پایان نامه حقوق

بررسی حقوق بنیادین بشر به موجب میثاق های بین المللی حقوق -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حقوق بنیادین بشر به موجب میثاق های بین المللی حقوق بشر

گفتار اول : میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

 

منزلت فردی همیشه درجوامع طبیعی وهمچنان جوامع فاقد حاکمیت قانون ازناحیه دستگاه قدرت و وابستگان آن مورد تهدید بوده و تاریخ سیاسی بشر بدترین حادثه های پایمال شدن، خورد شدن و تحقیر منزلت انسانی را گزارش میدهد.حقوق مدنی و سیاسی دقیقاهمان حقوق و آزادیهای اند که تامین حریم آزادی و منزلت فردی را، تضمین می نماید. فرد و زندگی وی را از مداخله قدرت عمومی نگهداری میکند. بنابراین خورداری ازاین حقوق از یکسو متضمن آزادی و مصونیت فرد در برابرقدرت عمومی بوده و ازسوی هم تکلیف دولت برای حمایت و پاسداری ازآن در برابر متجاوزان میباشد.

نکته برجسته ی نسل نخست حقوق بشر توجه به اصالت فرد است. هدف این نسل توجه به فرد در برابر قدرت سیاسی و پشتیبانی از او در برابر حکومت است .

«هنری شو»حق­های نسل اول را به «حق­های منفی» نامگذاری می­کند. این حق­ها که لازمه­اش عدم مداخله دولت­ها است وجز، آزادی­های مدنی می باشند لذا، دولت­ها را وا می­دارند تا از دخالت در آزادی­های فردی خودداری ورزند. و در برابر آن، متعهد به پاسخگویی باشند.از ویژگی مندرج در این نسل از حقوق، همان تاکید بر اصالت فرد است. این نسل ماهیتی «فردگرایانه» دارد و ریشه های آن رامی­توان در ارزش­های لیبرالیسم کلاسیک دید. از ویژگی مهم این نسل در سلبی بودن این حقوق است که کشورها را از یک سری اقدامات که حقوق افراد به ایجاد ساز و کارهای قانونی توسط دستگاه­های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بپردازند را نفع می کند باز می­دارد.در عین حال، دولت ها را موظف می­کند تا برای اطمینان از عدم نقض این حقوق.

حقوق مدنی و سیاسی در ماده 3 تا ماده 21 مطرح شده است.ماده 3 حق حیات، حق آزادی و امنیت فردی را به عنوان سرلوحه حقوق و آزادی های انسان بیان می کند.در موارد دیگر از ماده 4 تا 21، دیگر حقوق و آزادی های سیاسی را مانند آزادی از بردگی (ماده 40)، ممنوعیت شکنجه (ماده 50)، ، ممنوعیت توقیف یا تبعید خودسرانه (ماده 9)، حق محاکمه عادلانه (ماده 10)، اصل برائت و عطف با سبق نشدن قوانین جزایی (ماده 11)، حق زندگی خصوصی (ماده 12)، حق مالکیت (ماده 17)، حق آزادی عقیده، بیان، مذهب و تغییر مذهب (ماده 18)، آزادی اجتماعات (ماده 20)، حق داشتن تابعیت (ماده 15)، حق تشکیل خانواده و ازدواج بر اساس تراضی زوجین و تساوی زن و شوهر در کلیه امور ازدواج (ماده 16) مورد تصریح قرار گرفته است.ماده 21 حقوق سیاسی مهمی را اعلام می کند که عبارت است از حق مشارکت هر فرد در اداره امور عمومی کشور به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگانی که به طور آزاد انتخاب می شوند. این ماده همچنین اعلام می دارد که منشا قدرت حکومت، اراده مردم است و این اراده باید به وسیله انتخابات دوره ای صحیح و قابل قبول ارائه گردد.[1]

[1] – شریفیان ،جمشید ، اسناد بین المللی حقوق بشر ، سایت عصر ایران

92