بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده:

هر چند گسترش نرخ طلاق به عنوان یکی از مصادیق آسیب های اجتماعی موجبات نگرانی مسئولین و برنامه ریزان نظام را در پی داشته است، لیکن توجه به این مسئله ضروری است که در بسیاری از موارد به رغم وجود اختلافات و ناسازگاری های مداوم و طویل المدت زوجین و به دنبال آن ظهور پیامدهای منفی و گسترده این ناسازگاری ها در سطح خانواده و جامعه (که حتی می تواند گسترده تر از پیامدهای طلاق باشد همچون همسرکشی) طلاق رخ نمی دهد و در این شرایط بر خلاف واقعیت های لازم التوجه به واسطه عدم وجود آمار و ارقام دقیق، ناسازگاری های زناشویی نمود واقعی نداشته لذا بررسی میزان شدت، علل و مکانیزم های کنترل ناسازگاری های خانوادگی پیش از بررسی راهکارهای کنترل طلاق یکی از ضروریات دارای اولویت است. در کشور ما عوامل متفاوت اجتماعی و فردی در بروز پدیده طلاق مداخله می نمایند. گرچه نقش عوامل مختلف بر اساس نظام فرهنگی ـ شخصیتی و ساختار روابط اجتماعی و الگوهای هنجاری در اجتماعات و ادوار گوناگون، تفاوت های زیادی دارد. اما تأکید بر مهم ترین عوامل تأثیرگذار در شناخت زیرساخت های طلاق بسیار گره گشا است. هدف پژوهش حاضر آن است که به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب بپردازد و هر پرسشنامه یکی از موارد لازم در تحقیقت پیمایشی می باشد ، بخش عمده اطلاعات از طريق پرسشنامه جمع آوري شده است چون عملي تر و آسانتر است. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد و اينكه هدف از تكميل پرسشنامه آگاهي از مشكلات و خواسته هاي آنان است را به آنها بگوييم و ما بدان منظور بتوانيم پاسخ درست و دقيقي به دست بياوريم.جامعه آماری این پژوهش کلیه زوجین در شهرستان سرپل ذهاب نمونه آماری در این تحقیق50 زوج از شهرستان سرپل ذهاب می باشد.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

فصل اول : طرح تحقیق 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

بيان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….8

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

حدود مطالعاتی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..10

تعریف اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

طلاق چیست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

فرزندان طلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

انواع طلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

ابعاد مختلف آسیب های ناشی از طلاق ……………………………………………………………………………………………………………15

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

علل و عوامل مؤثر بر طلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………22

عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق…………………………………………………………………………………………………………………………….23

عوامل شخصیتی مؤثر بر طلاق …………………………………………………………………………………………………………………………23

عوامل ارتباطی بین طرفین ……………………………………………………………………………………………………………………………….24

عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق …………………………………………………………………………………………………………………………..24

پیشینه طلاق در ادیان و ملل ……………………………………………………………………………………………………………………………25

پیشینه تحقیق داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….26

 

 

پیشینه تحقیق خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………….31

چهار چوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………33

نظریات پارسنز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

نظریات دورکیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

نظریات پیر بوردیو……………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

تئوری تسری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

تئوری خود میانی بینی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..40

نظریات کاشت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

 

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44

روش تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44

ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………..44

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45

روش نمونه گیری آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….45

شیوه اجرا و مراحل پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………46

تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….46

ضریب همبستگی پیرسون  ……………………………………………………………………………………………………………………………….47

روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل  اطلاعات                                                                              

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51

آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

 

فصل پنجم :  بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………107

تحلیل فرضیه ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………110

تفسیر نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………111

نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….112

پیشنهادات برای محققین آینده ……………………………………………………………………………………………………………………..113

محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..113

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114

پيوست (ضمائم ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….116

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………117

فهرست جداول                                                                         صفحه

جدول 1-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « جنسیت »……………………………………………………………………………..51

جدول 2-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « سن  »……………………………………………………………………………………52

جدول 3-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « تحصیلات »……………………………………………………………………………53

جدول 4-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « شغل  »………………………………………………………………………………….54

جدول 5-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « سن همسر »………………………………………………………………………….55

جدول 6-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « تحصیلات همسر )) ………………………………………………………………56

جدول 7-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « شغل همسر »………………………………………………………………………..57

جدول 8-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « سن ازدواج خود  »………………………………………………………………..58

جدول 9-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « سن ازدواج همسر  »……………………………………………………………..59

جدول 10-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « فرزند چندم خانواده  »……………………………………………………….60

جدول 11-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « همسر فرزند چندم خانواده »……………………………………………..61

جدول 12-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « داشتن فرزند »……………………………………………………………………62

جدول 13-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « زندگی والدین با هم   »……………………………………………………..63

جدول 14-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « زندگی با والدین »………………………………………………………………64

جدول 15-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « موافقت با ازدواج »………………………………………………………………65

جدول 16-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « موافقت خانواده با همسر))………………………………………………….66

جدول 17-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « دخالت خانواده در زندگی »………………………………………………..67

جدول 18-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « دخالت خانواده همسر »……………………………………………………..68

جدول 19-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « آشنایی قبل ازدواج »………………………………………………………….69

جدول 20-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « نسبت فامیلی داشتن »……………………………………………………….70

جدول 21-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ازدواج از روی خواسته »…………………………………………………….71

جدول 22-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « یکسان بودن فرهنگی »………………………………………………………72

جدول 23-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « تجربه ازدواج »……………………………………………………………………73

جدول 24-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « درک نشدن از طرف همسر»………………………………………………74

جدول 25-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « درک نشدن خلق و خو از طرف همسر »…………………………..75

جدول 26-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « رضایت نداشتن از ویژگی های شخصیتی همسر »…………….76

جدول 27-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ایفا نشدن مسئولیت ها در زندگی مشترک »……………………77

جدول 28-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « رضایت بخش نبودن روابط با همسر »……………………………….78

جدول 29-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « خشنودی نبودن از نحوه تصمیم گیری »…………………………..79

جدول 30-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « رضایت نداشتن از وضعیت اقتصادی »……………………………….80

جدول 31-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « رضایت نداشتن از نحوه اوقات فراغت »……………………………..81

جدول 32-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « خشنود نبودن از نحوه ابراز عشق »……………………………………82

جدول 33-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « رضایت نداشتن از نقش والدین »……………………………………….83

جدول 34-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « قابل اطمینان نبودن همسر »…………………………………………….84

جدول 35-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « تحقیر شدن از طرف همسر »…………………………………………….85

جدول 36-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « در میان گذاشتن مشکلات با همسر »………………………………..86

جدول 37-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « تصمیم گیری مالی »………………………………………………………….87

جدول 38-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « خرج کردن پول بدون اجازه همسر »…………………………………88

جدول 39-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ناراحتی از نزدیکی غیر منصفانه »……………………………………..89

جدول 40-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « اختلاف نظر در رسیدگی به فرزندان »………………………………90

جدول 41-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « بوجود نیامدن مشکلات از طرف والدین »………………………………91

جدول 42-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « اختلاف نداشتن در اعتقادات مذهبی »……………………………..92

جدول 43-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « کله شق بودن همسر »……………………………………………………….93

جدول 44-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ترس از درخواست نیاز از همسر »……………………………………..94

جدول 45-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « جر و بحث نداشتن »………………………………………………………….95

جدول46-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « رضایت نداشتن از میزان پس انداز »……………………………………96

جدول 47-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ارضا نشدن از لحاظ جنسی »…………………………………………….97

جدول 48-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « عصبانی نشدن از همسر »…………………………………………………..98

جدول 49-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « باعث خجالت نشدن از  طرف همسر »………………………………99

جدول 50-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « تحت نظر بودن »……………………………………………………………..100

جدول 51-1-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ضعیف نبودن زنان در مقابل مردان »………………………………101

جدول 1-2-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « عوامل اجتماعی و گرایش به طلاق»…………………………………..102

جدول 2-2-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « عوامل فرهنگی و گرایش به طلاق»……………………………………103

جدول 3-2-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « افسردگی و گرایش به طلاق»…………………………………………….103

جدول 4-2-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « ازدواج مجدد و گرایش به طلاق»……………………………………….104

جدول 5-2-4 مربوط به توزيع فراواني متغير « استفاده از دارو و آرابخش و گرایش به طلاق»…………………..105

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

در گذشته کمتر در باره طلاق و عوارض سوء آن و علل پیدایش و افزایش آن و راه جلوگیری از وقوع آن فکر می کردند ، در عین حال کمتر طلاق صورت می گرفت و کمتر آشیانه ها بهم میخورد .مسلما تفاوت دیروز و امروز در این است که امروز علل طلاق فزونی یافته است . زندگی اجتماعی شکلی پیدا نموده است که موجبات جدائی و تفرقه و از هم گسستن پیوند های خانوادگی بیشتر شده است و از همین جهت مساعی دانشمندان و خیر خواهان تا کنون بجائی نرسیده است و متاسفانه آینده خطر ناکتری در پیش است .

 

(4-1-1)هدف کلی تحقیق :

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب .

(4-2-1)اهداف جزئی تحقیق:

الف  – شناخت عوامل تأثیر گذار بر طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

ب- میزان طلاق در دو سال گذشته در شهرستان سرپل ذهاب

ج- بدست آوردن راهکار اساسی برای حل این مشکل.

د- ریشه یابی مشکل و بدست  آوردن نقطه نظرات و ایده آلهای طرفین.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

Author: R2jbMtYu2I