اصل برائت و تعارض آن با منافع عمومی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل برائت و تعارض آن با منافع  عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل اولکلیات

چکیده

مقدمه

سوالات تحقیق

فرضیه های اصلی تحقیق

پیشینه تحقیق

ضرورت انجام تحقیق

اهداف تحقیق

روش تحقیق

توجیه پلان

فصل اولتعاریف و مفاهیم

مبحث اولتعریف و مفهوم اصل برائت

گفتار اولمعنی لغوی اصل

گفتار دوممعنی لغوی برائت

گفتار سوممعنی لغوی اصل برائت

گفتار چهارممبانی تاریخی اصل برائت

گفتار پنجممعنای تعارض اصول

 

مبحث دومجایگاه اصل برائت در حقوق موضوعه

گفتار اولاصل برائت در علم اصول

گفتار دوممعنی اصل برائت در حقوق داخلی

قسمت اولقانون

قسمت دومقانون اساسی

قسمت سومقوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری

قسمت چهارمعرف

قسمت پنجمرویه قضایی

قسمت ششمعقاید علمای حقوق

مبحث سوماسناد فراملی

قسمت اولاسناد جهانی

قسمت دوماعلامیه جهانی حقوق بشر

قسمت سوممیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

گفتار دوماسناد منطقه ای

قسمت اولاعلامیه حقوق بشر اسلامی

قسمت دومکنوانسیون اروپایی حقوق بشر

قسمت سوممبانی فلسفی اصل برائت

قسمت چهارممنافع عمومی و خصوصی

اولمنافع خصوصی

دوممنافع عمومی

سومموارد مبهم (مواردی که تشخیص دشوار می شود)

فصل دومآثار اصل برائت

مبحث اولآثار اصل برائت در مرحله کشف جرم

گفتار اولتفهیم اتهام

گفتار دوماعلام حق سکوت و حق داشتن وکیل

مبحث دومآثار اصل برائت در مرحله تحقیقات مقدماتی

گفتار اولمنع اجبار به اقرار علیه خود

گفتار دومحق سکوت

گفتار سومحق برخورداری از وکیل

گفتار چهارمحق برخورداری از مترجم

گفتار پنجممحدود بودن موارد بازداشت موقت

مبحث سومآثار اصل برائت در مرحله دادرسی

گفتار اولبرخورداری از محاکمه عادلانه،منصفانه و بی طرف

قسمت اولمحاکمه باید علنی باشد

قسمت دوممحاکمه باید مستقل باشد

قسمت سوممحاکمه باید بی طرفانه باشد

قسمت چهارماقناع وجدان قاضی  در محاکمه عادلانه،منصفانه و بی طرف

 

گفتار دومحق دفاع

گفتار سومتفسیر شک به نفع متهم

قسمت اولتفسیر شک به نفع متهم در شبهات حکمیه و موضوعیه

فصل سوماستثنائات اصل برائت

 

مبحث اولجرایم جنگی

گفتار اولتعریف جرایم جنگی

قسمت اولدر حقوق داخلی

قسمت دومدر حقوق بین المللی

گفتار دومجرم انگاری جرایم علیه امنیت ملی در حقوق داخلی

گفتار دومجرم انگاری جرایم علیه امنیت ملی در حقوق بین الملل

گفتار سومتعارض جرایم علیه امنیت ملی با اصل برائت  

مبحث دومپولشویی یا ثروتهای مشکوک

گفتار اولتعریف پولشویی

قسمت اولپولشویی در قوانین داخلی

قسمت دومپولشویی در قوانین بین المللی

گفتار دومجرم انگاری پولشویی

گفتار سومتعارض پولشویی با اصل برائت

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیقی که پیش رو دارید در پی پاسخ به یک پرسش اساسی است و آن اینکه آیا اصل برائت با منافع عمومی در تعارض می باشد یا خیر؟در صورتی که به این پرسش پاسخ مثبت داده شود در صدد بررسی و مطالعه این مسئله خواهیم بود که اصل برائت در چه مواردی با منافع عمومی در تعارض می باشد.

اهداف تحقیق

امروزه اصل برائت به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی در تمام نظامهای  حقوقی مدرن پذیرفته شده است.اما این اصل در همان نظامهای حقوقی دارای استثنائاتی است که ریشه در تعارض با منافع عموم دارد.آنجایی که صحبت از منافع عمومی افراد یک جامعه می شود، اصل مذکور نیز دارای استثنائاتی می باشد.بدین منظور پس از توضیح در باب کلیات و مفاهیم اصل برائت در پی آنیم که موارد استثناء را به طور مفصل شرح دهیم.

Author: 92