دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ضمانت اجراي حضانت درحقوق ايران

امر حضانت طفل قبل از اينكه يك امر حقوقي ويا يك تكليف قانوني تلقي شود يك امر اخلاقي وخانوادگي است وبه حكم لطايف وظرايفي كه دراجراي آن وجود دارد طبعاً تنها ضمانت اجراي حقوقي نمي تواند كاملاًدراجراي حقوق وتكاليف والدين نسبت به طفل نظارت نمايد. مضافاًبه اينكه درقانون مدني ايران درمورد حضانت تنها براي بعضي از حقوق وتكاليف، ضمانت اجرا تعيين نموده، درحقوق ايران در مورد حضانت طفل سه مورد وجود دارد كه ضمانت اجرا پيش بيني شده(بندرچی، 1388):

1-اولين مورد اين است كه فرد يا افراد يا موسسه از اعمال حضانت شخص دارنده حق حضانت جلوگيري نمايد و براي اينكار ممكن است به يكي از اقدامات زير دست بزند.

طفل را از والدين او يا كسي كه حق حضانت او را دارد بربايد يا از تسليم كردن طفل به آنها خودداري كند. ضمانت اجراي عدم تسليم طفل به دارندگان حق حضانت درماده 632 قانون تعزيرات به شرح زير بيان شده است:

«اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است درموقع مطالبه اشخاص كه قانوناًحق مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي تقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه مليون ريال محكوم خواهد شد. »

عبارت در موقع مطالبه اشخاصي كه حق مطالبه دارند در ماده فوق نه تنها شامل پدر و مادر كه طبيعتاًحق حضانت دارند مي باشد، بلكه موسسات دولتي و غير دولتي و اشخاص ثالثي را نيز كه به نحوي از انحاء حق مطالبه طفل را دارند شامل مي شود. اين اشخاص و موسسات ممكن است نتيجه اجراي ماده 1173 قانون مدني باشد كه مقرر مي دارد كه هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر ومادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني ويا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه طفل مقتضي بداند اتخاذ كند.

2-ضمانت اجراي خودداري از اعمال حضانت

هرگاه يكي از والدين از انجام تكاليف خودداري كند در اين صورت طبق ماده1172 قانون مدني الزام به تكليف مي شود و در صورتيكه الزام موثر نباشد به هزينه پدر ديگر از ابوين يا شخص ثالث عمل حضانت را انجام مي دهد(بندرچی، 1388).

نكته اي كه درماده فوق قابل توجه است آن است كه هرگاه مادر در مدتي كه حضانت بعهده اوست از نگاهداري امتناع نمايد پس از اجبار و عدم انجام آن به هزينه پدر نگاهداري مي شود و اين امر ظاهراً برخلاف اصول مسلم حقوقي است كه هزينه انجام تكليف هركسي بر عهده خود او است(بندرچی، 1388).

3-ضمانت اجراي عدم مواظبت طفل

در هر حال درصورت عدم مواظبت طفل ضرر و زياني كه بر شخص ثالث وارد مي شود ضامن خواهد بود. مسوليت جزايي-بموجب ماده 633 قانون مجازات اسلامي: «هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دوسال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد وچناچه 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق

  1. بررسی حق بودن یا تکلیف بودن حضانت.
  2. بررسی شرط بودن مباشرت در حضانت.
  3. بررسی متغییرهای موثر در حضانت.
  4. بررسی قلمرو زمانی حضانت.
دسته‌ها: پایان نامه حقوق