دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

 

مقدمه……………………………..

بیان مسأله…………………………

اهمیت موضوع………………………..

سئوالات تحقیق……………………….

فرضیات تحقیق……………………….

اهداف تحقیق………………………..

سابقه تحقیق………………………..

روش تحقیق………………………….

ساماندهي تحقيق……………………..

چكيده …………………………….

فصل اول: واژه شناسی تعریف ومفهوم ولایت قهری

مبحث اول: واژه شناسی…………………

گفتار اول: واژگان اصلی…………………

بند اول- ولی قهری……………..

بند دوم- پدر………………….

بند سوم-  پدربزرگ……………..

گفتار دوم : واژگان مرتبط……………….

بند اول- مولی علیه ……………

بنددوم- محجور…………………

بند سوم- همطرازی………………

مبحث دوم: تعریف ومفهوم ولایت قهری  وجایگاه آن درحقوق موضوعه

گفتار اول: تعریف ولایت قهری درلغت واصطلاح .

بند اول: تعریف ولایت قهری در لغت ..

بند دوم : تعریف ولایت قهری در اصطلاح

      گفتار دوم : اقسام ولایت……………

بند اول- ولایت  عامه وولایت خاصه…..

بند دوم- ولایت اجباری وولایت اختیاری.

بند سوم- ولايت قاصر و ولايت متعدي….

بند چهارم- ولايت پدرو جدّ پدري……..

     گفتار سوم : ادله مشروعیت ولايت پدر…..

بند اول- روایات………………………

بنددوم –  اجماع………………………

الف – اجماع در نظر اماميه ……

ب-  اجماع در نظر اهل سنت …….

بند سوم – بنای عقلاء…………………..

گفتار چهارم : ولایت قهری در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده ……………………………………..

بند اول – ولایت قهری در قانون مدنی  ایران…

بند دوم –  تحول قانون حمایت خانواده در خصوص ولایت قهری

الف-  ولایت  پدر وجد پدری……………….

ب-  ولایت مادر…………………………

ج-  تقدم  مادر بر وصی  پدر…………….

د- شوهر کردن مادر……………………

فصل دوم : مستندات  ولایت قهری پدر و جدّ پدری ورابطه آن با

عناوین مشابه

مبحث اول: آیات………………………..

گفتار اول: آيه 6 سوره نساء……………..

گفتار دوم : آيه 282 سوره بقره …………..

گفتارسوم : آيه 237 سوره بقره ……………

مبحث دوم : روایات……………………..

گفتار اول: روايت عمربن شعيب از رسول اكرم (ص)  

گفتار دوم : روايت از موسي بن جعفر (ع)……

گفتار سوم : روايت از فضل بن عبدالملك  از امام جعفر صادق (ع)

مبحث سوم: دليل عقلي……………………

 گفتار اول :اهميت عقل در روايات…………

گفتار دوم : عقل ملاک حساب انسان ها در قیامت

گفتار سوم : منظور از عقل وتعقل در آیات…..

گفتار چهارم : یکی از شرایط عمومی تکلیف عقل است

گفتار پنجم : ارزش والای عقل وخرد…………

مبحث چهارم: رابطه ولایت وقیمومت………….

مبحث پنجم: رابطه ولایت وحضانت……………

فصل سوم : افراد تحت ولایت قهری

مبحث اول: اشخاص محجور………………….

گفتار اول : تعریف حَجْر درلغت واصطلاح………

الف- تعریف حَجْر در لغت………….

ب- تعریف حَجْر در اصطلاح………….

   گفتار دوم : اقسام حَجْر……………….

الف- اقسام حَجْر ازنظر فقهی……….

ب- اقسام حَجْر از نظر حقوقی………..

گفتار سوم : مبنای حَجْر………………….

بند اول- مبناي فقهي حَجْر……..

الف- کتاب………………

ب-  سنت……………….

بنددوم –  مبنای حقوقی حَجْر……

گفتار چهارم: اسباب  حَجْر درفقه…………..

بند اول- فقه امامیه ……………

بند دوم- فقه عامّه………………

گفتار پنجم : اسباب حَجْر درحقوق موضوعه…….

بند اول – اختلاف اسباب حَجْر درفقه…………

گفتار ششم : انواع محجورین وحدود حَجْر آنان…

بند اول-  صغیر در لغت واصطلاح…………..

الف-  اقسام صغير…………..

ب – صغير غير مميز………….

ج- صغير مميز………………

د – اعمال حقوقي صغير درحقوق موضوعه

هـ- اعمال حقوقي صغير در فقه اماميه

و- اعمال حقوقي صغير در فقه عامّه

بند دوم – سفيه ………………………

الف- مفهوم سفيه …………..

ب- انواع سفيه ………………………

ج -سفيه متصل به صغر…………………

د- نقش حكم دادگاه درحَجْر سفيه………….

هـ – سن رشد………………………..

و- محدود شدن حجر سفيه به امور مالي…….

ز-  چند مسأله مورد اختلاف ……………..

ح – مسئوليت مدني غير رشيد (سفيه ) در قانون مدني وفقه……………………………………..

بندسوم-  مجنون………………………..

الف – درجات جنون………………….

ب- بيماران رواني  وكساني كه درحكم ديوانه اند

ج-  اقسام جنون……………………

د- اعمال حقوقي مجنون………………

هـ-  مسئوليت مدني مجنون…………….

و – مسئوليت دولت درقبال مجنون………

فصل چهارم : تقدم وتأخر یا همطرازی ولایت قهری پدر یا جدّ پدری

مبحث اول: تعارض یا تزاحم ولایت قهری پدر وجدّ پدری

گفتار اول: مفهوم تزاحم…………………

بند اول – تزاحم درلغت……………..

بند دوم – تزاحم در اصطلاح……………….

گفتار دوم : مفهوم تعارض………………..

بند اول- تعارض در لغت…………………

بند دوم – تعارض در اصطلاح………………

بند سوم – تعارض دو ولایت……………….

بند چهارم –  شروط تعارض……………….

مبحث دوم : تقدّم وتأخّر زمانی اعمال حقوقی پدر وجدّ پدری

گفتار اول :  تقدم  اعمال پدر…………

گفتار دوم : تقدم اعمال پدر بزرگ…………

مبحث سوم : همزمانی ارتکاب اعمال حقوقی از سوی پدر وجدّ پدری

گفتار اول: تساقط ولايت هردو و مستندات آن….

بند اول: كتاب………………………..

بند دوم : سخن پيامبر اكرم (ص)…………..

بند سوم : اجماع علما…………………..

گفتار دوم :انتخاب از سوي دادگاه ………..

پيشنهادات………………………….

نتيجه گيري…………………………

منابع ومآخذ…………………………..

    

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- مهم ترین مسئولیت هایی که بر عهده ولی قهری قرار می گیرد چیست؟

2- ولی قهری از چه اختیاراتی در فقه وحقوق موضوعه ایران برخورداراست؟

3- آیا اذنی که ولی قهری درباره نکاح دوشیزه رشیده می دهد لازم است یا جایز؟

اهداف تحقیق

آنچه دراین رساله مد نظر قرار گرفته این است که بتوانم یک دورنمایی از ولایت قهری پدر وجد پدری درنکاح دختر ومطالب مهم دیگری که درآمده بپردازم، البته موضوع ولایت از دوران  بسیارقدیم یک دغدغه برای والدین بوده وخواهد بود، چون حاصل زندگی زن ومرد، فرزندان آنان می باشند لذا همیشه به دنبال خوشبختی آنان سعی وتلاش می کنند.

به نظر می رسد که دراین مبحث کتب زیادی نگارش یافته ولی بطور بسیار تخصصی درکتب فقهی و قوانین موضوعه بدان پرداخته اند ولی نگارنده رساله سعی نموده بطور گزینشی در حول یک محور با توجه به موضوع رساله بپردازم وبا زبان بسیار ساده وقابل فهم ودرک درحد بضاعت خودم.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق