بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه         

چکيده:….. 1

1-کليات.. ……………  . ………………………………………………………………2

1-1- مقدمه.. 2

1-2- بيان مسئله.. 4

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق.. 6

1-4- اهداف تحقيق.. 7

1-5- هدف كاربردي.. 8

1-6- سؤالات تحقيق.. 8

1-7- فرضيه‏هاي تحقيق:.. 8

1-8- پيشينه پژوهش.. 8

1-9- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات.. 12

2- مروري بر تحقيقات انجام شده.. 16

2-1- مقدمه.. 16

2-2- سابقه مواد مخدر در جهان و تحولات تقنيني آن در ايران   16

2-2-1- سير تحولات قوانين کيفري در زمينه مواد مخدر قبل از انقلاب   18

2-2-2- سير تحولات قوانين کيفري در زمينه مواد مخدر پس از انقلاب   22

2-3- جهاني و سازماني بودن قاچاق مواد مخدر.. 23

2-4- رويکردهاي جامعه شناختي نسبت به جرم.. 25

2-4-1- تئوري فقر اقتصادي و ارتباط آن با ارتکاب جرم.. 26

2-4-1-1- بيکاري.. 31

2-4-1-2- نظريه هاي خرده فرهنگ.. 33

2-5- نقش گروه دوستان در روي آوري به ارتکاب جرم.. 34

2-5-1- نظريه پيوند افتراقي.. 35

2-6- موقعيت جغرافيايي و تأثير آن در قاچاق.. 38

2-7- محيط و تأثير آن در ارتکاب.. 40

2-7-1- نقش فرهنگ در ارتکاب قاچاق.. 44

2-8- رابطه تحصيلات و ارتکاب جرم.. 50

2-9- تأثير خانواده در روي آوردن به ارتکاب جرم.. 52

2-9-1- اهميت خانواده در شکل گيري شخصيت.. 57

2-9-2- خانواده نابسامان و تأثير آن در ارتکاب.. 59

2-9-3- عدم پاي بندي خانواده‌ها به آموزه هاي ديني.. 62

2-10- بزهکاري پدر و مادر و ارتباط آن.. 63

3-مواد و روش کار.. 67

3-1- مقدمه.. 67

3-2- روش پژوهش.. 67

3-3- جامعه آماري.. 68

3-4- روش نمونه گيري.. 68

3-5- تعيين حجم نمونه.. 69

3-6- حجم نمونه.. 69

3-7- روش گردآوري اطلاعات.. 69

3-8- ابزار گرد آوري اطلاعات.. 70

3-9- روايي پرسش نامه.. 70

3-10- پايائي پرسشنامه محقق ساخته.. 71

3-11- فرايند جمع آوري اطلاعات.. 71

3-12- موانع و محدوديت تحقيق.. 72

3-13- روش تجزيه و تحليل داده‌ها.. 73

3-14- جمع بندي فصل.. 74

4-نتايج…… 75

4-1- مقدمه.. 75

4-2- آمار توصيفي.. 75

4-3- سؤال‌هاي پژوهش.. 82

4-4- فرضيه هاي پژوهش:.. 84

5-نتيجه گيري.. 92

5-1- مقدمه.. 92

5-2- نتيجه گيري.. 92

5-3- سؤال‌هاي پژوهش.. 93

5-4-پيشنهادات.. 96

منابع…………………………………………………………………….98

 

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                                  صفحه

 

جدول 3-1 تعداد زندانيان شهر شيراز.. 68

جدول 3-2 حجم نمونه توزيع فراواني و درصد بر اساس گروه و جنسيت 69

جدول 4-1 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب جنس 75

جدول 4-2 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب سن 76

جدول 4-3 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب تحصيلات 77

جدول 4-4 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب تحصيلات پدر 78

جدول 4-5 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب تحصيلات مادر 79

جدول 4-6 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب بزهکاري پدر 80

جدول 4-7 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر حسب بزهکاري مادر 81

جدول 4-8 بين تحصيلات قاچاقچيان مواد مخدر و ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟ 82

جدول 4-9 بين بزهکاري پدر و مادر با ارتکاب به قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟ 83

جدول 4-10: نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين وضعيت جغرافيايي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 84

جدول 4-11: نتايج تحليل رگرسيون براي وضعيت جغرافيايي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 84

جدول 4-12: نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين بحران‌هاي فرهنگي و خانوادگي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 86

جدول 4-13: نتايج تحليل رگرسيون براي بحران‌هاي فرهنگي و خانوادگي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 86

جدول 4-14: نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين بحران‌هاي اجتماعي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 87

جدول 4-15: نتايج تحليل رگرسيون براي بحران‌هاي اجتماعي و گرايش به قاچاق مواد مخدر 88

جدول 4-16: نتايج آزمون همبستگي پيرسون فقر مادي و عدم توانايي برطرف کردن نيازهاي مادي از طريق مشروع و گرايش به قاچاق مواد مخدر 89

جدول 4-17: نتايج تحليل رگرسيون براي فقر مادي و عدم توانايي برطرف کردن نيازهاي مادي از طريق مشروع و گرايش به قاچاق مواد مخدر 90

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

بازنگري نسبت به پديده قاچاق مواد مخدر و شناسايي عوامل مهم و موثر در ارتکاب اين جرم در استان فارس مي‌باشد.

1- جمع آوري خصوصيات و مشخصات افرادي که مرتکب قاچاق مواد مخدر شده‌اند، از قبيل: وضعيت خانوادگي، شغل، تحصيل، موقعيت اجتماعي و وضعيت اقتصادي.

2- تعيين محل سکونت، محل ارتکاب بزه و شناخت خط سير آن براي يافتن راه حل‌هايي از نظر پيشگيري از جرم.

3- برنامه ريزي براي کاهش آمار اين معضل و در نتيجه کم‌تر شدن هزينه هاي اقتصادي که جامعه براي مقابله با مجرمين متحمل مي‌شود.

4- شناسايي و حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق مواد مخدر و در نهايت کاهش آمار ارتکاب اين جرم

 

 1-5- هدف كاربردي

نتايج اين تحقيق مي‌تواند در مؤسسات آموزشي همانند آموزش و پرورش، کانون اصلاح و تربيت و سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير مؤسساتي که عهده دار تنظيم و اجراي برنامه هاي مربوط به مقابله با اين پديده هستند مورد استفاده قرار گيرد.

 

1-6- سؤالات تحقيق

آيا داشتن خانواده نابسامان يکي از عوامل مؤثر در قاچاق مواد مخدر است؟

آيا بين تحصيلات قاچاقيان مواد مخدر و ارتکاب اين جرم رابطه وجود دارد؟

آيا منطقه استراتژي جغرافيايي در قاچاق مواد مخدر مي‌تواند موثر باشد؟

آيا بين بزهکاري پدر و مادر و قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا بين فقر مادر و ارتکاب قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا دوستان ناباب از عوامل موثر در ارتکاب قاچاق مواد مخدر محسوب مي‌شوند؟

 

Author: R2jbMtYu2I