بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست‎مطالب‎

چکیده 1

مقدمه 2

الف – اهمیت تحقیق : 2

ب- اهداف تحقیق : 3

ج- پرسش های تحقیق : 4

د- فرضیه های تحقیق : 4

ه –  روش تحقیق : 5

و– سازماندهی تحقیق : 5

بخش نخست 6

بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی 7

فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی 7

مبحث نخست : واژه شناسی 7

گفتارنخست  : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی 7

الف – مفهوم لغوی 7

ب:  مفهوم اصطلاحی آدم ربایی 8

مبحث دوم : پیشینه و تحولات تاریخی 11

گفتار نخست : در حقوق ایران 11

الف – در دوران قبل از انقلاب : 11

ب-  دوران پس  از انقلاب 12

گفتار دوم : در حقوق لبنان 12

فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی 14

مبحث نخست : رکن قانونی 14

گفتار نخست : اصول حاکم بر سیاست های کیفری : 15

گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری 16

گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات : 18

مبحث دوم : رکن مادی 22

گفتار نخست  : رفتار مجرمانه مرتکب : 22

الف) لزوم فعل مثبت: 23

ب) مفهوم حقوقی  ربودن 24

گفتار دوم : موضوع جرم : 25

الف) موضوع جرم (انسان زنده) : 25

ب) وضعیت بزه دیده: 25

گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم 26

الف) استفاده از عنف : 26

ب) وسیله ارتکاب جرم : 28

گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم 29

الف: نتیجه مجرمانه : 29

ب –شروع به آدم ربایی : 31

مبحث سوم : رکن روانی 33

گفتار نخست : اجزای رکن روانی 33

الف) سوء نیت عام : 33

ب- سوء نیت خاص : 35

ج – انگیزه : 36

گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی : 38

بخش دوم 40

بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات : 41

فصل نخست : انواع مجازات ها 41

مبحث نخست : مجازات های اصلی 41

گفتار نخست : مجازات های اصلی ساده : 42

بند 1 : مجازات بدنی : 42

بند 2 : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی : 44

بند 3 مجازات های مالی : 47

گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد : 49

مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی 52

گفتار نخست : مجازات های تکمیلی 53

گفتار دوم : مجازات های تبعی : 56

مبحث سوم : مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی 58

گفتار نخست : مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی : 58

گفتار  دوم : مجازات مشارکت جرم  در آدم ربایی : 62

فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات 66

مبحث نخست : عوامل مشدده 66

گفتار نخست : عوامل مشدده عام 66

الف: تکرار جرم 66

ب) تعدد جرم : 68

گفتار دوم : عوامل مشدده خاص : 71

الف ) عوامل عینی : 71

ب ) عوامل مشدده شخصی : 72

مبحث دوم : اقدامات ارفاقی : 73

گفتار نخست : تعلیق مجازات : 74

گفتار دوم : آزادی مشروط : 78

نتیجه گیری : 82

پیشنهادات : 84

 منابع 85

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

جرم آدم ربایی به عنوان یکی از جرم های مهم در نظام حقوقی دنیا تلقی گردیده است و از این رو سعی بر آن شده است که موضوع آدم ربایی در ایران و از همه مهمتر شناسایی این جرم در لبنان بررسی شود تا بتوانیم با یک نگرش تطبیقی و مقایسه ای دید وسیع تری نسبت به این بزه داشته باشیم و همچنین با توجه به تغییراتی که پس از انقلاب اسلامی در مقررات جزایی عموماً و در مورد آدم ربایی، خصوصاً انجام شده است، نقاط ابهام و مسائل عدیده ای مطرح گردد که خود نیازمند بررسی و تحلیل آن و پژوهش های حقوقی در این زمینه می باشد و از طرفی دیگر آگاهی از مقررات این جرم، پیش از انقلاب و مقایسه با قانون فعلی تطبیق با مقررات آدم ربایی در کشور لبنان که در این  پایان نامه به آن پرداخته می شود و براساس هدفی طراحی شده تا بتواند حد زیادی ما را در آشنایی با کاستی ها و نواقص روشن شدن نقاط ابهام و اجمال یاری رساند.

هرچند نویسندگان حقوق جزای اختصاصی در مباحث آدم ربایی اشاره کرده اند، لکن هیچ گاه به طور مستقل و گسترده مبحثی به این موضوع اختصاص ندادند و ندرتاً به طور مبسوط به آن نپرداخته اند اگر هم پرداخته شده باشد فقط در 2 الی 3 صفحه و امیدوارم که این تحقیق بتواند دراستای توسعه این مفهوم کارگشا باشد و بر میزان مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیافزاید و بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.

Author: R2jbMtYu2I