پایان نامه حقوق

بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………….2

فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………3

اهداف تحقیق………………………………………………. ……………………………………………………………………………4

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق………………………………………………. ………………………………………………4

روش کار……………………………………………… ………………………………………………………………………………….4

نوع روش تحقیق………………………………………………. ……………………………………………………………………..4

روش گردآوری اطلاعات………………………………………………. …………………………………………………………..5

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………. …………………………………………………..5

 

فصل اول: کلیات

1-1 مفاهيم………………………………………………. ………………………………………………………………………………7

1-1-1 مفاهيم اصلي………………………………………………. …………………………………………………………………7

1-1-1-1 تسهيلات بانكي………………………………………………. …………………………………………………………7

2-1-1-1 تضمينات………………………………………………. ………………………………………………………………….8

2-1-1 مفاهيم مرتبط………………………………………………. ………………………………………………………………9

1-2-1-1وثيقه………………………………………………. …………………………………………………………………..9

2-2-1-1 رهن………………………………………………. ………………………………………………………………….9

3-2-1-1 ضمان………………………………………………. ………………………………………………………………..11

4-2-1-1 مطالبات معوق………………………………………………. ……………………………………………………12

5-2-1-1 ریسک اعتباری………………………………………………. ………………………………………………….12

2-1 شرایط اعطای تسهیلات………………………………………………. ……………………………………………….12

1-2-1 بررسی اهلیت و اعتبار متقاضی………………………………………………. …………………………………13

2-2-1 بررسی طرح یا عملیات موضوع اعطای تسهیلات و نظارت بر حسن اجرای آن………………..19

3-2-1 اخذ وثیقه و تضمین……….. ………………………………………………. …………………………………….20

 

فصل دوم: انواع تضمینات تسهیلات بانکی

1-2 وثایق عینی………………………………………………. …………………………………………………………………24

1-1-2 اموال منقول………………………………………………. ……………………………………………………………24

1-1-1-2 سپرده ها………………………………………………. ……………………………………………………………26

2-1-1-2 طلاجات و اشیاء قیمتی………………………………………. ……………………………………………….30

3-1-1-2 ماشین آلات………………………………………. ……………………………………………………………..30

2-1-2 اموال غیر منقول………………………………………. …………………………………………………………….31

1-2-1-2 املاک داخل شهری………………………………………. ……………………………………………………31

2-2-1-2 املاک روستایی………………………………………. …………………………………………………………32

3-2-1-2 محلهای اجرای طرح های سرمایه گذاری………………………………………. ………………………33

4-2-1-2 املاک وقفی………………………………………. ………………………………………. ……………………..39

2-2 وثایق دینی و تضمین اشخاص………………………………………. ……………………………………………..49

1-2-2 وثائق دینی………………………………………. ………………………………………. ……………………………49

1-1-2-2 اسناد تجاری………………………………………. ……………………………………………………………….49

2-1-2-2 ظهر نویسی اسناد تجاری………………………………………. ……………………………………………..61

3-1-2-2  قراردادهای داخلی بانک………………………………………. ……………………………………………..65

2-2-2 تضمین اشخاص………………………………………. ………………………………………. …………………..71

1-2-2-2 مسئولیت ضامن و مضمون عنه از دیدگاههای مختلف……………………………………………….72

2-2-2-2 عقد ضمان از دیدگاه قوانین ایران………………………………………. …………………………………74

3-2-2-2 تفاوتهای ضمان وثیقه با ضمان تضامنی………………………………………. …………………………78

4-2-2-2 حق تعقیب ضامن از مضمون عنه در صورت پرداخت بدهی……………………………………..78

فصل سوم: کیفیت استیفای مطالبات بانکی از محل تضامین و میزان کار آمدی آن

1-3 شرایط وصول از طریق اجرای ثبت………………………………………. ……………………………………….80

1-1-3 شرایط وصول طلب به استناد اسناد رهنی و لازم الاجراء………………………………………………..80

2-1-3 آئین اقدامات اجرائی از طریق اجراهای ثبت………………………………………. ……………………….83

1-2-1-3 تقاضانامه و نحوه صدور اجرائیه………………………………………. …………………………………..84

2-2-1-3 ابلاغ اجرائیه و ترتیب اجرا………………………………………. ………………………………………….87

3-2-1-3 ارزیابی، مزایده و تخلیه………………………………………. ………………………………………………88

4-2-1-3 ختم عملیات اجرایی و نحوه شکایت از آن……………………………………………………………..90

2-3 شرایط وصول طلب از طریق دادگاه های عمومی حقوقی………………………………………………….91

1-2-3 شرایط وصول طلب به استناد تضمینات ماخوذه از مستریان و قراردادهای داخلی بانک…….92

3-3  تاثیر تضمینات و میزان کارآمدی آن در وصول مطالبات……………………………………………………93

1-3-3 تاثیر نوع وثیقه برکاهش ریسک عدم بازپرداخت……………………………………………………………93

1-1-3-3 درجه بندی وثایق با توجه به سطح ریسک اعتباری……………………………………………………94

2-1-3-3 بررسی موفقیت وصول مطالبات به تفکیک وثایق و حجم پرونده ها…………………………….95

2-3-3 تاثیر وثیقه از نظر سهولت و یا عدم سهولت بیع آن………………………………………………………..98

3-3-3 آسیب شناسی دلایل وصول مطالبات دارای وثیقه یا تضمین……………………………………………99

1-3-3-3 مشکلات مربوط به بانک ها …………………………………………………………………………………100

2-3-3-3 مشکلات حقوقی و قضایی…………………………………………………………………………………..103

3-3-3-3 برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی………………………………………………………………104

4-3-3-3 مشکلات مربوط به گیرندگان تسهیلات…………………………………………………………………105

5-3-3-3 سایر موارد………………………………………………………………………………………………………..106

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………. …………………………………………………109

فهرست منابع و مآخذ………………………………………. …………………………………………………….113

کتب………………………………………………………………………………………………………………………………113

پایان نامه ها و مقالات………………………………………………………………………………………………………115

پایگاههای اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………116

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:

شناخت نقاط ضعف و قوت قوانین جاری در خصوص وثایق تسهیلات بانکی به منظور استفاده در قانونگذاری های آتی

دستیابی به روشهای بهتر برای اخذ وثایق و یا به موقع اجرا گذاردن تضمینات به منظور استفاده در جهت کاهش میزان مطالبات معوق بانکی

شناخت موانع قانونی موجود بر سر راه وصول مطالبات و بموقع اجرا گذاردن وثایق بانکی

شناسایی میزان نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات

 

92