بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

– بيان مساله 2

– اهميت وضرورت انجام تحقيق 2

– مرور ادبيات وسوابق تحقيق 3

– جنبه جديد ونوآوري تحقيق 3

_ اهداف تحقيق 3

– سوالات تحقيق 3

– فرضيه هاي تحقيق 3

-روش تحقيق 4

فصل اول – کلیات 5

1-1- تعريف وا‍‌ژه ها 5

1-1-1-مجازات 5

1-1-2-فرزند 6

1-1-3- قتل 6

1-1-4- حقوق ايران 6

1-1-5- فقه اماميه 7

1-1-6- فقه عامه 7

1-2- تاريخچه فرزند كشي ومجازات آن 7

1-2-1- دوران جاهليت قبل از اسلام 7

1-2-2- دوران بعد از اسلام 8

1-2-3- دوران قبل از انقلاب 9

1-2-4 – دوران بعد از انقلاب 9

1-3- مباني جرم فرزند كشي 9

1-3-1- حرمت خون انسان 10

1-3-2-کرامت انسان 14

1-3-3- اعتقادات دینی واسلامی 18

فصل دوم – مجازات فرزند کشی در حقوق ایران 20

2-1- بررسی جرم فرزند کشی در حقوق ایران 20

2-1-1- تعریف قتل ومجازات آن در حقوق ایران 23

2-1-2- اقسام فرزند کشی 24

2-1-2-1- فرزند کشی عمدی 24

2-1-2-2-فرزند کشی غیر عمدی 25

2-1-3-تفاوت بچه کشی با فرزند کشی 25

2-1-4-عناصر تشکيل دهنده جرم فرزندکشی 25

2-1-4-1-عنصرقانونی……………………………………………………………………………………………………..25

2-1-4-2-عنصرمادی ……………………………………………………………………………………………………..26

2-1-4-3-عنصرروانی…………………………………………………………………………………………………….26

2-1-5-عنصر مادی جرم فرزند کشی………………………………………………………………………………….26

2-1-5-1- وجود فرزند زنده 26

‌2-1-5- 2-فعل پدر 27

2-1-6-عنصر روانی جرم فرزند کشی 29

2-1-6-1-آگاهی جانی بر کشنده بودن فعل(علم قاتل ) 29

2-1-6-2 – قصد فعل 33

2-1-6- 3 – قصد شخص معين 34

2-1-6-4 – قصد نتيجه 35

2-1-7- عنصر قانوني جرم فرزند كشي در حقوق ايران 36

2-2- بررسی مجازات فرزندکشی در حقوق ایران 37

2-2-1-ديه 37

2-2-2-تعزير 38

2-2-3- مستندات قانونگذار در وضع ماده 220 قانون مجازات اسلامی 38

فصل سوم- بررسی فرزند کشی در فقه عامه 41

3-1- فقه شافعي 41

3-2- فقه حنبلي 42

3-3- فقه حنفي 43

3-4- فقه مالكي 43

3-5- نتيجه گيري در جرم فرزندکشی از منظر فقه عامه 44

فصل چهارم –مجازات فرزند کشی در فقه امامیه 46

4-1-روایات 46

4-1-1- صحیحه حمران 46

4-1-2- صحیحه حلبی 47

4-1-3- صحیحه دوم حلبی 47

4-1-4- روایت فضیل بن یسار 48

4-1-5- روایت علاء بن الفضیل 48

4-1-6- روایت ابوبصیر 49

4-1-7- روایت اسحاق بن عمار 49

4-1-8- روایت جابر 49

4-1-9- صحیفه ظریف 50

4-1-10- روایت أنس بن محمد 50

4-2- بررسی روایات 50

4-2-1- دسته بندی روایات 51

4-2-2-بررسی الفاظ قاعده 51

4-2-3- مجازات تعزیر در قتل فرزند 51

4-2-4- مواردی که والد در صورت قتل فرزندش کشته می شود. 51

4-2-4-1-در صورتی که والد، معتاد به قتل فرزندش باشد 51

4-2-4-2-در صورتی که والد، محارب بوده ودر حین محاربه فرزندش را بکشد 52

4-2-4-3-در صورتی که والد با فرزندش زنا کند 52

4-2-4-4-در صورتی که والد فرزند رضاعی خود را به قتل رساند. 52

4-2-5- استدلال اماميه برعدم قتل پدر به دليل كشتن فرزند 53

4-2-5 -1-روايات و نصوص 53

4-2- 5-2-اجماع 53

4-2-5-3- شهرت 53

فصل پنجم –نقدی بر معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند 56

5-1-موافقین معافیت پدراز قصاص در قتل فرزند 56

5-1-1-دیدگاه موافقین شرط ابوت در عدم قصاص پدر 56

5-1-1-1- المقنع في الفقه 58

5-1-1-2- المقنعه في الاصول و الفروع 58

5-1-1-3- الكافي في الفقه 59

5-1-1-4- النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي 59

5-1-1-5- فقه القرآن 59

5-1-1-6- اللمعه الدمشقيه 59

5-1-1- 7-الخلاف والمبسوط 59

5-1-1-8- جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام 60

5-1-1- 9-جامع المدارك في شرح المختصر النافع 60

5-1-1- 10-تحرير الوسيله 60

5-1-1-11- استفتا از مراجع درباره فرزندکشی 61

5-1-2- توجیه وضع قا نون معا فیت پدراز قصاص 62

5-1-3- نقد استدلالات موافقین شرط انتفای ابوت 63

5-1-4- شروط لازم برای قصاص قاتل 64

5-1-4-1- شروط ثبوت قصاص 64

5-1-4-2- شروط اجرای قصاص 65

5-1-4-3- مفهوم شرط معافیت پدر از قصاص وتاثیر آن درحقوق ایران 66

5-1-4-4- نظریه ای جدا از روایات ونقدی بر ماده 220 قانون مجازات اسلامی 68

5-2- مخالفین عدم قصاص پدر در قتل فرزند 70

5-2-1- دیدگاه مخالفین شرط انتفاء ابوت در قصاص (دیدگاه برخی از فقهای عامه ) 70

5-2-2-نظر آیت الله صانعی به عنوان مخالف عدم قصاص پدر 70

5-2-3- بررسی فلسفه معافیت قصاص پدر از قتل فرزند در فقه امامیه وعامه وکاربرد آن درحقوق ایران 72

5-2- 4-بررسی ارتكاب فرزند كشي با فعل غير مادي در فقه اماميه با فقه عامه 74

5-2-5- راه فرار قانونی برای قاتل از قصاص باتوجه به قانون انتفاء ابوت 75

5-2-6-پیشنهاد اصلاح ماده 220قانون مجازات اسلامی 76

نتیجه گیری 78

منابع 81

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….82

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1- بررسی عدم مجازات پدر و جدپدری در صورت قتل فرزند در فقه امامیه.

2- بررسی عدم مجازات پدر وجدپدری در صورت قتل فرزند در فقه اهل سنت.

3- بررسی تطبیقی مجازات مادر در صورت قتل فرزند در فقه امامیه و اهل سنت

4- بررسی جرم فرزند کشی از دیدگاه قرآن و آیات و روایات.

– سوالات تحقيق

1- آیا مادر هم به حکم معافیت از قصاص ملحق می شود ؟

2- آیا حکم معافیت از قصاص فقط شامل پدر و جد پدری شرعی می شود ؟

3- آیا معافیت از حکم قصاص ناشی از حق ولایت است یا ابوت ؟

4- آیا ولی امر و رهبر حکومت اسلامی می تواند حکم معافیت از قصاص را لغو کند ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت

Author: 92