دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

موارد سقوط حق حضانت

وضع حضانت اطفال مسأله اي است كه درعين حال كه براي والدين حقي مي باشد متقابلاًانجام آن را تكليف آنها نيز قرارداده است. تا جايي كه درموارد معيني حق حضانت آنها ساقط مي گردد. مواردي كه با پيدايش آن حق حضانت ساقط مي شود عبارتند از(طاهری نیا، 1383):

الف-جنون: امر حضانت از امور مهمي است كه اعمال آن نياز به درك وتشخيص صحيح دارد زيرا سرنوشت آينده طفل بر اساس همين تصميم اتخاذ شده بستگي دارد.

بنابراين پدر يا مادري كه حفظ خودش بعهده ديگري است چگونه مي تواند حضانت از طفلي را بعهده بگيرد. سقوط حضانت مادر براثر جنون درماده 1170قانون مدني پيش بيني وتصريح شده است. ولي جنون پدر به سكوت برگزار شده است در اين مورد نيز مي توان با توجه به طبع حضانت و قدرت بر اعمال آن مستلزم فكر صحيح واراده درست مي باشد و همچنين با وحدت ملاك ازماده 1170 قانون مدني درمورد جنون پدر، حضانت را به مادر تفويض نمود.

ب-عدم مواظبت طفل

به موجب ماده 1173قانون مدني(اصلاحي) هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي كه براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ كند.

قانونگذار درسال1376ماده فوق را اصلاح نمود و مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين را به شرح زير مقرر نمود:

1-اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار

2-اشتهار به فساد اخلاق و فحشا

3-ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني

4-سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشا و تكدي گري و قاچاق

5-تكرار ضرب وحرج خارج از حد متعارف

ملاحظه مي شود كه كمال مطلوب حضانت درنظر قانونگذار ايراني مواظبت طفل و عدم انحطاط اخلاقي اوست و در صورتيكه مادر يا پدري كه حضانت با او است نتواند صحت جمسماني و يا تربيت اخلاقي طفل را تأمين كند دادگاه مي تواندحضانت او را ساقط كند. بديهي است در اين صورت اگر حق حضانت پدر ساقط شود طبعاًحق مادر از قوه به فعل در مي آيد و اگر مادر حق حضانتش ساقط شود، پدر در صورت داشتن شرايط لازم به حضانت برگزيده خواهد شد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق

  1. بررسی حق بودن یا تکلیف بودن حضانت.
  2. بررسی شرط بودن مباشرت در حضانت.
  3. بررسی متغییرهای موثر در حضانت.
  4. بررسی قلمرو زمانی حضانت.
دسته‌ها: پایان نامه حقوق