بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست:

عنوان                                                                                                                                          صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدّمه………………………………………………………………………………………………….. 2

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 3

فرضیات…………………………………………………………………………………………….. 3

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… 4

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………….. 5

1-1- حمل‌ونقل مرکّب………………………………………………………………………………. 9

1-1-1- تعریف حمل‌ونقل مرکّب………………………………………………………………….. 9

1-1-2- قوانین قابل اعمال بر حمل‌ونقل مرکّب………………………………………………… 10

1-1-3- نیل به یکنواختی در قوانین بین‌الملل……………………………………………………. 11

1-2- تعارض قوانین………………………………………………………………………………. 12

1-2-1- تعریف تعارض قوانین و انواع آن……………………………………………………… 12

1-2-1-1- تعریف تعارض قوانین…………………………………………………………….. 12

1-2-1-2- شرایط پیدایش تعارض قوانین……………………………………………………… 13

1-2-2- انواع تعارض قوانین در حمل‌ونقل مرکّب……………………………………………… 14

1-2-2-1- تعارض رژیم‌های حقوقی ملی با یکدیگر………………………………………….. 14

1-2-2-1-تعارض مثبت ……………………………………………………………………. 14

1-2-2-2-تعارض منفی…………………………………………………………………….. 14

1-2-2-2- تعارض‌های موجود کنوانسیون‌های بین‌المللی با یکدیگر………………………….. 16

فصل دوم: سلسله‌مراتب قوانین………………………………………………………………………. 18

2-1- توالی معاهدات در کنوانسیون وین………………………………………………………….. 20

2-1-1- کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات……………………………………………….. 20

2-1-2- کنوانسیون وین در خصوص توالی معاهدات راجع به یک موضوع…………………… 25

2-2- حل تعارض مقررات کنوانسیون‌ها………………………………………………………….. 34

2-1-1- حل تعارض کنوانسیون مونترآل و قواعد روتردام……………………………………… 34

2-2-2- پروتکل ویزبی…………………………………………………………………………. 36

2-2-2-1- حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و قواعد هامبورگ……… 37

2-2-2-2- حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و قواعد رتردام………… 39

2-2-3- امکان حکومت مقررات رتردام………………………………………………………… 44

2-2-4- نظریۀ منتخب…………………………………………………………………………… 48

فصل سوم: تعیین قانون قابل اعمال بر حمل مرکّب براساس رژیم‌های داخلی………………………. 54

3-1- قانون حاکم بر حمل مرکّب در صورت عدم وجود قانون واحد قابل اعمال…………………. 57

3-1-1- قانون حاکم در خصوص خسارات غیرمتمرکز………………………………………… 59

3-1-2- قانون حاکم برای تکمیل خلأهای قراردادی و استثناسازی‌ها…………………………… 62

3-2-2-1- انگلیس…………………………………………………………………………….. 62

3-2-2-2- آلمان……………………………………………………………………………….. 63

3-1-3- انحصار………………………………………………………………………………… 66

3-2- قانون ملی قابل اعمال بر حمل مرکّب و تأثیر رویۀ قضایی در آن…………………………. 70

فصل چهارم: قانون قابل اعمال در کنوانسیون رم و قواعد رم………………………………………. 75

4-1- آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل مرکّب تحت شمول کنوانسیون رم و قواعد رم…………. 75

4-1-1- آزادی انتخاب قانون حاکم تحت شمول کنوانسیون رم………………………………….. 75

4-1-1-1- تعیین حمل‌کننده و ارسال‌کننده……………………………………………………… 76

4-1-1-2- تعیین محل اصلی اقامت…………………………………………………………… 78

4-1-1-3- تعیین محل بارگیری و محل تخلیۀ بار…………………………………………….. 82

4-1-1-4-موارد پاسخگو نبودن کنوانسیون……………………………………………………. 83

4-1-2- آزادی انتخاب تحت قواعد رم………………………………………………………….. 84

4-1-2-1- انتخاب شبکه‌ای و برتر (انتخاب قانون حاکم ازطریق شروط قراردادی) ………… 85

4-1-2-2- قابلیت تفکیک……………………………………………………………………… 90

4-2- قانون حاکم در صورت عدم انتخاب آن از سوی طرفین……………………………………. 96

4-2-1- امکان اعمال قوانین ملی……………………………………………………………….. 96

4-2-2- امکان اعمال قواعد بین‌المللی…………………………………………………………… 98

نتیجه‌گیری:………………………………………………………………………………………… 102

منابع و ماخذ:………………………………………………………………………………………. 104

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق:

  • قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب کدام است؟
  • حل تعارض میان معاهدات موجود به چه صورت است؟

 

اهداف تحقیق

1- بررسی تطبیقی معاهدات و کنوانسیون‌های موجود.

2- بررسی تطبیقی شیوۀ حل تعارض قوانین درزمینۀ حمل مرکّب.

 

 

[1]– International Commercial Terms

Author: 92