پایان نامه حقوق

بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات-پايان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) عنصر مادي

تا زماني كه افكار باطني افراد و مقاصد مجرمانة آنان از مرحله تفكر و انديشه خارج نگرديده و جنبه خارجي و مادي به خود نگرفته نمي‌توان گفت كه جرمي‌واقع شده است . بنابراين براي تحقق يك جرم لازم است افكار و انديشه هاي مجرمانة شخصي از حالت فكر و تصميم خارج گرديده به مرحلة ‌عمل درآيد. تظاهر خارجي و مادي انديشة بزهكارانه را مي‌توان به رفتار مجرمانه تعبير كرد كه اين رفتار انواع گوناگون دارد. رفتار مجرمانه ‌غالباً به شكل مثبت (فعل) و يا منفي (ترك) مي‌باشد. در اينجا به بررسي مختصر اين دو نوع رفتار مجرمانه با ذكر نمونه‌هايي از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي مي‌پردازيم.

– رفتار مجرمانه مثبت (فعل):

رفتار مجرمانه غالباً به صورت مثبت (فعل) مورد نهي قانونگذار قرار گرفته و مجازاتي براي آن مقرر شده است در اين موارد عنصر مادي عبارت است از اقدام به امري كه مقنن منع كرده است بنابراين عنصر مادي يك فعل مثبت مي‌باشد. اين فعل مثبت غالباً با فعاليت فيزيكي بزهكار مانند رفتار، گفتار، نوشته ها و مانند آن همراه است به عنوان مثال به موجب مادة‌ يك قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367 تأسيس مؤسسات پزشكي غيرمجاز توسط افراد فاقد صلاحيت، جرم بوده و مرتكب به مجازات مقرر محكوم خواهد شد. روشن است كه تأسيس مؤسسة پزشكي كه عنصر مادي جرم مزبور است به صورت يك فعل مثبت محقق مي‌شود.

همچنين جرايمي‌مانند اشتغال به امور پزشكي بدون پروانة رسمي‌(موضوع مادة 3 قانون 1334) و دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت (موضوع تبصرة يك مادة 5 همان قانون) از قبيل جرايم فعل مي‌باشد. بررسي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي نشان مي‌دهد كه عنصر مادي اغلب اين جرايم به صورت فعل مثبت مي‌باشد.

عنصر مادي برخي از جرايم به صورت نگهداري يا داشتن يك حالت مي‌باشد. غالب نويسندگان حقوق جزا اين قسم از جرايم را نيز داخل در جرايم فعل دانسته و گفته اند: رفتار مجرمانه مثبت (جرم فعل) لزوماً همراه با يك فعاليت فيزيكي نيست مثلاً در مواردي كه عمل مثبت به صورت داشتن يك حالت يا نگهداري يك شيء است هر چند يك فعاليت فيزيكي از مرتكب بروز نكرده اما با توجه به اين كه مرتكب دست به كاري زده است كه مورد نهي قانگذار بوده لذا جرم تحقق يافته است. [1]

[1] همان منبع ص 186.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:

– روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران

– بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

– بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.

– بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.

 

92