بررسی جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-دانلود پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعاریف، طبقه بندی و سابقه تقنین جرایم رایانه­ای

فصل سوم: تبیین جرم انگاری سرقت رایانه­ای

فصل چهارم: عوامل سرقت رایانه­ای و پیشگیری از آن

 

فصل اول، کلیات است که شامل مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سؤالات و فرضیات تحقیق، روش انجام تحقیق و ساختار کلی تحقیق می باشد.

فصل دوم به سه مبحث تقسیم شده­است: مبحث اول، تعاریف که شامل هشت گفتار: تعریف جرم، تعریف جرم شناسی، تعریف پیشگیری، تعریف عوامل جرم زا، تعریف فضای سایبر، تعریف جرم رایانه­ای، تعریف سرقت سنتی و تعریف سرقت سایبری است. مبحث دوم; طبقه بندی جرایم رایانه­ای که شامل دو گفتار است. گفتار اول: جرایم رایانه­ای سنتی، گفتار دوم: جرایم رایانه­ای مدرن.  مبحث سوم با عنوان سابقه تقنین جرایم رایانه­ای در ایران که گفتار اول آن سابقه تقنینی سرقت رایانه­ای را بیان کرده­است.

فصل سوم شامل سه مبحث است. مبحث اول: مبانی جرم انگاری سرقت رایانه­ای که از دو گفتار تشکیل شده است;  گفتار اول: ویژگی­های سرقت رایانه­ای و گفتار دوم: تفاوت در عنصر مادی سرقت رایانه­ای و سنتی. مبحث دوم: مقایسه ارکان سرقت رایانه­ای با توجه به سرقت سنتی که از سه گفتار تشکیل شده­است که گفتار اول آن رکن قانونی سرقت رایانه­ای و سنتی و گفتار دوم رکن مادی سرقت رایانه­ای و سنتی و گفتار سوم رکن معنوی سرقت رایانه­ای و سنتی بیان کرده­است و مبحث سوم با عنوان مجازات سرقت رایانه­ای و سنتی، در دو گفتار، که گفتار اول مجازات سرقت رایانه­ای و گفتار دوم مجازات سرقت سنتی را شرح داده­­است.

فصل چهارم با عنوان عوامل و پیشگیری سرقت رایانه­ای که دارای دو مبحث است . مبحث اول آن عوامل سرقت رایانه­ای که شامل دو گفتار است. گفتار اول: عوامل جرم زای فردی سرقت رایانه­ای و گفتار دوم: عوامل جرم زای اجتماعی سرقت رایانه­ای را بیان کرده است. مبحث دوم، پیشگیری از سرقت رایانه­ای  شامل دو گفتار است. گفتار اول، پیشگیری غیر کیفری سرقت رایانه­ای و گفتار دوم، پیشگیری کیفری سرقت رایانه­ای را شرح داده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

–  بررسی عوامل موثر بر بروز و افزایش سرقت سایبری.

– ارزیابی موضع عملکرد مقنن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پیشگیری و مقابله باسرقت سایبری.

– سیاست جنایی پیشگیرانه در برابر سرقت سایبری.

– ارائه راهکارها و پیشنهاد­ها جهت پیشگیری و کاهش سرقت در فضای سایبری.

1-5- سوال­های تحقیق

 

1-آیا پیشرفت اینترنت در سرقت سایبری موثر است؟

2-آیا بین فقر و سرقت سایبری رابطه ای وجود دارد؟

3-آیا عوامل سیاسی در سرقت سایبری موثر است؟

4-آیا نبود قانون با مجازات شدید در سرقت سایبری موثر است؟

Author: 92