پایان نامه حقوق

بررسی توسعه حقوق بین الملل از بعد فنی در راستای نیاز کارگر-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عوامل حقوقی

با وجود آنکه حقوق از علوم اجتماعی است و نگارنده نیز در این پایان نامه رویکرد صرف حقوقی ناب و پوزیتویستی به مباحث نداشته است اما باید دانست که به هر حال این پایان نامه در رشته حقوق نگارش یافته و نمی توان وقتی در صدد بررسی عوامل موثر بر ناکارآمدی حقوق کار  هستیم از کنار عوامل حقوقی که شاید تاثیر پذیرفته ازدیگر عوامل باشند یا خود بر عوامل دیگر اثرگذارند به سادگی گذشت. به هر حال شاید ضمانت اجرای در عرصه حقوق کار بین الملل و اجرای ناکارآمد موارد مد نظر قانون شده به دلیل آنکه ابزارهای لازم برای تعیین ضمانت اجرا در حد لازم نباشند از مهمترین عواملی است که باید مد نظر قرار گیرند. در ابتدا به بحث راجع به سیاست تقنینی اشاره خواهیم کرد.

از تکرار جرم، پاسخ های مبتنی بر اصلاح و درمان را نیز دارد. سزاگرایان تمرکز بر قبح اخلاقی جرم را که بر مبنای آن مجرم مستحق مجازات است بلکه خود هدف است مد نظر دارند. ولی تئوری فایده گرایانه ماهیت معطوف به آینده و نتایجی است که از عمل حادث می شود و مجازات وسیله ای برای تحصیل یک هدف است. توجیه کننده مجازات های نامتناسب با جرم ارتکابی می باشد به عنوان مثال اعمال مجازات های شدید بر تعدادی از مرتکبین برای بازداشتن دیگران یا مجازات های حبس طولانی مدت برای ناتوان سازی آنها به نفع جامعه است. در اندیشه فایده گرایی سه هدف بازدارندگی، ناتوان سازی و اصلاح و درمان مد نظر قرار گرفته اند.

 

 

 

 

 

 

فصل سوم-تحولات جهانی در راستای پیدایش حقوق کار جدید

سه دهه آخر قرن بیستم و اولین دهه قرن بیست و یکم، شاهد ظهور واقعیت های جدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود که تاثیر ژرفی بر توسعه حقوق کار داشتند. ترتیب زمانی مذکور به شرحی است که می توان آن را از پایان دوره انرژی ارزان از سال 1974 به بعد، افزایش رقابت بین الملل به وِیژه از آسیای جنوب شرقی در آغاز دهه 1980 به بعد و در نهایت از دهه 1990 و بعد از آن دانست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

  • چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟
  • علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟
  • از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟
92