پایان نامه حقوق

بررسی ریشه یابی مشکل و بدست آوردن طلاق در شهرستان سرپل ذهاب-پايان نامه

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تئوري تسري[1]
گرونبرگ بيان مي كند كه رضايت و عدم رضايت از يك بخش از زندگي بر روي رضايت و عدم رضايت از بخشهاي ديگر زندگي تأثير دارد. بطور مثال نارضايتي فرد از زندگي اجتماعي مي تواند موجب نارضايتي او از زندگي خانوادگي شود.
(5-3-2) تئوري خود ميان بيني[2]
هر گاه انسان يا انسانهايي، ديگري يا ديگران را با خود و ارزشهاي خود ارزيابي نمايند، دچار خود ميان بيني گرديده اند، اين وضعيت جلوه ايي از خود گرايي [3] است. اين حالت بر روابط انسان با ديگران تأثير منفي مي گذارد و به سستي ارتباط، عدم امنيت، انزواي اجتماعي در سطح زندگي خانوادگي و اجتماعي منجر مي شود. از همين روست كه امروزه سخن از بسط انسان گرايي نوين و ديگردوستي و تقويت همدلي مي شود. گسترش اخلاق خودگرايي و عدم توجه به خواسته ها و نيازهاي فرد مقابل در زندگي زناشويي مي تواند موجب اختلاف و ستيزه در كانون خانواده گردد. امروزه با اصالت قرار گرفتن «خود»، ارقام طلاق روبه فزوني است.

(6-3-2)نظريه كاشت

كه توسط جرج گربنر توسعه پيدا كرده است معتقد ميباشد كه رسـانههـا و به ويژه تلويزيون در شكل دادن به عقايد، نگرشها و رفتار تأثيرات اساسي دارند. نظريهپردازان اين رهيافت به تأثير بلندمدت تلويزيون كه به صورت آرام، بـه تـدريج و غيرمسـتقيم بـوده امـا انباشته و معنيدار عمل ميكند، معتقد بوده و بر اين باورند كه تماشاي زياد تلويزيون گرايشات افراد را منطبق و سازگار با جهت پيامهاي نمايش دادهشده در تلويزيون پرورش ميدهد. «فرض اصلي اين تئوري اين است كه بين ساعات تماشاي تلويزيون و واقعيت پنداري در برنامـههـاي تلويزيوني ارتباط مستقيم وجود دارد. يعني بينندگاني كه ساعات زيادي را در روز بـه تماشـاي تلويزيون مينشينند اطلاعات و ايدهها را طبقهبندي كرده و با تأثير رسانه، چيزي را توليـد مـي- كنند كه «پرورش» ناميده ميشـود. بـه عقيـده گربنـر تلويزيـون منبـع معنـاداري از ارزشهـاي  عمومي، عقايد قالبي، ايدئولوژيها و ديدگاههاست.(مهدي زاده، 191،1384(  الگوهاي مختلف پرورش افراد همراه با ارزشها و انتظارات متعـارض باعـث الگوپـذيريمتفاوت و گاهاً متضاد در افراد ميگردد. افرادي كه در مسير زندگي اجتماعي خود ارزشهـايي

[1] Spill – over theory

[2] Ant Egocentrism hropomor phism theory

[3]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

در گذشته کمتر در باره طلاق و عوارض سوء آن و علل پیدایش و افزایش آن و راه جلوگیری از وقوع آن فکر می کردند ، در عین حال کمتر طلاق صورت می گرفت و کمتر آشیانه ها بهم میخورد .مسلما تفاوت دیروز و امروز در این است که امروز علل طلاق فزونی یافته است . زندگی اجتماعی شکلی پیدا نموده است که موجبات جدائی و تفرقه و از هم گسستن پیوند های خانوادگی بیشتر شده است و از همین جهت مساعی دانشمندان و خیر خواهان تا کنون بجائی نرسیده است و متاسفانه آینده خطر ناکتری در پیش است .

(4-1-1)هدف کلی تحقیق :

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب .

(4-2-1)اهداف جزئی تحقیق:

الف  – شناخت عوامل تأثیر گذار بر طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

ب- میزان طلاق در دو سال گذشته در شهرستان سرپل ذهاب

ج- بدست آوردن راهکار اساسی برای حل این مشکل.

د- ریشه یابی مشکل و بدست  آوردن نقطه نظرات و ایده آلهای طرفین.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

92