پایان نامه حقوق

بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مفهوم جرايم دارويي

دارو در لغت به معناي هر چيزي است كه با آن دردي را درمان كنند يا جوهر و ماده اي كه قطع بيماري كند.[1] اين واژه در قوانين مقررات جاري تعريف نشده و تنها برخي از انواع آن مانند داروهاي اختصاصي و ژنريك تعريف شده است. به نظر مي‌رسد قانونگذار به گمان روشن بودن معناي اين واژه از تعريف آن خودداري نموده و به اصطلاح آن را به وضوحش واگذار كرده است اما با توجه به اين كه اين واژه در بسياري از قوانين و مقررات جزايي به كار رفته و موضوع احكام و مجازات هاي فراواني قرار گرفته و برخي مصاديق آن ممكن است مورد ترديد قرار گيرد لذا مناسب تر آن است كه قانونگذار در قوانين و مقررات مربوط به جرايم دارويي به تعريف جامع و كامل اين مفهوم مبادرت نمايد.

تبصره 3 ماده 3 «قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني» 1334 كه در تاريخ 29/1/74 مورد اصلاح قرار گرفته، مقرر مي‌دارد: «كلية فرآورده هاي تقويتي،‌ تحريك كننده ، ويتامين ها و غيره كه فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام و منتشر مي‌گردد جزء اقلام دارويي است» ملاحظه مي‌شود كه در اين تبصره نيز تعريف جامعي از دارو ارائه نشده و صرفاً به بعضي از مصاديق اقلام دارويي اشاره شده است.

با توجه به آنچه گذشت در تعريف دارو مي‌توان گفت، دارو عبارت است از كلية فراورده‌هاي شيميايي يا گياهي كه براي تشخيص يا مداواي بيماري به كار مي‌رود و نيز كلية‌ فرآورده هاي تقويتي، تحريك كننده و ويتامين ها و مانند آن كه در روند تشخيص يا مداواي بيماري استفاده مي‌شود. مفهوم «جرايم دارويي» نيز در قوانين و مقررات تعريف نشده و از آنجا كه عناوين مجرمانه مربوط به امور دارويي بسيار متنوع و متعدد مي‌باشد به دست دادن تعريفي از اين جرايم همانند جرايم درماني بسيار دشوار است اما براي آن كه مفهوم اين جرايم و محدودة شمول آن نسبت به جرايم ديگر روشن شود لازم است تعريفي نسبتاً روشن ارائه گردد. براي اين منظور با توجه به تعريف دارو و مصاديق جرايم دارويي كه در قوانين و مقررات مربوطه ذكر شده مي‌توان گفت:

جرايم دارويي كلية جرايمي‌است كه در روند صحيح توليد، توزيع و خريد و فروش دارو ايجاد اختلال مي‌كند و يا زمينة سوء استفاده‌ متصديان اين امور را فراهم مي‌سازد. علاوه بر اين، جرايم حرفه‌اي متصديان امور دارويي نيز در مقررات جاري كشور، تحت عنوان جرايم دارويي مورد بحث قرار گرفته است. بنابراين، اين جرايم نيز جزء جرايم دارويي محسوب مي‌شود.

[1] دهخدا، علي اكبر، لغت نامه ، ج7، چاپ دوم: تهران،‌ دانشگاه تهران، 1377، ص 10282.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:

– روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران

– بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

– بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.

– بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.

 

92