پایان نامه حقوق

بازشناسی تأثیر اخلاط وامزاج اربعه در بروز جرم

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بازشناسی تأثیر اخلاط وامزاج اربعه در بروز جرم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده

جرم پدیده هولناکی که پدید آمدن آن چه برای بزهکار و چه برای بزه دیده و همچنین جامعه پیامدهای هولناک و هراس آوری دارد. مطالعات در باب کم و کیف و ابعاد گوناگون جرم را لومبروز از قرن 19 آغاز کرده واین تحقیقات تاکنون ادامه داشته است.  زمینه هایی که استعداد بروز جرم را به میزان زیادی افزایش می دهد و در شکل گیری این خلق و خوی تعرض گر نقش دارد یکی از سوالات مهمی است که ذهن مطالعه گران حیطه جرم را همواره به خود مشغول می کرده است. در این میان با نگاهی به گذشته علم و به طور مشخص  پس  از بقراط با اصطلاحاتی آشنا برخورد می کنیم (اخلاط، امزاج، ارکان و …) که گویندگان آنها سعی دارند به شکل های مختلف بگویند این سازندگان بدن انسان در شکل گیری انواع خلق و خوها، احساسات و عواطف (به طور مثال خلق و خوی جرم گرایانه) نقش تعیین کننده ای دارند. هدف از متن پیش رو بازشناسی همین موضوع می باشد. اخلاط اربعه و شکل گیری جرم- آیا بین اخلاط یا طبع های چهارگانه صفرا (گرم و خشک) دم  (گرم و تر) بلغم (سرد و تر) و سودا (سرد و خشک) و ایجاد خلق و خوی مجرمانه، کمیت و حتی کیفیت جرم ارتباط وجود دارد؟ آیا این موضوع در مطالعات جرم شناسی مدرن نیز می تواند جایگاهی داشته باشد؟ پاسخ به این سوالات نیازمند آن بود که به شرح مبسوطی از مفاهیم اصلی اطراف این موضوع پرداخته شود. مفاهیمی مانند شخصیت و ارتباط آن با موضوع مزاج- تشریح شخصیت جنایی و همچنین امزاج و اخلاط اربعه و تحلیل نقش آن در پیدایش بزه- که با دو روش مطالعه کتابخانه ای و میدانی این موضوع در مورد کنکاش قرار داده ایم. مطالعه میدانی از جامعه آماری پانصد نفر زندانی، زندان اصفهان و نیز مشاهده بیش از پانصد نفر مجرم در دادگستری این شهر می باشد. در این پایان نامه توانسته ایم به این نتیجه برسیم که بین مزاج افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد. خروجی حاصل نشان می دهد که فراوانی مزاج دم و صفرا از سایر گروه ها بیشتر بوده و تفاوت معناداری با سودا و بلغم دارد.

 

واژگان کلیدی: جرم، شخصیت،تیپ، مزاج یا طبایع، اخلاط اربعه.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

  • نگاهی از زاویه جدید به پدیده جرم، تعریف، شکل گیری آن وتسهیل سازی کنترل جرم و پیشگیری برای ارتکاب آن توسط خود مجرم/ خانواده مجرم / نهادهای اجتماعی
  • تحلیل اخلاطی جرم برای اولین بار و ترسیم جدول اخلاط و جرم و تحلیل مزاجی مجرمین و ترسیم نمودارهای تحلیلی مزاج شناسی مجرمین پس از تغییر و مشاهده پرسش نامه های تکمیل شده توسط هشتصد مجرم در مطالعه میدانی انجام شده.
  • اثبات ارتباط جرم، شخصیت و مزاج در یک مطالعه میدانی و همچنین تأثیر مزاج بر شکل گیری جرم در شخصیت های مستعد بروز جرم
  • ارائه پیشنهاداتی جهت کنترل و پیشگیری برای ارتکاب جرم و کمک به فرد برای تنظیم تعادل اسیدی و بازی جسم خود به نحوی که این امر بتواند به مدیریت فرد بر جرم کمک کند.

 

1-6- سوالات پژوهش

  • آیا بزهکاران دارای ویژگی های جسمانی و بدنی خاصی می باشند؟
  • آیا بزهکاران دارای خلق و خوی خاصی می باشند؟
  • آیا ویژگی های جسمانی، بدنی و خلق و خوی مجرمان به گونه ای است که بتوان آنان را در طبقه بندی مزاج ها در یک مزاج خاص قرار داد؟
  • آیا مزاج های گوناگون می تواند یکی از زمینه های شکل دهندی جرم محسوب شود.
92