بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده

عدم رشد بدنی، عقلی و روانی کودک، ضریب آسیب پذیری او را بسیار بالا می برد. بدین جهت در تعالیم ادیان الهی، مکتب های تربیتی، نظام های حقوقی، حقوق بین الملل و قوانین کشورها برای مصونیت کودک از آسیب ها، و جبران خسارتهای مادی، عاطفی و اخلاقی او، روشهای حمایتی خاصی پیش بینی شده است.حمایت از حقوق مادی و معنوی کودک نیازمند شناسایی مصادیق آن می باشد. آنچه ما در این رساله بدان می پردازیم شناخت حقوق معنوی کودکان و سپس بررسی آسیب های پیش روی این حقوق و در نهایت بیان رویکرد حقوقی قانونگذار ایران نسبت به این آسیب ها است.

کلمات کلیدی: حقوق معنوی کودک آسیب شناسی حقوق کودکان قوانین ایران


 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                            شماره صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….1

بيان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..3

اهداف  تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………….3

سؤالات و فرضيه‏هاي تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..3

 

فصل اول : مفهوم شناسی

1-1 کودک……………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-1-1ارکان کودك انگاري…………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-1-1 آغاز کودکی…………………………………………………………………………………………………………………………..8

2-1-1-1 پایان کودکی……………………………………………………………………………………………………………………….13

2-1-1 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….18

2-1 کودکان نامشروع…………………………………………………………………………………………………………………………..19

3-1 کودکان عقب مانده ذهنی………………………………………………………………………………………………………………20

4-1  کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………………………..22

5-1 کودک فرزندخوانده……………………………………………………………………………………………………………………….22

6-1 آسیب و آسیب شناسی…………………………………………………………………………………………………………………..23

7-1 آسیب های معنوی………………………………………………………………………………………………………………………..24

8-1 بزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………25

9-1 حقوق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

1-9-1 اصطلاح فقهي…………………………………………………………………………………………………………………………27

2-9-1 اصطلاح حقوقي……………………………………………………………………………………………………………………….28

10-1 کودک آزاری………………………………………………………………………………………………………………………………30

 

فصل دوم: ماهیت و انواع آسیب های معنوی کودکان

1-2 ماهيت خسارت معنوی…………………………………………………………………………………………………………………..33

2-2 مصادیق و انواع خسارت معنوی……………………………………………………………………………………………………..35

2-2- 1 مصادیق حـقوق مـعنوی کودک……………………………………………………………………………………………….37

1-1-2-2 حق هویت…………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-1-2-2 حق آموزش‌ و پرورش…………………………………………………………………………………………………………..42

3-1-2-2 حـق آزادی………………………………………………………………………………………………………………………….46

4-1-2-2 حق تمامت جسم و روان……………………………………………………………………………………………………….49

2-2-2 کودک آزاری……………………………………………………………………………………………………………………………50

1-2-2-2 : انواع کودک آزاري …………………………………………………………………………………………………………….51

2-2-2-2 علل کودک آزاري………………………………………………………………………………………………………………..54

3-2-2-2 نتايج کودک آزاري……………………………………………………………………………………………………………….57

 

فصل سوم: جبران خسارات معنوی

1-3 ادله فقهی جبران خسارات معنوی کودک…………………………………………………………………………………………60

1-1-3 قاعده لاضرر و جبران‌ خسارت معنوی کودک………………………………………………………………………………60

1-1-1-3 مستندات قاعده لاضرر………………………………………………………………………………………………………….60

2-1-1-3 انطباق عنوان ضرر با خسارت به حقوق معنوی کودک……………………………………………………………..62

3-1-1-3 انطباق‌ عنوان‌ ضرار با خسارت به حـقوق معنوی کودکان………………………………………………………….63

4-1-1-3 بررسی دلالت قاعده لاضرر بر اثبات جواز جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان با عنایت به نظریات فقها در زمینه این قاعده ………………………………………………………………………………………………………………………..65

2-1-3 شمول قاعده نفی عسروحرج و جبران‌ خسارت به حقوق معنوی کودکان…………………………………………75

1-2-1-3 مفهوم حرج………………………………………………………………………………………………………………………….75

2-2-1-3 انطباق عنوان حرج‌ بر‌ خسارت به حقوق مـعنوی کودکان…………………………………………………………76

3-2-1-3 دلالت و شمول لفظی قاعده نـفی عـسروحرج بـر جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان…………77

3-1-3 بنای عقلا و جبران خسارت به حقوق مـعنوی کودکان…………………………………………………………………79

1-3-1-3 مفهوم بـنای عقل………………………………………………………………………………………………………………..79

2-3-1-3 کیفیت استدلال به بـنای عـقلا در‌ جـبران‌ خسارت به حـقوق مـعنوی کودکان…………………………80

2-3 جبران خسارت معنوی کودک در حقوق موضوعه: ……………………………………………………………………………81

3-3 شیوه جبران خسارت معنوی…………………………………………………………………………………………………………..84

1-3-3 شيوه ی جبران خسارت معنوی در فقه………………………………………………………………………………………..84

2-3-3 شیوه جبران خسارت معنوی در حقوق…………………………………………………………………………………………86

3-3-3 تطابق شيوه ی جبران خسارت با وضعيت زیاندیده……………………………………………………………………….87

 

فصل چهارم : رویکرد حقوق و قوانین موضوع ایران نسبت به خسارات معنوی کودکان

1-4 رويکرد قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………….91

2-4 رویکرد قوانین مدنی………………………………………………………………………………………………………………………93

1-2-4 همبستگی خانواده و حمایت از کودکان……………………………………………………………………………………….94

2-2-4 نگهداری و تربیت کودکان…………………………………………………………………………………………………………95

1-2-2-4حضانت………………………………………………………………………………………………………………………………..95

2-2-2-4 حضانت اطفال در معرض خطر………………………………………………………………………………………………97

3-2-4 حق بر نفقه………………………………………………………………………………………………………………………………99

4-2-4 حقوق کودکان نامشروع…………………………………………………………………………………………………………..100

5-2-4 حقوق کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………….101

6-2-4 حقوق کودکان فرزند خوانده…………………………………………………………………………………………………….103

1-6-2-4شرایط فرزند خوانده…………………………………………………………………………………………………………….105

2-6-2-4 آثار فرزند خواندگی…………………………………………………………………………………………………………….105

3-4 رویکرد کیفری……………………………………………………………………………………………………………………………107

1-3-4 حمایت کیفری ویژه از کودکان………………………………………………………………………………………………..108

1-1-3-4 حمایت کیفری از سلامت جسمی کودکان…………………………………………………………………………….108

2-1-3-4 حمایت کیفری از سلامت روانی کودکان………………………………………………………………………………113

3-1-3-4 حمایت کیفری از سلامت جنسی کودکان…………………………………………………………………………….116

2-3-4 حمایت کیفری در برابر رفتارهای تهدید کننده سلامت و حقوق اجتماعی……………………………………..119

1-2-3-4 حق حضانت………………………………………………………………………………………………………………………119

2-2-3-4 حق بر آموزش و پرورش…………………………………………………………………………………………………….119

3-2-3-4 حق بر سلامت و بهداشت…………………………………………………………………………………………………..120

4-2-3-4 بهره برداری از کودکان برای تکدی گری…………………………………………………………………………….120

5-2-3-4 مصرف، خرید و فروش مواد مخدر……………………………………………………………………………………….120

 

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………….121

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………122

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….127

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف  تحقيق

1- استحکام بنیان خانواده

2- استحکام بنیان حکومتی کشور جمهوری اسلامی ایران

3- اجرای عدالت نه مکتوب کردن عدالت

4- پیشگیری از آسیب های معنوی کودکان از طریق ارایه ی الگوهای تربیتی

 

سؤالات و فرضيه‏هاي تحقیق

سوال های تحقيق

1- ارتباط آسیب های معنوی کودکان با سیاست گذاری های تقنینی  به چه صورتي است؟

2- حمايت معنوی کودکان چه تأثيري بر رويكرد اجتماعي آنان مي تواند داشته باشد؟

3- علل و عوامل موثر درگسترش آسیب های معنوی کودکان چیست؟

Author: 92