مقالات و پایان نامه ها

بررسی اثربخشی درمان شناختی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCGT) بر افزایش خودکارآمدی و کاهش نشانه های افسردگی- قسمت 12

دانلود پایان نامه

دکارآمدی و رابطه گروهی پرداختند. یافته¬های این مطالعه نشان داد که خود کارآمدی گروهی به طور مثبت با خودکارآمدی و با نقش معلم که ارتباط دو جزء اجتماعی و مدیریت خودکارآمدی را تعدیل می¬کند. نتایج این تحقیق نشان داد که، نقش در سازمان¬دهی، ارتباط بین خودکارآمدی و گروه را تعدیل می¬کند.
راپک(2005) تحقیقی با عنوان دانش موبایل و دانشگاه کارآفرین انجام داد و به این نتایج دست یافت، دانشجویانی که از تفکر خلاق و انتقادانه برخوردارند به نسبت دانشجویانی که از مهارت حل مسئله و تفکر انتقادی برخوردارند دارای مهارت¬های کارآفرینی بسیار قوی هستند و می¬توانند تحولات شگرفی را در زمینه ابداع و نوآوری فن آوری¬های جدید از جمله صنعت تولید موبایل ایجاد کنند.
محبوبی(1386) در تحقیق تحت عنوان بررسی رابطه باور¬های هوشی، عزت نفس و انگیزه پیشرفت با کارآفرینی، نتایج زیر را به دست آورد: رگرسیون کل آزمودنی¬ها نشان داد که پیش بینی کارآفرینی از روی باورهای هوشی، عزت نفس و انگیزه پیشرفت برای کل آزمودنی¬ها و آزمودنی¬های دختر و پسر در سطح 1/0 معنی دار بودند.
پژوهش کیت اکونین و همکاران(2009) انجام داده¬اند نشان داده است که بین تجربه کاری نوجوانان و خودکارآمدی رابطه وجود دارد. یافته¬های پژوهش چنین بیان می¬کند که اشتغال در زمینه¬های متعدد خودکارآمدی را می¬پروراند و کارگران گاه و بیگاه و اتفاقی خودکارآمدی کمتری نسبت به کارگران دایمی و ثابت دارند و پشتیبانی وهدایت ممکن است در بالا رفتن اطمینان نوجوانان هنگامی که در زندگی خانوادگی¬شان، مشارکت اجتماعی، سلامت شخصی و دستاوردها و موفقیت¬های اجتماعی شرکت می-کنند، مهم باشد.
اسچوز و همکاران در سال 2011 خودکارآمدی و تظاهرات بیماری چندگانه را در بزرگسالان مسن بررسی کردند. در این مطالعه افراد شرکت کننده داده شده چندین بیماری داشتند و سوالی از ایشان پرسیده می¬شد که درجه اهمیت هر بیماری را مشخص می¬کرد و عوامل سطح فردی شرکت کنندگان نیز تعیین شد. این مطالعه ساختار و ارتباط درونی تظاهرات بیماری چندین بیماری را آزمایش کرد که در یک سلسله مراتب قرار گرفته بودند. تظاهرات چند بیماری 305 بیمار با سن 65 و بیشتر با استفاده از ابزار ادراک بیماری خلاصه شده تکمیل شد. نتایج نشان داد که خودکارآمدی نقش اصلی معنی داری برای کنترل شخصی و کنترل درمان و تعامل اثرات داشت. این مطالعه نشان داد که تظاهرات بیماری ویژه افراد مسن که چندین بیماری داشتند، حاصل بیماری و عوامل سطح فردی مانند خودکارآمدی است.
مقاله از اپارا و همکاران(2010) به چاپ رسیده که در آن کمتر کردن اثر منفی بیماری روی عملکرد و کیفیت زندگی بیماران یکی از اهداف کلی درمان در مولتیپل اسکلروزیس معرفی شده است. بنابراین برای ارزیابی تاثیر درمان، اندازه¬گیری کیفیت زندگی، از پرسشنامه مخصوص آن استفاده شده، اطلاعات بالینی و وضعیت عملکرد برای تفسیر نتایج کیفیت زندگی مد نظر قرار گرفته است. این مقاله ارزیابی افسردگی، عملکرد شناختی، توانایی عملکرد و خستگی در ام اس انجام گرفته و تفسیر شده است.
در تحقیقی که در کشور ژاپن وهلند توسط کاپتین وهمکاران(2011) انجام شده کیفیت زندگی و ادراک بیماری را در بیماران سرطان ریه مورد ارزیابی قرار داده¬اند. باتوجه به تفاوت¬های فرهنگی بیماران و وجوه روانی این بیماری، 24 نفر بیمار هلندی و 22 نفر ژاپنی در سه نوبت پرسش¬نامه¬های ادراک بیماری و کیفیت زندگی خاص بیماری¬شان را تکمیل کردند. این مطالعه چندین هدف را دنبال می¬کرد. مقایسه کیفیت زندگی و ادراک این دوگروه بیمار از اهداف تحقیق بود. نتایج نشان داد که وضعیت سلامت عمومی، عملکرد روانی، عملکرد روانی بیماران هلندی بهتر بود.
پژوهش زاده محمدی، عابدی، خانجانی(1386) با عنوان بهبود عزت نفس و خودکارآمدی در نوجوانان نشان داد که همبستگی بالایی بین دو سازه مهم روانشناختی یعنی خودکارآمدی و عزت نفس وجود دارد. بنا بر نتایج این پژوهش داشتن عزت نفس بالا برای یک خودکارآمدی سالم و قوی ضروری است.
در پژوهشی رسولی، یغمایی و علوی مجدد(1389) با عنوان ویژگی¬های روانسنجی مقیاس امیدواری نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی، به این نتیجه رسیدند که مقیاس¬های عزت نفس کوپر اسمیت و خودکارآمدی شرر که به عنوان مقیاس¬های ملاک مورد استفاده قرار گرفته بودند، همبستگی بالایی با نمرات مقیاس امیدواری داشتند. همبستگی میان نمرات مقیاس امیدواری نوجوانان با مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت 59/0= r و همچنین همبستگی نمرات مقیاس امیدواری نوجوانان با مقیاس خودکارآمدی شرر 487/0r = بود که هر دو معنادار بودند.
جوکزوون الدرن (2007) در پژوهشی روی مبتلایان به بیماری قلبی دریافتند که خودکارآمدی این بیماران با کیفیت زندگی آنها رابطه دارد.

92