پایان نامه حقوق

بررسی تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

موافقت نامه یکی سازی[1]

بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز به روش یکی سازی ،مستلزم انعقاد موافقت نامه یکی سازی است. به لحاظ پیچیدگی و طولانی بودن مذاکرات، معمولاً قبل از موافقت نامه اصلی، موافقت نامه پیش یکی سازی[2] منعقد می شود که شامل مطالعات فنی مشترک برای کمک به تعیین اندازه و حدود مخزن و میزان نفت و گاز موجود در آن و  احیاناً حفاری مشترک می گرددو به طور کلی موضوعاتی چون حدود و ثغور مخزن،  ویژگی های فنی و مکانیکی آن، تعریف و تحدید مخزن، شکل و ساختار آن، دورنمای کلی بهره برداری، نصب متصدی عملیات اولیه و … می باشد.در اين موافقت نامه                                                                                                                 در این موافقت نامه ها تعاریفی چون واحد[3] ،حوزه واحد[4] و قطعه[5] به روشنی باید تعریف شوند.واحد، منبع نفت یا گازی است که در امتداد مزهای دارندگان امتاز قرار دارد و عملیات یکی سازی بر روی آن انجام می شود.حوزه واحد محدوده جغرافیایی است که واحد در آن قرار دارد و قطعه بخش  کوچکتری از واحد  است و یک  واحد می تواند  مشتمل بر چند قطعه باشد.

پس از شناسایی مخزن و ابعاد و مختصات آن و توافق طرفین در بهره برداری به نحو یکی سازی، موافقت نامه یکی سازی اصلی منعقد می شود. در این موافقت نامه ها معمولاً حاوی بخش های مختلف است؛ در ابتدا اصطلاحات و تعاریفی چون مخزن واحد، سهم طرفین، درصد سود واحد، باز تعیین، ذخایر فسیلی و … تبیین می گردد. هدف از این موافقت نامه ها اصولاً بهره برداری از مخزن واحد به حساب مشترک تمامی طرفین و تقسیم هزینه ها، مسئولیت ها، تولید و منافع بر اساس درصد سهم طرفین بر طبق شروط قرارداد است. در این موافقت نامه ها محدوده موضوع قرارداد، بر اساس نقشه های پیوست موافقت نامه تعریف می شود. این تعریف محدوده، بر مبنای  اطلاعات بدست آمده قبل از انعقاد قرارداد و ارزیابی های فنی و زمین شناختی صورت می گردد. از آنجا که این منطقه تا حدودی فاقد قطعیت می باشد، برای جلوگیری از ورود به محدوده اکتشافی سایر دارندگان حقوق یا اجتناب از ورود به محدوده ای خارج از محدوده یکی سازی، یک منطقه حائل[6] در اطراف منطقه تعریف شده معین می شود. مدت قرارداد نیز یکی از عناصر موافقت نامه های یکی سازی بوده وبه فراخور توافق طرفین، و ممکن است برای مدت معین یا به مدت حیات مخزن تعیین شود.

موافقت نامه یکی سازی ممکن است ناظر به نفت یا گاز یا هردو به طور همزمان، یا حتی در مواردی که نفت و گاز به شکل توأم وجود دارد، معطوف به یکی سازی یکی از این منابع معدنی باشد. یکی از مسائل مهم در موافقت نامه های مذکور تعیین سهم طرفین است و ممکن است برمبنای میزان کمی نفت وگاز قرار گرفته در زیر هر قطعه مربوط به هریک از طرفین، یا بر اساس میزان کمی نفت و گاز قابل برداشت قرار گرفته در  هر قطعه مربوط به هریک از آنها باشد. به طور کلی الگوی واحدی در این زمینه وجود ندارد و تعیین سهم و منافع طرفین تابع توافق و اراده طرفین است. در قراردادهای یکی سازی، معمولاً طرفین در خصوص باز تعیین[7] منافع توافق می کنند. از آنجا که با گذشت زمان این امکان وجود دارد که هریک از طرفین احساس کنند که منافع و حقوق آنها مراعات نمی شود، در طول مدت اجرای قرارداد می توانند با توافق در سهم و منافع ارزیابی مجدد و تجدیدنظر نمایند. طرفین قرارداد، قبل از امضای آن   باید توافق نمایند که چه کسی متصدی مخزن باشد. ممکن است طرفی که بیشترین سهم را دارد یا طرفی که دارای توان تکنیکی بالاتری است یا نهایتاً شخص ثالث به عنوان متصدی مخزن تعیین شود. این متصدی یا اپراتور در واقع یک نهاد یا شرکت یا موسسه تجاری است که توسط صاحبان حقوق در موافقت نامه  یکی سازی منصوب می شود. و عهده دار انجام عملیات بر اساس طرح عملیات است ودر یکی سازی بین المللی باید به تایید دولتها نیز برسد. علاوه بر این طرفین کمیته یا کمیسیونی متشکل از نمایندگان خود در جهت بازبینی و کنترل و عملیات بهره برداری براساس اصول قرارداد و طرح  بهره برداری مصوب طرفین تعیین می کنند[8].در صورت انعقاد قرارداد یکی سازی، هریک از طرفین، مالک مشاعی درصدی از تولید بر مبنای موافقت نامه  می شود. تمام مواد، دارائی ها و اموال تخصیص یافته جهت اجرای عملیات یکی سازی به دارائی طرفین به نسبت سهم آنها مبدل می شود.يكي ديگر از نهادهاي حقوقي كه در ضمن موافقت نامه هاي يكي سازي ايجاد ميشود ومورد توافق قرار مي گيرد قرارداد عمليات مشترك است.[9]

[1] -Unitization Agreement.

[2] – Pre- Unitization Agreement.

1-Unit                                                                                                                                                                                             

2-Unit Area                                                                                                                                                                                  

3-Tract                                                                                                                                                                                          

[6] – Buffer Zone.

[7] – Redetermination.

[8] –  Hooshmand. op.cit. pp. 30-69.

3-جهت آگاهي تفصيلي از شرايط و ضوابط حكم بر يكي سازي  ر.ك : بابايي ،مجتبي،رژيم بهره برداري از منابع نفت وگاز فلات قاره ،رساله دكتري ، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ،1389صص.247-227.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سؤالات تحقیق

در خلال مباحث این رساله به سؤالات اصلی و فرعی متعددی پاسخ داده می شود.

1-2- سؤالات اصلی

سؤالات اصلی این تحقیق عبارتند از:

1- آیا حقوق بین الملل دارای قواعد خاصي در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی می باشد؟

2- خاستگاه قواعد حقوق بین الملل  وماهیت تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی چیست؟

3- رژیم حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس ، دریای مازندران و خلیج مکزیک و وجوه اشتراک و افتراق آنها چیست؟

2-2- سؤالات فرعی:

مهمترین سؤالات فرعی مطروحه در این رساله به شرح زیر می باشند:

1- چه رابطه ای میان تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز وجود دارد؟

2- تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، تابع چه مؤلفه هایی است؟

3- کدامیک از اشکال همکاری در بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس،دریای مازندران وخلیج مکزیک پذیرفته شده است؟

4- ساز و کار قراردادی موجود در موافقت نامه هایی یکی سازی و توسعه مشترک چیست. ؟

5- آیا قالب قراردادی موجود در حقوق ایران جهت بهره برداری مشترک از میادین مشترک نفت وگاز مناسب است؟

هدف تحقیق:

هدف از این تحقیق واکاوی قواعد حقوق بین الملل در مورد منابع مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی و استخراج این قواعد وتحلیل آنها وسپس مطالعه تفصیلی و تطبیقی موضوع در سه منطقه خلیج فارس، دریای مازندران وخلیج مکزیک وتوصیف رژیم حقوقی موجود در این منطقه می باشد.به نحوی که نواقص وباید ونبایدهای آن بالاخص در ارتباط با مسائل ایران آشکار شده و بتواند مورد استفاده سیاستگذاران و دست اند کاران صنعت نفت وگاز کشور قرار گیرد.

92