بررسی آثار اصل برائت در مرحله تحقیقات مقدماتی -پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل برائت و تعارض آن با منافع  عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

مبحث چهارممنافع عمومی و خصوصی

قسمت اولانواع منافع

در این قسمت نگاهی اجمالی و کوتاه به مفهوم منافع عمومی و منافع خصوصی خواهیم داشت.یکی به منافع آنی و زودگذر افراد و دیگر به منافعی که خصوصیت ثبات و دوام دارد نظر دارد.تعارض بین دو منفعت و راه حل ارائه شده در این مورد را نیز بررسی خواهیم کرد.

اولمنافع خصوصی

منظور از منافع خصوصی موردی است که در آن هر کس به دنبال نفع شخصی خود است.این منافع اصولا از نظر جامعه مساوی است و جهتی برای ترجیح منفعتی بر منفعت دیگر وجود ندارد.بر اساس مبانی و اصول مکتب اصالت فرد همه چیز در منافع خصوصی افراد خلاصه می شود و مفهومی به نام منافع عمومی و مصلحت و نفع جامعه وجود ندارد.آنچه حقیقت دارد افراد هستند و .اجتماع وجود مستقلی در خارج ندارد و آنچه وجود خارجی دارد انسان است.بر این اساس آنچه در حقوق باید مد نظر باشد و هدف اساسی قواعد آن به شمار رود منافع افراد است و اصولا تصور جامعه به عنوان یک امر عینی واقعی و مستقل از افراد و منافع و مصالحی جدای از منافع افراد خطا و نادرست است.[1]

در مورد تعارض بین منافع عمومی و منافع خصوصی طرفداران مکتب اصالت فرد از جمله ژان ژاک رسوی فرانسوی در کتاب قرارداد اجتماعی [2]بسیار سخن گفته اند.به طور خلاصه باید گفت طرفداران مکتب اصالت فرد نیز منافع عمومی را مد نظر داشته اند،اما راه رسیدن به آن را تامین منافع افراد و آزادی همگانی دانسته اند.[3]

[1] شریعتی فرانی،سعید،مبانی مداخله دولت در حقوق و روابط خصوصی اشخاص،(نظریه تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی،)نشریه ترجمان،بهار 1380،ص 21

[2] برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به،روسو،ژان ژاک،قرارداد اجتماعی،نشر بیتا،چاپ سوم،1375،ص 19

[3] شریعتی فرانی،سعید،مبانی مداخله دولت در حقوق و روابط خصوصی اشخاص،(نظریه تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی،)نشریه ترجمان،بهار 1380،ص 22

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیقی که پیش رو دارید در پی پاسخ به یک پرسش اساسی است و آن اینکه آیا اصل برائت با منافع عمومی در تعارض می باشد یا خیر؟در صورتی که به این پرسش پاسخ مثبت داده شود در صدد بررسی و مطالعه این مسئله خواهیم بود که اصل برائت در چه مواردی با منافع عمومی در تعارض می باشد.

اهداف تحقیق

امروزه اصل برائت به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی در تمام نظامهای  حقوقی مدرن پذیرفته شده است.اما این اصل در همان نظامهای حقوقی دارای استثنائاتی است که ریشه در تعارض با منافع عموم دارد.آنجایی که صحبت از منافع عمومی افراد یک جامعه می شود، اصل مذکور نیز دارای استثنائاتی می باشد.بدین منظور پس از توضیح در باب کلیات و مفاهیم اصل برائت در پی آنیم که موارد استثناء را به طور مفصل شرح دهیم.

Author: 92