقی که در اختیار دارد در بسیاری از موارد حرکت علم را ضابطه مند سازد .

Author: 92